Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Renditja e fjalëve të Biblës

A

ABBA

, Ro 8:15 ne thërrasim: A., o Atë!

ABEL

, Zn 4:8 Kaini e sulmoi A.

Mt 23:35 nga gjaku i A. të drejtë, deri te

ABIGAILA

, 1Sa 25:3 A. ishte e matur dhe e bukur

ABRAHAMI

, Zn 21:12 Perëndia i tha A.: Dëgjoje

2Kr 20:7 A., mikut tënd

Mt 22:32 Perëndia i A., Perëndia i të gjallëve

Ro 4:3 A. tregoi besim, u konsiderua i drejtë

ABUZOJ

, 1Ko 9:18 të mos a. me autoritetin

ACAROHEM

, Ps 37:8 mos u a. e mos bëj keq

ACAROJ

, Kl 3:21 mos i a. fëmijët tuaj

ACARONI

, Ef 6:4 mos i a. fëmijët tuaj

ADAMI

, Zn 5:5 A. jetoi 930 vjet, pastaj vdiq

1Ko 15:22 për shkak të A. të gjithë vdesin

1Ko 15:45 A. i fundit u bë një

1Ti 2:14 nuk u mashtrua A., por gruaja

ADHURO

, Mt 4:10 Jehovain, Perëndinë tënd, a.

ADHUROJ

, Gjo 4:24 a. me frymë dhe të vërtetë

ADMINISTRIM

, Ef 1:10 vendosi një a.

AFËRM

, Lu 10:27 Duaje të a. tënd si veten

Lu 10:36 Cili u bë i a.?

AFROHEM

, Ps 73:28 është gjë e mirë t’i a. Perëndisë

Jk 4:8 A. Perëndisë dhe ai do t’ju

AFTËSI

, Mt 25:15 talenta, secilit sipas a.

AFTËSI DALLUESE

, Mt 24:15 lexuesi të përdorë a.

AFTËSI PËR TË KUPTUAR

, 1Mb 3:11 ke kërkuar a.

Pr 3:5 mos u mbështet në a.

Pr 4:7 ndër të gjitha që fiton, fito a.

AFTËSI PËR TË MENDUAR

, Pr 1:4 dhënë të rinjve a.

AFTËSUAR

, Eks 35:35 a. plotësisht, të bëjnë punën

AGJËRIM

, Is 58:6 A. që më pëlqen është ky:

AGJËROJ

, Lu 18:12 a. dy herë në javë, jap të dhjetën

AJËR

, 1Ko 9:26 nuk grushtoj më kot në a.

Ef 2:2 sundimtarin që ushtron autoritet mbi a.

AKANI

, Js 7:1 A. mori disa nga gjërat

AKT I BLERJES

, Jr 32:12 dhashë a. Barukut

AKTIVITET

, 1Pj 1:13 përgatitni mendjen për a.

AKUILA

, Ve 18:2 gjeti A., një jude

AKUZË

, 1Ti 5:19 Mos prano a. kundër të moshuarit

Tit 1:7 mbikëqyrës, i lirë nga çdo a.

AKUZUESI

, Zb 12:10 u hodh poshtë a. i vëllezërve

ALFA

, Zb 1:8 A. dhe Omega

ALKOOL

, Pr 20:1 Vera qesharak, a. të pashtruar

ALTAR

, Zn 8:20 Noeja ndërtoi një a.

Eks 27:1 A. bëjeni me dru akacieje

Mt 5:24 lëre flijimin atje para a.

Ve 17:23 a. për Një Perëndi të Panjohur

AMBASADORË

, 2Ko 5:20 a. në vend të Krishtit

AMIN

, Lp 27:15 tërë populli do të thotë: A.

1Ko 14:16 thonë a. kur bëhen lutje falënderimi

2Ko 1:20 në emër të tij i themi A. Perëndisë

ANA

, Lu 2:36, 37 profeteshë, A., 84-vjeçare

ANANIA

, Ve 5:1 A. bashkë me Safirën, gruan

ANËSI

, Lp 10:17 Perëndia nuk trajton asnjë me a.

ANKOHEM

, Jd 16 njerëz që murmuritin, a.

ANKTH

, Pr 12:25 A. ia rëndon zemrën

Is 41:10 Mos ji në a., unë jam Perëndia yt

Mt 6:34 mos jini kurrë në a. për të nesërmen

Mt 10:19 mos jini në a. si do të flitni

Lu 12:25 duke qenë në a., mund t’i shtojë

Lu 21:25 kombet do t’i zërë a.

2Ko 11:28 a. për të gjitha kongregacionet

Fi 4:6 Mos jini në a. për asgjë

ANKTHE

, Mr 4:19 a. e kësaj bote, fuqia mashtruese e

Lu 8:14 rrëmbehen nga a., pasuritë, kënaqësitë

Lu 21:34 rëndohen zemrat nga a. e jetës

ANKUAR

, Kl 3:13 ka arsye për t’u a. kundër

ANSHËM

, Ve 10:34 kuptoj se Perëndia nuk është i a.

ANTIKRISHTËR

, 1Gjo 2:18 tashmë shumë a.

ANULOJ

, Is 14:27 Jehovai merr vendimin, kush e a.?

APOLI

, Ve 18:24 A., gojëtar

APOSTAT

, Pr 11:9 a. e rrënon të afërmin

APOSTAZI

, 2Se 2:3 pa ardhur më parë a.

APOSTUJ

, Mt 10:2 Emrat e 12 a. janë

Ve 15:6 a. dhe pleqtë u mblodhën për të parë

1Ko 15:9 Unë jam më i vogli i a.

2Ko 11:5 a. tuaj të shkëlqyer

AR

, Ezk 7:19 As argjendi, as a. nuk do t’i çlirojë

Dn 3:1 Nabukodonosori bëri një shëmbëlltyrë a.

ARA

, Gjo 4:35 shihni a., gati për korrje

ARARAT

, Zn 8:4 arka u ndal në A.

ARDHME

, Ps 73:17 derisa kuptova ç’e a. i priste

Pr 24:20 s’ka të a. për të këqijtë

ARDHUR

, Eks 22:21 Mos e keqtrajtoni të a.

Nu 9:14 një ligj, për të a. edhe për

Lp 10:19 Prandaj duaje të a.

ARDHURA

, Ek 5:10 s’ngopet kurrë me të a.

ARË

, Mt 13:38 A. është bota

1Ko 3:9 Ju jeni a. e Perëndisë

AREOPAG

, Ve 17:22 Pavli qëndroi në A. dhe tha

ARGJEND

, Pr 2:4 t’i kërkosh si a.

Ezk 7:19 Do ta hedhin a. nëpër rrugë

So 1:18 As a. e as ari nuk i shpëton

ARGJILË

, Is 45:9 A i thotë a. Poçarit

Is 64:8 Ne jemi a., ti je Poçari

Dn 2:42 pjesërisht prej hekuri dhe prej a.

ARI

, 1Sa 17:37 më çliroi nga luani dhe a.

ARKË

, Zn 6:14 Bëj një a.

Eks 25:10 bëni një a. me dru akacieje

2Sa 6:6 Uzahu kapi me dorë A.

1Kr 15:2 Askush të mos mbartë A. përveç levitëve

ARMAGEDON

, Zb 16:16 në hebraisht quhet A.

ARMATURË

, Ef 6:11 Vishni a. e plotë

Ef 6:13 merrni a. e plotë

ARMË

, Is 54:17 Asnjë a. e sajuar kundër teje

2Ko 10:4 a. e luftës sonë nuk janë të kësaj bote

ARMIK

, Ro 12:20 nëse a. është i uritur, jepi të hajë

ARMIQ

, Ps 110:2 Shko mes a. dhe nënshtroji

Mt 5:44 vazhdoni të doni a. tuaj

Mt 10:36 a. do të jenë njerëzit e shtëpisë

ARMIQËSI

, Zn 3:15 a. mes teje dhe gruas

ARSYE

, Ek 7:25 të kërkoja a. e gjërave

ARSYETOJ

, Ve 17:2 a. nga Shkrimet

1Ko 14:20 tërësisht të rritur si a.

