Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A7-H

Ngjarje kryesore nga jeta e Jezuit në tokë—Shërbimi i fundit i Jezuit në Jerusalem (Pjesa 2)

KOHA

VENDI

NGJARJA

MATEU

MARKU

LUKA

GJONI

14 nisan

Jerusalem

Jezui identifikon Judën si tradhtar dhe e largon

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Themelon Darkën e Zotërisë (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Parathotë se Pjetri do ta mohojë dhe se apostujt do të shpërndahen

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Premton ndihmësin; ilustrimi i hardhisë së vërtetë; jep urdhërimin për të dashur të tjerët; lutja e fundit me apostujt

     

14:1–17:26

Getsemani

Agonia në kopsht; tradhtia dhe arrestimi i Jezuit

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Hanai e merr në pyetje; gjyqi nga Kajafa dhe Sinedri; Pjetri e mohon

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Juda, tradhtari, var veten (Ve 1:18, 19)

27:3-10

     

Para Pilatit, pastaj para Herodit dhe prapë te Pilati

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilati kërkon ta lirojë, por judenjtë kërkojnë të lirohet Baraba; dënohet me vdekje në shtyllën e torturës

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(rr. orës 3 pasdite, e premte)

Golgotë

Vdes në shtyllën e torturës

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Ia marrin trupin nga shtylla dhe e futin në një varr

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 nisan

Jerusalem

Priftërinjtë dhe farisenjtë vënë roja te varri dhe e vulosin

27:62-66

     

16 nisan

Jerusalem dhe zonat pranë tij; Emaus

Jezui ringjallet; u shfaqet pesë herë dishepujve

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pas 16 nisanit

Jerusalem; Galile

U shfaqet edhe disa herë dishepujve (1Ko 15:5-7; Ve 1:3-8); jep udhëzime; cakton veprën e bërjes së dishepujve

28:16-20

   

20:26–21:25

25 ijar

Mali i Ullinjve, afër Betanisë

Jezui ngjitet në qiell ditën e 40-të pas ringjalljes (Ve 1:9-12)

   

24:50-53