Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A6-A

Tabela: Profetët dhe mbretërit e Judës dhe të Izraelit (Pjesa 1)

Mbretërit e mbretërisë jugore dyfisëshe të Judës

997 p.e.s.

Rehoboami: 17 vjet

980

Abijahu (Abijami): 3 vjet

978

Asa: 41 vjet

937

Jehozafati: 25 vjet

913

Jehorami: 8 vjet

rr. 906

Ahaziahu: 1 vit

rr. 905

Mbretëreshë Atalia: 6 vjet

898

Jehoasi: 40 vjet

858

Amaziahu: 29 vjet

829

Uziahu (Azariahu): 52 vjet

Mbretërit e mbretërisë veriore dhjetëfisëshe të Izraelit

997 p.e.s.

Jeroboami: 22 vjet

rr. 976

Nadabi: 2 vjet

rr. 975

Basha: 24 vjet

rr. 952

Elahu: 2 vjet

Zimri: 7 ditë (rr. 951)

Omri dhe Tibni: 4 vjet

rr. 947

Omri (i vetëm): 8 vjet

rr. 940

Akabi: 22 vjet

rr. 920

Ahaziahu: 2 vjet

rr. 917

Jehorami: 12 vjet

rr. 905

Jehu: 28 vjet

876

Jehoahazi: 14 vjet

rr. 862

Jehoahazi dhe Jehoasi: 3 vjet

rr. 859

Jehoasi (i vetëm): 16 vjet

rr. 844

Jeroboami II: 41 vjet

  • Lista e profetëve

  • Joeli

  • Elija

  • Eliseu

  • Jonai

  • Amosi