ARSYETUESHMËRI

, Fi 4:5 A. ta njohin të gjithë

ARTEMISA

, Ve 19:34 bërtitën: E madhe është A.!

ARUSHË

, Is 11:7 Lopa kullot bashkë me a.

ASAMBLE

, Le 23:4 Këto janë a. e shenjta

ASGJË

, Ga 6:3 mendon se është diçka, kur s’është a.

ASPEKTE BAZË

, Ro 2:20 a. të njohurisë

ASTROLOGË

, Mt 2:1 disa a. shkuan në Jerusalem

ATË

, Ps 2:7 sot unë jam bërë a. yt

Ps 89:26 Ti je A. im, Perëndia im

Is 9:6 Emri i tij, A. i Përjetshëm, Princ i Paqes

Mt 6:9 A. ynë në qiej, u shenjtëroftë emri

Mt 23:9 mbi tokë mos quani askënd a.

Lu 2:49 duhet të jem në shtëpinë e A.

Lu 15:20 a. vrapoi, iu hodh në qafë

Gjo 5:20 A. i tregon Birin gjithçka që bën

Gjo 10:30 Unë dhe A. jemi një

Gjo 14:6 nuk vjen tek A., përveçse

Gjo 14:9 ka parë mua, ka parë edhe A.

Gjo 14:28 A. është më i madh se unë

Gjo 14:28 gëzoni që po shkoj tek A.

AUTORITET

, Mt 28:18 Më është dhënë çdo a.

Lu 4:6 jap a. bashkë me lavdinë

1Ko 9:18 të mos abuzoj me a.

2Pj 2:10 ata që përbuzin a.

AUTORITETE

, Ro 13:1 nënshtruar ndaj a. më të larta

Tit 3:1 binden a., gati për vepër të mirë

AZAZEL

, Le 16:8 (Aroni) hedh short për a.

B

BAAL

, Jr 19:5 që të djegin bijtë si blatime për B.

BABA

, Zn 2:24 do të lërë b. dhe nënën

Ps 103:13 Siç tregon mëshirë b., Jehovai

BABEL

, Zn 11:9 u quajt B., sepse atje

BABILONI

, Jr 51:6 Ikni me të shpejtë nga B.

Jr 51:30 Luftëtarët e B. heqin dorë

Jr 51:37 B. bëhet grumbuj gurësh

Zb 17:5 B. e Madhe, nëna e

Zb 18:2 Ra B. e Madhe

BALAM

, Nu 22:28 gomarica i tha B.

BALLË

, Ezk 3:9 b. më të fortë se guri i strallit

Ezk 9:4 vëru një shenjë në b. njerëzve

BALSAM

, Zb 3:18 b. për të lyer sytë që të shohësh

BANOHET

, Is 45:18 e formoi tokën që të b.

BARABARTË

, Fi 2:6 mend të ishte i b. me Perëndinë

BARAZI

, 2Ko 8:14 dua që të ketë b.

BARDHË

, Pr 16:31 Flokët e b. janë kurorë bukurie

BARI

, Ps 23:1 Jehovai është B. im

Is 40:11 kujdeset për kopenë si një b.

Ezk 37:24 Davidi, një b. të vetëm

Za 13:7 Godite b., hallakatet kopeja

Mt 9:36 ishin si dele pa b.

Gjo 10:11 jam b. i shkëlqyer; jep jetën

Gjo 10:14 jam b. i shkëlqyer. Njoh delet e mia

Gjo 10:16 do të bëhen një kope me një b.

BARINJ

, Ezk 34:2 b. vetëm ushqejnë veten!

Ef 4:11 disa si b. e mësues

BARK

, Fi 3:19 perëndia i tyre është b.

BARNABA

, Ve 9:27 B. i vajti në ndihmë

BARRË

, Ps 38:4 fajet si një b. e rëndë

Ps 55:22 Hidhja b. tënde Jehovait

Ps 68:19 Jehovai, mban b. tonë për ditë

Ve 15:28 mos ju shtonim b. tjetër, përveç

Ga 6:2 mbani b. e njëri-tjetrit

1Se 2:6 mund t’ju ishim bërë b.

Zb 2:24 nuk po vë asnjë b. tjetër

BARUKU

, Jr 45:2 Kështu thotë Jehovai për ty B.

BASHKËKOMBËS

, 1Se 2:14 ju vuajtët në duart e b.

BASHKË LESHI

, Gjy 6:37 vesë vetëm mbi b.

BASHKËPUNËTOR

, 1Ko 3:9 jemi b. të Perëndisë

BASHKËPUNOJ

, Ro 8:28 të gjitha veprat e tij të b.

BASHKËSHORTE

, Pr 21:19 b. grindavece e nevrike

1Ko 9:5 të na shoqërojë një b. besimtare

BASHKËTRASHËGIMTARË

, Ro 8:17 b. me Krishtin

BASHKËVEPROJ

, Ef 4:16 b. falë të gjitha nyjave

BASHKUAR

, Mt 19:6 atë që Perëndia e ka b.

Fi 2:2 jini plotësisht të b.

BEBËZ

, Ps 17:8 Më ruaj si b. e syrit

Za 2:8 prek b. e syrit tim

BEFAS

, Lu 21:34 ajo ditë të mos ju zërë b.

BEKIM

, Lp 30:19 vënë përpara b. dhe mallkimin

Pr 10:22 B. i Jehovait të bën të pasur

Ma 3:10 derdh b. sa të mos keni më nevojë

BEKOJ

, Zn 1:28 Perëndia i b. dhe u tha

Zn 32:26 S’të lë të ikësh derisa të më b.

Nu 6:24 Jehovai të b.

Lu 6:28 b. ata që ju mallkojnë

Ro 12:14 B. ata që ju përndjekin

BEKUAR

, Gjy 5:24 Fort e b. mes grave është Jaela

Gjo 12:13 b. kush vjen në emër të Jehovait

BELSHAZARI

, Dn 5:1 mbreti B. shtroi një gosti

BESË

, Pr 28:26 Kush i zë b. zemrës, është i marrë

BESËLIDHJE

, Zn 15:18 Jehovai bëri b. me Abramin

Jr 31:31 do të bëj një b. të re

Lu 22:20 b. e re në bazë të gjakut tim

Lu 22:29 bëj me ju një b., ashtu si Ati im

BESIM

, Ps 9:10 kush njeh emrin tënd do të ketë b.

Ps 33:4 e denjë për b. gjithçka bën Jehovai

Ps 56:11 te Perëndia kam b. e nuk kam frikë

Ps 62:8 Ki b. tek ai në çdo kohë

Ps 84:12 lum njeriu që ka b. te ti!

Ps 146:3 Mos kini b. te princat, as

Jr 17:5 I mallkuar ai që ka b. te njeriu

Lu 17:6 Po të kishit b. sa një kokërr sinapi

Lu 18:8 mbërrijë Biri, a do të gjejë këtë b.?

Gjo 3:16 kushdo që tregon b. tek ai

Ro 1:17 I drejti do të jetojë falë b.

Ro 4:20 falë b., mori forcë

2Ko 1:9 jo b. te vetja, por te Perëndia

2Ko 4:13 tregojmë b. e prandaj flasim

2Ko 5:7 ecim me anë të b., jo të asaj që shihet

Ga 6:10 atyre që janë të lidhur me ne në b.

Ef 4:5 një Zotëri , një b., një pagëzim

2Se 3:2 b. nuk zotërohet nga të gjithë

2Se 3:4 si dishepuj të Zotërisë, kemi b.

2Ti 1:5 b. pa hipokrizi, që në fillim e kishte

He 11:1 B. është siguria e plotë

He 11:6 pa b., e pamundur të kesh pëlqimin e

Jk 2:26 b. pa vepra është i vdekur

1Pj 1:7 cilësia e b. tuaj të sprovuar

BESNIK

, 2Sa 22:26 Me b., ti vepron me besnikëri

Ps 16:10 nuk do të lejosh b. të shohë gropën

1Ko 10:13 Perëndia është b., nuk do të lejojë

Zb 2:10 Tregohu b. deri në vdekje

BESNIKË

, 1Sa 2:9 ruan hapat e b.

Ps 37:28 Jehovai nuk do t’i braktisë b.

1Ko 4:2 nga kujdestarët pritet të jenë b.

BESNIKËRI

, Mi 6:8 të tregosh drejtësi, të çmosh b.

Ha 2:4 do të jetojë falë b.

BESO

, Pr 3:5 B. te Jehovai me gjithë zemër

BESOJ

, Ps 27:13 Ku të isha tani po të mos b.

Lu 16:11 kush do t’jua b. pasuritë e vërteta?

Gjo 20:29 Lum ata që nuk shohin, e b.

2Se 2:12 nuk e b. të vërtetën, por

BESOJ TEPËR VETES

, Pr 14:16 i pamendi i b.

BESUESHËM

, Eks 18:21 zgjidh burra të zotë, të b.

Ps 19:7 përkujtuesit e Jehovait janë të b.

Lu 16:10 i b. në gjëra të vogla, i b. në të mëdha

Tit 2:10 të jenë plotësisht të b.

BETEJË

, 1Sa 17:47 b. i përket Jehovait

1Ko 14:8 kush do të bëhej gati për b.?

Ef 6:12 jo b. me krijesat prej mishi e gjaku

BETHEL

, Zn 28:19 e quajti atë vend B.

BETIM

, Gjy 11:30 Jefteu i bëri një b.

BETLEHEM

, Mi 5:2 Nga ti, B.-Efratah do të

BETOHEM

, Zn 22:16 b. për veten time, thotë Jehovai

BETOJ

, Mt 5:34 mos u b. fare

BETSHEBA

, 2Sa 11:3 B., gruaja e Uriahut

BEZALELI

, Eks 31:2 unë kam zgjedhur B.

BËHEM

, Eks 3:14 Do Të B. Çdo Gjë Që Zgjedh Të B.

BËJ

, Ro 7:15 nuk b. atë që dua, por atë

BËJ ÇMOS

, Ro 14:19b. t’i hapim rrugë paqes

2Pj 1:5 b. që t’i shtoni

BËJ TË NJOHUR

, Mt 11:25 të mençurve, b. fëmijëve

Gjo 1:18 e ka b. Atë

1Ko 11:26 ju b. vdekjen e Zotërisë derisa

BËJ ZEMRËN PLAGË

, Pr 17:25 Një bir i marrë ia b.

BËRË

, 1Ko 9:22 Jam b. çdo gjë për

BËRTITUR

, Ef 4:31 zemërim, furi, të b., dhe

BIE

, 1Ko 10:12 hapë sytë që të mos b.

BIJ

, Zn 6:2 b. të Perëndisë morën për gra

1Sa 8:3 (b.) nuk ecën në gjurmët e të atit

Jb 38:7 b. e Perëndisë brohoritnin

Is 54:13 Tërë b. do të mësohen nga Jehova

Is 66:8 Sioni i lindi b.

Ro 8:14 drejtohen nga fryma, b. të Perëndisë

BIJA

, 2Ko 6:18 do të bëheni bijtë e b. e mia

BIND

, 2Ko 5:11 ne vazhdojmë t’i b. njerëzit

BINDEM

, Eks 24:7 gati të bëjmë gjithçka, do të b.

1Sa 15:22b. është më mirë se flijimi

Ps 51:12 Ngjall brenda meje dëshirën të b.

Ve 5:29 duhet t’i b. Perëndisë, jo njerëzve

Ro 6:17 iu b. me gjithë zemër

Fi 2:8 b. deri në vdekje

2Ti 3:14 që mësove dhe u b. të besoje

BINDËS

, 1Ko 2:4 me fjalë b. të mençurisë njerëzore

BINDJE

, Ro 5:19 b. së një të vetmi, shumë bëhen

Ro 16:26 nxit b. me anë të besimit

Kl 4:12 b. të patundur për vullnetin e Perëndisë

1Se 1:5 me frymë të shenjtë e me b. të fortë

He 5:8 mësoi b. nga gjërat që vuajti

BINDUR

, 1Mb 3:9 jepi shërbëtorit një zemër të b.

Ro 4:21 plotësisht i b. se Ai ishte në gjendje

Ro 8:38 jam i b. që as vdekja, as jeta

Ro 15:14 vëllezërit e mi, jam i b. për ju

Ef 6:5 skllevër, jini të b. ndaj zotërinjve

He 13:17 Jini të b. ndaj atyre që marrin drejtimin

BIR

, Ps 2:12 Nderoni b., që Perëndia të mos

Pr 13:24 kursen disiplinën të b., e urren

Pr 15:20 B. i mençur e gëzon të atin

Mt 3:17 Ky është B. im, B. im i dashur

BIRËSIM

, Ro 8:15 morët një frymë b.

BIR NJERIU

, Dn 7:13 me retë vinte dikush si një b.

Mt 10:23 derisa të mbërrijë B.

Lu 21:27 do të shohin B. duke ardhur në re

BISHA

, Dn 7:3 Katër b. të stërmëdha dolën nga deti

BLASFEMOJ

, Mr 3:29 b. kundër frymës së shenjtë

BLATIM

, Le 7:37 b. e djegur, b. në drithë, b. për

BLATIME

, 1Kr 29:9 fluturonte nga gëzimi për b.

Is 1:11 ardhur në majë të hundës b. e djegura

BLATIM NË PIJE

, Fi 2:17 derdhem si një b.

BLEJ

, 1Ko 7:23 Ju u b. me një çmim

Zb 5:9 me gjakun tënd b. njerëz

BOLLËK

, Ps 72:16 do të ketë drithë me b.

Lu 6:45 goja flet nga b. i zemrës

Lu 12:15 edhe kur dikush ka me b., jeta e tij

BORË

, Is 1:18 mëkatet bëhen të bardha si b.

BORXH

, Lu 6:35 jepni b., duke mos shpresuar

BORXHLI

, Ro 1:14 b. si të mençurve e të pamendëve

BOTË

, Lu 9:25 fiton gjithë b., por e humbet

Gjo 15:19 nuk jeni pjesë e b., b. ju urren

Gjo 17:16 Ata nuk janë pjesë e b.

1Gjo 2:15 Mos e doni as b., as

1Gjo 2:17 b. po kalon, por ai që

BRAKTIS

, Lp 31:8 as nuk do të të b.

1Sa 12:22 Jehovai nuk do ta b. popullin e vet

Ps 27:10 Edhe sikur nëna dhe babai të më b.

Ps 37:28 Jehovai nuk do t’i b. besnikët e vet

Is 1:28 b. Jehovain, do të shfarosen

He 13:5 nuk do të të lë, kurrsesi nuk do të të b.

BRAKTISUR

, Lu 22:28 nuk më keni b. në sprova

Gjo 8:29 Ai nuk më ka b., sepse bëj gjithmonë

BRENDSHËM

, 2Ko 4:16 njeriu i b. po përtërihet

Ef 3:16 të fortë në njeriun e b.

BRENGË

, Pr 14:10 zemra e njeh b. e vet

BRENGOSUR

, Is 38:14 jam i b., më qëndro pranë!

Is 57:15 t’u jap forcë të b.

BREZ

, Is 11:5 Drejtësia do të jetë b.

Mt 24:34 ky b. nuk do të marrë fund

BRI

, Dn 8:8 b. i madh iu thye

BRINJË

, Zn 2:22 Nga b., bëri një grua

BRIRË

, Dn 7:7 bishë të katërt kishte dhjetë b.

BRISHTË

, 1Pj 3:7 si një enë më të b.

BRUMOSEM

, Ro 12:2 Mjaft u b. sipas kësaj bote

1Pj 1:14 mjaft u b. nga dëshirat

BUJAR

, Lp 15:8 ji dorëhapur e b.

Pr 11:25 Njeriu b. do të begatohet

BUJARË

, 1Ti 6:18 të jenë b., të mos kursehen

BUJARISHT

, Pr 11:24 jep b., në fund ka më shumë

Jk 1:5 kërkojë Perëndisë, sepse ai jep b.

BUKË

, Ne 9:15 U dhe b. nga qielli

Ps 37:25 as fëmijët të zgjatin dorën për b.

Is 55:2 Pse paguani për atë që s’është b.?!

Mt 4:4 s’duhet të jetojë vetëm me b.

Mt 6:11 Na e jep b. për këtë ditë

Mt 26:26 Jezui mori një b., e theu

Gjo 6:35 Unë jam b. e jetës

1Ko 10:17 një b., të gjithë po hamë nga ajo

BUKUR

, Pr 19:11 b. është ta anashkalojë fyerjen

BUKURI

, Pr 6:25 Mos e dëshiro në zemër b. e saj

Pr 31:30 b. mund të jetë kalimtare

Ezk 28:17 Zemra t’u bë fodulle prej b.

BULËZA VESE

, Ps 110:3 armata e të rinjve si b.

BURG

, Mt 25:36 Isha në b. dhe ju erdhët tek unë

Ve 5:18 kapën apostujt dhe i futën në b.

Ve 5:19 engjëlli hapi dyert e b.

Ve 12:5 Pjetri në b., kongregacioni lutej

Ve 16:26 sa u tronditën themelet e b.

Zb 2:10 Djalli do të futë disa nga ju në b.

BURGJE

, He 13:3 Kujtoni ata që janë në b.

BURIM

, Ps 36:9 veç ti je b. i jetës

Jr 2:13 më braktisi, b. e ujit të jetës

BURRA

, 1Ko 16:13 Silluni si b.

Ef 5:25 B., vazhdoni t’i doni gratë tuaja

Kl 3:18 gra, jini të nënshtruara ndaj b.

BURRË

, Le 20:13 një b. fle me një b. tjetër

1Ko 7:2 çdo grua të ketë b. e vet

1Ko 7:14 b. jobesimtar është shenjtëruar

BUTË

, Pr 25:15 gjuha e b. mund të thyejë kocka

1Pj 3:4 me një frymë të qetë e të b.

BUTËSI

, 1Ko 4:13 kur shpifin, përgjigjemi me b.

1Se 2:7 ju trajtuam me b., si një nënë

BUZË

, Pr 10:19 vë fre b., vepron me maturi

Is 29:13 më nderon veçse me b.

Ho 14:2 ofrojmë lëvdimin e b. tona

He 13:15 flijim lëvdimi, frytin e b.

BYK

, So 2:2 para se dita të kalojë si b.

C

CEP

, Le 23:22 mos i korrni deri në c. të arës

CERTIFIKATË

, Lp 24:1 t’i shkruajë një c. divorci

Mt 19:7 Pse Moisiu urdhëroi t’i japë një c.?

CEZARI

, Mt 22:17 e ligjshme t’i paguhet C.?

Mr 12:17 Paguajini C. gjërat e C.

Gjo 19:12 Po e lirove, nuk je mik i C.

Gjo 19:15 s’kemi mbret tjetër, përveç C.

Ve 25:11 Unë i apelohem C.!

CJEP

, Mt 25:32 si ndan bariu delet nga c.

COPËTOJ ZEMRËN

, Ps 78:41 ia c. të Shenjtit

CUNG

, Is 11:1 Nga c. i Jeseut del një degëz

Ç

ÇAL

, Is 35:6 I ç. do të kërcejë si një dre

ÇALË

, Ma 1:8 paraqitni kafshë të ç. a të sëmurë

Mt 15:31ç. të ecnin

ÇALLMË

, Ezk 21:26 Hiqe ç., hiqe kurorën

ÇAST

, Ps 30:5 zemërimi i tij zgjat veç një ç.

Is 26:20 Fshihu veç për një ç.

Mt 6:27 Kush mund t’i shtojë një ç. jetës?

ÇDO GJË

, Fi 4:8 për ç. të vërtetë, për ç. të dashur

ÇELËS

, Lu 11:52 hequr ç. që hap derën e njohurisë

ÇELËSA

, Mt 16:19 do të të jap ç. e Mbretërisë

Zb 1:18 kam ç. e vdekjes dhe të Varrit

ÇLIRIM

, Es 4:14 ç. nga një burim tjetër

Lu 21:28 ç. juaj po afrohet

ÇLIROJ

, Ro 6:18 ç. nga skllavëria e mëkatit

2Pj 2:9 Jehovai di t’i ç. njerëzit

ÇMIM

, 1Ko 7:23 Ju u bletë me një ç.

1Ko 9:24 por vetëm njëri e merr ç.

Kl 2:18 Mos lejoni askënd t’ju privojë nga ç.

ÇMOS

, 2Ti 2:15 Bëj ç. të paraqitesh para

2Pj 3:14 bëni ç. që t’ju gjejë të panjollë

ÇMUAR

, 1Pj 1:19 me gjak të ç., të Krishtit

ÇOJ NË MËKAT

, Mt 13:41 mbledhin çdo gjë që i ç.

ÇRREGULLT

, 1Se 5:14 paralajmëroni të ç.

2Se 3:6 rrini larg nga ai që sillet në mënyrë të ç.

ÇUDI

, 1Pj 4:4 atyre u vjen ç. që nuk vraponi

D

DAL GARANT

, Pr 11:15 Atij që d. për të panjohur

DALLIM

, Ma 3:18 shihni d. mes të drejtit dhe

DALLOJ

, Le 11:47 d. krijesat e pastra nga

He 5:14d. si të drejtën, edhe të gabuarën

DAL NGA FJALA

, Ps 15:4 që nuk d. edhe sikur

DAMKË

, Zb 13:17 përveç atij që ka d.

DARKË

, 1Ko 11:20 për të ngrënë D. e Zotërisë

DASHJE

, He 10:26 nëse mëkatojmë me d.

DASHUR

, Mt 3:17 Biri im i d.

DASHURI

, Kng 8:6 d. është e fortë sa vdekja

Mt 24:12 d. e shumicës do të ftohet

Mr 10:21 Jezu ndjeu d. për të dhe tha

Gjo 15:13 Askush nuk ka d. më të madhe

Ro 8:39 të na ndajnë nga d. e Perëndisë

Ro 13:10 d. është përmbushja e ligjit

1Ko 8:1 njohuria krekos, d. forcon

1Ko 13:2 të mos kem d., jam asgjë

1Ko 13:8 D. nuk shuhet kurrë

1Ko 13:13 më e madhja nga këto është d.

1Ko 16:14 Çdo gjë që bëni, bëjeni me d.!

2Ko 2:8 ta siguroni për d. tuaj

Kl 3:14 d., lidhje e përsosur bashkimi

1Pj 4:8 kini d. të zjarrtë, d. mbulon

1Gjo 4:8 Perëndia është d.

1Gjo 5:3 d. për Perëndinë: të zbatojmë

Jd 21 qëndroni në d. e Perëndisë

Zb 2:4 e ke lënë d. e fillimit

DASHURI BESNIKE

, Eks 34:6 Jehovai, plot d.

Ps 13:5 Unë kam besim te d.

Ps 136:1-26 d. zgjat përjetë

Ho 6:6 kënaqem me d. dhe jo me flijime

DASHURI VËLLAZËRORE

, Ro 12:10 Kini d. dhe

DASMË

, Mt 22:2 një mbret që bëri d.

Gjo 2:1 në Kanë u bë një d.

DAVIDI

, 1Sa 16:13 Samueli e mirosi D.

Lu 1:32 fronin e D., të atit

Ve 2:34 D. nuk u ngjit në qiej

DEGË

, Gjo 15:4 d. s’mund të japë fryt më vete

DEHEM

, Ef 5:18 mos u d.

DELE

, Ps 100:3 d. e kullotës së tij

Ezk 34:12 do të kujdesem për d. e mia

Mt 25:33 D. do t’i vërë në të djathtë

Gjo 21:16 Kulloti d. e mia të vogla

DELE TË TJERA

, Gjo 10:16 Kam d., jo të kësaj vathe

DEM

, Eks 21:28 Në rast se një d. godet një burrë

Lp 25:4 Mos i vër gojëz d. kur shin

Pr 7:22 Befas ai turret si d. në thertore

DEMA

, Ho 14:2 ofrojmë lëvdimin si ofronim d. të rinj

1Ko 9:9 Për d. u interesoka Perëndia?!

DEMON

, Ve 16:16 kishte pushtuar një d.

DEMONË

, 1Ko 10:20 flijimet e kombeve, u ofrohen d.

1Ko 10:21 të hani në tryezën e d.

Jk 2:19 d. e besojnë dhe dridhen

DENARË

, Lu 7:41 njëri i kishte borxh 500 d.

DENJË

, Mt 10:11 kërkoni atë që është i d.

Mt 10:37 sesa mua, nuk është i d. për mua

Lu 3:8 Jepni fryte të d. për pendim

Lu 15:19 Nuk jam më i d. të quhem yt bir

Ve 5:41 të gëzuar, sepse ishin quajtur të d.

2Se 1:5 do të quheni të d. për Mbretërinë

He 11:38 bota nuk ishte e d. për ta

Zb 4:11 Ti je i d., o Jehova, sepse

DENJËSISHT

, Ef 4:1 të ecni d. për thirrjen tuaj

Kl 1:10 të ecni d. për Jehovain, t’i pëlqeni

DERË

, 1Ko 16:9 d. e madhe për aktivitet

Zb 3:20 jam te d. dhe po trokas

DERRA

, Lu 8:33 demonët u futën te d.

Lu 15:15 dërgoi të kulloste d. në kullotat

DESHI

, Gjo 3:16 Perëndia e d. botën aq shumë, sa

1Gjo 4:10 jo se e d. Perëndinë, por ai na d.

DET

, Eks 14:21 ktheu shtratin e d. në tokë të thatë

Is 57:20 të ligjtë si d. që s’mund të qetësohet

DETYRË

, Ve 1:20 ia marrtë d. e mbikëqyrjes

DETYRIM

, Ek 12:13 ky është tërë d. i njeriut

DETYRIM MARTESOR

, 1Ko 7:3 Burri të plotësojë d.

DETYROHEM

, Ro 13:8 Të mos i d., përveçse të doni

DEVE

, Mt 19:24 më e lehtë që d. të kalojë nëpër

DËGJOJ

, Pr 1:5 I mençuri d.

Ezk 2:7 Tregoju, duan apo s’duan të d.

Lu 10:16 Kush ju d. ju, më d. mua

Ve 4:19 t’ju d. ju dhe jo Perëndinë

Ro 10:14 Si do të d. kur s’ka kush

DËGJOJENI

, Mt 17:5 Biri im, Biri im i dashur. D.

DËGJUAR

, Jk 1:19 i shpejtë për të d., të mos nxitohet

DËM

, Is 11:9 nuk do të bëjë asnjë d.

DËMSHPËRBLEJ

, Eks 21:36 ai duhet të d.

DËNESË

, Mt 26:75 doli përjashta dhe qau me d.

DËNIM

, Ek 8:11 d. nuk ekzekutohet menjëherë

2Ko 1:9 ndienim se kishim marrë d. me vdekje

DËRGOJ

, Is 6:8 Ja ku jam! Më d. mua!

DËRRMOHEM

, Pr 29:1 do të d. pa shpresë shërimi

DËRRMUAR

, Ps 34:18 shpëton ata me shpirt të d.

Pr 18:14 kush i bën ballë zemrës së d.?

Is 57:15 banoj me të d. e të brengosurin

DËSHIRA

, Ps 37:4 do të t’i plotësojë d. e zemrës

1Ko 2:14 njeriu që drejtohet nga d. e veta

Ef 2:3 në harmoni me d. mëkatare

2Ti 2:22 ik nga d. rinore

1Pj 2:11 vazhdoni të rrini larg nga d. mëkatare

1Gjo 2:16 d. e trupit mëkatar, d. e syve

DËSHIRA MËKATARE

, Ro 8:5 kush jeton sipas d.

1Ko 3:3 ende drejtoheni nga d.

DËSHIRË

, Ps 51:12 Ngjall brenda meje d. të bindem

Ps 145:16 plotëson d. e çdo krijese

Ro 7:18 kam d. për të bërë të mirën, por

Ga 5:16 nuk do të kënaqni asnjë d. mëkatare

Fi 2:13 duke ju dhënë si d., edhe

Jk 1:14 tërhiqet dhe joshet nga d. e vet

DËSHIRË TË ZJARRTË

, 1Pj 2:2 ushqeni d. për qumështin e fjalës

DËSHIROJ

, Eks 20:17 Mos d. gruan e tjetrit

DËSHMI

, Mt 24:14 lajm i mirë predikohet si d.

Gjo 18:37 që të jap d. për të vërtetën

Ve 10:42 t’i predikojmë, t’i japim d. të plotë

Ve 28:23 duke u dhënë d. të plotë për Mbretërinë

DËSHMITAR

, Zb 1:5 Jezu Krishti, D. Besnik

DËSHMITARË

, Lp 19:15 dëshmia e dy ose tre d.

Is 43:10 Ju jeni d. e mi,—thotë Jehovai

Mt 18:16 nga dëshmia e dy a tre d.

Ve 1:8 do të jeni d. e mi në

Zb 11:3 dy d. profetizojnë për 1.260 ditë

DËSHMOJ

, Gjo 7:7 Bota më urren mua, sepse d.

He 10:23 d. publikisht për shpresën pa u lëkundur

DËSHPËRUAR

, 1Se 5:14 ngushëlloni të d.

DËSHTOJ

, Eks 23:26 gratë nuk do të d.

DIELL

, Js 10:12 d., ndalu mbi Gibeon

Mt 24:29 pas shtrëngimit, d. do të errësohet

Ve 2:20 D. do të errësohet

DILEMË

, Fi 1:23 Jam në d.: nga njëra anë

DILNI

, Is 52:11 D. e mos prekni asgjë të papastër

Zb 18:4 D. prej saj, o populli im

DINA

, Zn 34:1 D. kalonte kohë

DINJITET

, Pr 5:9 mos e humbasësh d.

DINJITOZ

, 1Ko 14:40 çdo gjë të bëhet në mënyrë d.

DISHEPUJ

, Mt 28:19 bëni d. nga të gjitha kombet

Gjo 8:31 Nëse i zbatoni fjalët e mia, jeni d. e mi

Gjo 13:35 dinë nëse jeni d.: nëse keni dashuri

DISHEPULL

, Mt 19:21 eja e bëhu d. im

DISIPLINË

, Pr 1:7 të marrët e përbuzin d.

Pr 3:11 mos e hidh poshtë d. e Jehovait

Pr 13:24 Kush kursen d. të birit, e urren

Pr 23:13 Mos ia kurse d. djalit

He 12:11 asnjë d. nuk duket se sjell gëzim

DISIPLINOJ

, Pr 19:18 D. djalin tënd sa ka shpresë

Zb 3:19 ata që i kam për zemër, i d.

DITA E JEHOVAIT

, Jo 2:1 d. po vjen! Është afër!

Am 5:18 Çfarë do të jetë për ju d.?

So 1:14 D. është afër! Është afër dhe

1Se 5:2 d. vjen tamam si një hajdut

2Se 2:2 sikur d. tashmë ka ardhur

2Pj 3:12 mbani gjithnjë në mend praninë e d.

DITË

, Ps 84:10 Një d. në oborret e tua më mirë

Ezk 4:6 një d. për një vit, një d. për një vit

Mt 24:36 d. ose orën askush s’e di

2Pj 3:8 një d. është si një mijë vjet

DITËLINDJE

, Zn 40:20 ishte d. e faraonit

Mt 14:6 kur po festohej d. e Herodit

DITËT E FUNDIT

, 2Ti 3:1d. do të ketë kohë kritike

DIVORC

, Ma 2:16 unë e urrej d.

DIVORCOJ

, Mt 19:9 d. përveçse kur ka bazë

Mr 10:11 Kushdo që e d. gruan dhe martohet

DJALË

, Pr 22:6 Stërvite d., edhe kur të plaket

Is 11:6 një d. i vogël do t’u prijë

Lu 15:13 d. më i vogël e harxhoi kot pasurinë

DJALLI

, Mt 25:41 zjarr i përgatitur për D. dhe

Lu 4:6 d. tha: më është dhënë ky autoritet

Lu 8:12 D. ua rrëmben atë nga zemra

Gjo 8:44 Ju jeni nga ati juaj, D.

Ef 4:27 mos i jepni D. asnjë mundësi

Ef 6:11 qëndroni të patundur përballë D.

Jk 4:7 kundërvijuni D., e ai do të ikë

1Pj 5:8 D. vjen rrotull si një luan që ulërin

1Gjo 3:8 për të zhbërë veprat e D.

Zb 12:12 Mjerë sepse D. zbriti

Zb 20:10 D. hidhet në liqenin e zjarrit

DJALOSH

, Jr 1:7 Mos thuaj: Jam veçse një d.

DJATHTË

, Is 41:10 do të të mbaj fort me të d. time

DOBËSI

, Ro 15:1 mbajmë d. e atyre që s’janë të fortë

DOBËT

, 1Ko 1:27 Perëndia zgjodhi gjërat e d.

2Ko 12:10 kur jam i d., jam i fuqishëm

1Se 5:14 mbështetni të d., jeni të duruar

DOBI

, Lp 8:16 që të nxirrje d. në të ardhmen

Pr 14:23 Çdo punë e palodhur sjell d.

Is 48:17 mëson si të nxjerrësh d. për vete

1Ko 7:35 e them për d. tuaj

DOBIPRURËS

, Ve 20:20 ju thashë gjithçka d.

1Ko 6:12 lejohet, por jo d.

DOBISHËM

, 2Ti 1:13 modelit të fjalëve të d.

2Ti 3:16 frymëzuar nga Perëndia dhe i d.

DONI

, Gjo 13:34 ta d. njëri-tjetrin

Ro 13:8 detyroheni askujt, të d. njëri-tjetrin

1Gjo 2:15 Mos e d. as botën, as

1Gjo 3:18 mos d. me fjalë, por me vepra

DORË

, Ps 145:16 hap d. dhe plotëson dëshirën

Za 14:13 do të ngrejë d. kundër shokut

Mt 6:3 d. e majtë të mos e dijë ç’po bën e djathta

DORËSHTRËNGUAR

, Lp 15:7 mos ji d.

DORËZOHEM

, 2Ko 4:1 besuar ky shërbim, ne nuk d.

2Ko 4:16 Prandaj, ne nuk d.

Ga 6:9 mos d., bëjmë atë që është e shkëlqyer

DORKA

, Ve 9:36 dishepulle që quhej Tabita, D.

DOSË

, 2Pj 2:22 d. e larë zhgërryhet në llucë

DRAGUA

, Zb 12:9 u hodh poshtë d., gjarpri i hershëm

DRAHMA

, Lu 15:8 ka 10 d., po të humbasë një

DREJTË

, Zn 15:6 Ai e konsideroi Abramin të d.

Ps 34:19 Hallet e të d. s’kanë të sosur

Ps 37:25 s’kam parë të d. të braktisur

Ps 72:7 Në ditët e tij i d. do të lulëzojë

Ps 141:5 Nëse më godet i d., do të jetë

Pr 24:16 në rëntë i d. shtatë herë

Is 32:1 mbreti mbretëron për të siguruar të d.

Ezk 21:27 të vijë ai që ka të d. ligjore

1Pj 3:12 Jehovai i mban sytë mbi të d.

DREJTËSI

, Jb 34:12 i Plotfuqishmi s’e shtrembëron d.

Jb 40:8 do ta vësh në diskutim d. time?

Ps 37:28 Jehovai e do d.

Ps 45:7 deshe d., urreve ligësinë

Pr 29:4 Falë d., mbreti sjell stabilitet në vend

Ek 5:8 Nëse sheh se d. shkelet, mos u trondit

Is 26:9 banorët e tokës mësojnë ç’është d.

Is 32:1 princat qeverisin për të siguruar d.

Is 60:17 caktoj si mbikëqyrësin d.

Mi 6:8 të tregosh d., të çmosh besnikërinë

So 2:3 Kërkoni d., kërkoni zemërbutësinë

Lu 18:7 nuk do ta vërë Perëndia d. në vend?

Ve 28:4 D. nuk e la të jetonte

2Pj 3:13 ku do të mbretërojë d.

DREJTIM

, 1Kr 15:13 nuk ndoqëm d. e duhur

He 13:7, 17 ata që marrin d. mes jush

DREJTOHET NGA FRYMA

, 1Ko 2:15 njeriu që d.

DREJTOJ

, Jr 10:23 nuk i takon as të d. hapat

1Se 5:12 respekt për ata që ju d.

DRIDHMA

, Fi 2:12 punoni për shpëtimin me d.

DRITARE

, Ve 20:9 Eutik, ishte ulur në d.

DRITË

, Ps 36:9 me anë të d. sate, shohim d.

Ps 119:105 Fjala jote është d. për shtegun tim

Pr 4:18 shtegu i të drejtëve është si d.

Is 42:6 si d. për kombet

Mt 5:14 Ju jeni d. e botës

Mt 5:16 të ndriçojë d. juaj para njerëzve

Gjo 8:12 Unë jam d. e botës

2Ko 4:6 Le të ndriçojë d. nga errësira

DRU

, Pr 26:20 Ku s’ka d., zjarri fashitet

DUA

, Gjo 12:25 Kush e d. jetën e vet, do ta humbasë

Gjo 13:1 d. të vetët, d. deri në fund

Gjo 14:15 Nëse më d., do t’i zbatoni

Ga 2:20 Biri i Perëndisë, i cili më d. dhe

Kl 3:19 burra, vazhdoni t’i d. gratë tuaja

1Gjo 4:20 nuk d. vëllanë, s’mund të d. Perëndinë

DUAJE

, Le 19:18 D. tjetrin si veten

Lp 6:5 D. Jehovain me gjithë zemrën

Mt 22:37 D. Jehovain me gjithë

DUAR

, Is 35:3 Forconi d. e dobëta

DUARBOSH

, Lp 16:16 Askush të mos vijë d. para

DUHET

, Ro 12:3 mos mendojë më shumë se ç’d.

DURIM

, Pr 25:15 d. i mbushet mendja një komandanti

Ro 9:22 Perëndia i toleroi me shumë d. enët

Jk 5:8 prisni me d. dhe forcojini zemrat

2Pj 3:15 d. e Zotërisë tonë si shpëtim

DUROJ

, 1Ko 4:12 kur na përndjekin, vazhdojmë të d.

1Pj 2:20 nëse d. kur vuani ngaqë bëni të mirën

DURUAR

, Ne 9:30 Ti u tregove i d. për vite të tëra

1Ko 13:4 Dashuria është e d. dhe plot mirësi

1Se 5:14 të jeni të d. me të gjithë

2Pj 3:9 Jehovai është i d. me ju

DY E NGA DY

, Lu 10:1 caktoi 70 dishepuj, i dërgoi d.

DYER

, Gjo 20:19 kishin kyçur d., Jezui iu shfaq

DYSHIME

, Jd 22 mëshirë atyre që kanë d.

DYSHOJ

, Mt 21:21 po të keni besim e po të mos d.

DYSHUAR

, Jk 1:6 t’ia kërkojë me besim, pa d.

DH

DHA

, Lu 12:48 iu dh. shumë, do t’i kërkohet shumë

DHEMB

, Ro 9:2 se më dh. shpirti e më qan zemra

DHEMBJE

, Ps 90:10 ditët tona janë plot dh.

Ro 8:22 gjithë krijesa vazhdon të përjetojë dh.

DHEMBSHUR

, Eks 34:6 Jehovai, i mëshirshëm e i dh.

Jk 5:11 Jehovai është shumë i dh.

DHEMBSHURI

, Kl 3:12 përzemërsi të ngrohtë e dh.

1Gjo 3:17 mbyll zemrën e nuk tregon dh.

DHJETA

, Ne 10:38 levitët të paraqitin të dh. e së dh.

DHJETAT

, Ma 3:10 Sillni gjithë të dh. në depo

DHJETËRA MIJË

, Zb 5:11 Ata ishin dh. herë dh.

DHJETË URDHËRIMET

, Eks 34:28 Ai i shkroi Dh.

DHOMA

, Is 26:20 Shko, hyr në dh. të brendshme

DHUNË

, Zn 6:11 toka ishte plot dh.

Ps 11:5 atë që do dh., ai e urren

Ps 72:14 Do t’i çlirojë nga shtypja dhe dh.

DHUNSHËM

, Ps 5:6 Jehovai, neveri për njerëzit e dh.

DHURATA

, Ro 12:6 kemi dh. të ndryshme

Ef 4:8 robër e dha dh. në njerëz

DHURATË

, Ro 6:23 dh. që jep Perëndia, jeta

1Ko 7:7 secili ka dh. e vet nga Perëndia

Jk 1:17 Çdo dh. e mirë vjen nga lart

DHURATË NGA PERËNDIA

, Ro 1:11 jap ndonjë dh.

E

ECI

, Mi 6:8 modest ndërsa e. me Perëndinë

Gjo 6:19 panë Jezuin që po e. mbi det

ECI NË UDHËN

, 1Gjo 3:6 nuk e. në udhën e mëkatit

EDEN

, Zn 2:8 Perëndia mbolli një kopsht në E.

EFES

, 1Ko 15:32 u kacafyta me bishat në E.

EGËRSIRA

, Le 26:6 do të zhduk nga vendi e.

Ezk 34:25 zhduk nga vendi e. e pamëshirshme

EGJIPT

, Mt 2:15 Nga E. e thirra tim bir

EGOIZËM

, Fi 2:3 Mos bëni asgjë nga e.

EJA

, Is 55:1 E. pranë ujit, ju o të etur!

Zb 22:17 kushdo që dëgjon, të thotë: E.!

ELIJA

, Jk 5:17 E. ishte njeri me ndjenja si tonat

ELIU

, 1Sa 1:3 shërbenin si priftërinj djemtë e E.

EMBRION

, Ps 139:16 Kur isha e., sytë e tu më panë

EMËR

, Eks 3:13 nëse më pyesin: Si e ka e.?

Eks 3:15 Jehovai, e. im në jetë të jetëve

Eks 9:16 e. im të shpallet në tokë

Eks 20:7 Mos e zër në gojë kot e. e Jehovait

1Sa 17:45 vij në e. të Jehovait

1Kr 29:13 lëvdojmë e. tënd të bukur

Ps 9:10 njohin e. tënd, kanë besim te ti

Ps 79:9 për hir të e. tënd

Pr 18:10 E. i Jehovait është kullë e fortë

Pr 22:1 Më mirë e. të mirë, se pasuri

Ek 7:1 e. i mirë vlen më shumë se vaji

Jr 23:27 ta bëjnë popullin të ma harrojë e.

Ezk 39:25 mbroj me zell e. tim të shenjtë

Ma 1:11 e. im do të jetë i madh mes kombeve

Ma 3:16 për ata që meditojnë për e. e tij

Mt 6:9 u shenjtëroftë e. yt!

Gjo 12:28 O Atë, jepi lavdi e. tënd!

Gjo 14:14 kërkoni në e. tim, do ta bëj

Gjo 17:26 ua kam bërë të njohur e. tënd

Ve 4:12 nuk ka e. tjetër, të shpëtojmë

Ve 15:14 nga kombet, një popull për e. e tij

Ro 10:13 thërret e. e Jehovait, do të shpëtojë

2Ko 6:8 me e. të keq e e. të mirë

Fi 2:9 e. që është mbi çdo e.

ENDUR

, Ps 119:176 Jam e. si dele e humbur

ENË

, Ve 9:15 ai njeri është një e. e zgjedhur

Ro 9:21 e. për përdorim të veçantë, një tjetër

ENGJËJ

, Zn 28:12 e. ngjiteshin e zbritnin

Jb 4:18 e. të tij u gjen të meta

Mt 13:41 do të dërgojë e., do të mbledhin

Mt 22:30 do të jenë porsi e. në qiell

Mt 24:31 e. do t’i mbledhin të zgjedhurit

1Ko 4:9 teatër për e.

1Ko 6:3 e dini se do të gjykojmë e.?!

He 13:2 pa e ditur, pritën e.

1Pj 1:12 e. dëshirojnë t’i kuptojnë

Jd 6 e. nuk e mbajtën vendin e tyre fillestar

ENGJËLL

, 2Mb 19:35 e. vrau 185.000 veta

Ps 34:7 E. i Jehovait zë vend

Dn 3:28 dërgoi e. e vet dhe i çliroi

Ho 12:4 (Jakobi) ndeshej me një e.

Ve 5:19 e. hapi dyert e burgut

Ve 12:11 dërgoi e. dhe më shpëtoi

ENOKU

, Zn 5:24 E. eci me Perëndinë

EPILEPTIK

, Mt 4:24 çonin e. dhe ai i shëronte

EPSH

, Ro 1:27 meshkujt u ndezën gjithë e.

EPSHE

, Kl 3:5 e. e shfrenuara seksuale

1Se 4:5 pas e. seksuale pa fre e me lakmi

ERDHA NË DRITË

, Ps 51:5 e. i ngarkuar me faj

ERË

, Ek 11:4 Kush vëzhgon e., nuk mbjell

1Ko 14:9 Do të ishit duke folur në e.

Ef 4:14 të çuar andej-këtej nga çdo e. mësimi

ERËRA

, Mt 7:25 frynë e., u përplasën pas shtëpisë

Zb 7:1 mbanin fort katër e. e tokës

ERRËSIRË

, Is 60:2 toka do të mbulohet nga e.

Mt 4:16 Populli që dergjej në e. pa një dritë

Gjo 3:19 njerëzit deshën e.

Ef 4:18 janë mendërisht në e.

1Pj 2:9 ju thirri nga e.

ERRËSOHEM

, Jo 2:31 Dielli do të e.

ESAU

, Zn 25:34 E. përbuzi të drejtën e të parëlindurit

He 12:16 E. nuk i vlerëson gjërat e shenjta

ESHTRA

, 2Mb 13:21 i vdekuri preku e. e Eliseut

ETJE

, Is 49:10 Nuk do t’i marrë as uria e as e.

Gjo 7:37 Kush ka e., le të vijë tek unë

ETUR

, Is 55:1 Ejani të gjithë ju o të e.

EUNUK

, Ve 8:27 pa një e. etiopas

EUNUKË

, Is 56:4 E. që zgjedhin atë që më pëlqen

Mt 19:12 ka e. që kanë lindur të tillë

EVODIA

, Fi 4:2 E nxis E. dhe Sintikinë, të jenë

EZDRA

, Ezd 7:11 priftit E., ekspert në studimin

Ë

ËMBËL

, 2Ti 2:24 duhet të jetë i ë. me të gjithë

ËNDJE

, Ps 1:2 gjen ë. në ligjin e Jehovait

Ps 27:4 tempullin e tij me ë. të sodit

ËNDRRA

, Ek 5:3 Nga meraku i tepërt shihen ë.

F

FAJ

, 1Sa 22:22 e kam f. për vdekjen

FAJE

, Ps 40:12 f. më të shumta se fijet e flokëve

Ps 130:3 Po t’i mbaje sytë te f.

Is 53:5 e shtypën për f. tona

FAL

, Ne 9:17 një Perëndi që mezi pret të f.

Ps 25:11 f. fajin tim, ndonëse është i madh

Ps 103:3 Ai i f. të gjitha fajet e tua

Pr 17:9 Kush e f. fajin, nxit dashurinë

Is 55:7 sepse Perëndia f. bujarisht

Mt 6:14 po t’ua f., Ati do t’ju f. ju

Mt 18:21 sa herë duhet ta f. vëllanë?

Kl 3:13 Ashtu si Jehovai ju f. bujarisht

FALAS

, Mt 10:8 F. morët, f. jepni

1Ko 9:18 Të shpall f. lajmin e mirë

Zb 22:17 të marrë f. ujin e jetës

FALËNDERIME

, Ps 95:2 dalim para tij me f.

FALËNDEROJ

, Ps 92:1 mirë të f. ty, o Jehova

Gjo 11:41f., o Atë, që më ke dëgjuar

Ve 28:15 Sa i pa, Pavli f. Perëndinë

1Ko 1:4 f. gjithmonë Perëndinë për ju

FALËNDERUAR

, Ef 5:20 f. Perëndinë për gjithçka

FALJE

, Mt 26:28 gjaku derdhet për f. e mëkateve

FALL

, Lp 18:10 Të mos gjendet asnjëri që hedh f.

FAMILJE

, Ef 3:15 nga i cili merr emër çdo f.

FAMSHËM

, Zn 11:4 të bëhemi të f.

FAQE

, Mt 5:39 shuplakë në f. e djathtë, ktheji tjetrën

FARË

, Lu 8:11 f. është fjala e Perëndisë

FAREFIS

, Ve 10:24 Korneli kishte mbledhur f.

FASHOJ

, Ezk 34:16 do ta f. të vrarën

FAT

, Is 65:11 perëndi e F. të Mirë

FAVORSHËM

, 2Ko 6:2 tani, koha veçanërisht e f.

FESTA

, Ro 13:13 pa f. të shfrenuara e dehje

Ga 5:21 dehja, f. e shfrenuara dhe

FESTA E KALIMIT

, Eks 12:11 Është F. të Jehovait

Eks 12:27 F. të Jehovait, i cili kaloi mbi

1Ko 5:7 Krishti, qengji ynë i F., është flijuar

FESTË

, Le 23:4 Këto janë f. stinore të Jehovait

FËMIJË

, Lp 31:12 Mblidhni popullin, f.

Gjy 13:8 të na mësojë për f.

Ps 8:2 Përmes gojës së f.

Mt 11:16 Ngjan me f. në sheshet e pazareve

Mt 18:3 bëheni si f. të vegjël

Mt 19:14 Lërini rehat f., mos i pengoni

Lu 9:47 mori një f. të vogël, e afroi

Lu 10:21 fshehur të mençurve, të njohura f.

Ro 8:21 lirinë e lavdishme të f. të Perëndisë

1Ko 7:14 f. tuaj, të papastër në sytë

1Ko 13:11 mendoja si f., arsyetoja si f.

1Ko 14:20 jini f. për sa i përket së keqes

2Ko 12:14 nuk vënë mënjanë f. për prindërit

Ef 6:1 F., bindjuni prindërve

1Gjo 3:2 tani ne jemi f. të Perëndisë

FËMIJËRI

, Mr 10:20 të gjitha i zbatoj që nga f.

FIK

, 1Mb 4:25 sigurt, nën hardhinë e nën f.

Mi 4:4 nën hardhinë dhe f. e vet

Mt 21:19 Në çast f. u tha

Mr 13:28 mësoni nga ilustrimi për pemën e f.

FIKSIM

, 1Ti 6:4 ka f. diskutimet e debatet

FILIPI

, Ve 8:26 engjëlli i Jehovait i tha F.

Ve 21:8 F., ungjillëzuesit, një nga të shtatët

FILIZ

, Jr 23:5 do t’i nxjerr Davidit f. të drejtë

FILLIM

, Is 46:10 them përfundimin që në f.

Mt 24:8 këto janë f. i dhembjeve therëse

FILLIME

, Za 4:10 do ta përbuzte ditën e f. të vogla?!

FILOZOFË

, Ve 17:18 f. epikurianë dhe stoikë

FILOZOFI

, Kl 2:8 robëron nëpërmjet f.

FINEHASI

, Nu 25:7 Kur e vuri re, F. mori një heshtë

FISE

, Zn 49:28 Këto janë 12 f. e Izraelit

FISNIK

, 1Ko 1:26 jo të mençur, as nga familje f.

FITIL

, Is 42:3 nuk do ta shuajë f. që ende nxjerr tym

FITIME

, Pr 15:27 f. të pandershme, fut në telashe

FITIMTAR

, Ro 8:37 dalim plotësisht f. falë atij

Zb 2:7 atij që del f., do t’i lejoj

FITORE

, Zb 6:2 fitimtar për të plotësuar f. e tij

FJALA E PERËNDISË

, Is 40:8 f. mbetet përgjithmonë

Mr 7:13 e zhvleftësoni f. për shkak të traditave

1Se 2:13 e pranuat siç është me të vërtetë, si f.

He 4:12 f. është e gjallë dhe ushtron fuqi

FJALË

, Pr 14:23 f. e kota sjellin veç skamje

Pr 25:11 Një f. e thënë në kohën e duhur

Is 55:11 f. nga goja ime, përmbushet patjetër

Lu 8:12 Djalli ua rrëmben f. nga zemra

Gjo 1:1 Në fillim ishte F.

Gjo 17:17 F. jote është e vërteta

Ve 18:5 Pavli i kushtohej plotësisht f.

Fi 2:16 mbajtur fort pas f. së jetës

2Ti 2:15 e përdor drejt f. e së vërtetës

FJALIME

, Ve 15:32 u dhanë zemër vëllezërve me f.

FLE

, 1Se 5:6 të mos f. si të tjerët

FLI

, Pr 6:10 F. pak, dremit pak

FLIJIM

, 1Sa 15:22 Të bindesh më mirë se f.

Ps 51:17 F. që kënaq Perëndinë, shpirti i vrarë

Pr 15:8 F. i të ligjve, i neveritshëm për Jehovain

Ro 12:1 paraqitni trupat si f. të gjallë

He 13:15 paraqitim Perëndisë f. lëvdimi

FLIJIME

, 2Sa 24:24 f. që s’më kushtojnë asgjë

Ps 40:6 Nuk deshe f. dhe blatime

Ho 6:6 kënaqem me dashurinë besnike, jo me f.

FLIJIM I VAZHDUESHËM

, Dn 11:31 e do të heqin f.

Dn 12:11 Që nga koha kur f. të hiqet

FLOK

, Lu 21:18 asnjë fije f. nuk do t’ju humbasë

FLOKË

, Mt 10:30 fijet e f. tuaj janë të numëruara

1Ko 11:14 burrit nuk i ka hije t’i ketë f. e gjatë

FLOKËZBARDHUR

, Ps 92:14 të jenë f., plot gjallëri

FODULLË

, Jk 4:6 Perëndia u kundërvihet f.

FORCA

, Pr 17:22 shpirt i dërrmuar t’i shteron f.

FORCË

, 1Sa 30:6 mori f. falë Jehovait

Ps 29:11 do t’i japë f. popullit të tij

Is 40:29 Ai u jep f. të lodhurve

Mr 12:30 duaje Jehovain me gjithë f.

Fi 4:13 Për çdo gjë kam f. falë

FORCO

, Lu 22:32 kur të kthehesh, f. vëllezërit

FORCOJ

, Ve 14:22 f. dishepujt, të qëndronin

Ro 14:19 bëjmë çmos të f. njëri-tjetrin

1Ko 8:1 njohuria krekos, dashuria f.

1Ko 10:23 lejueshme, por jo gjithçka f.

Jd 20 f. besimin tuaj të shenjtë

FORCONI

, Is 35:3 F. duart e dobëta

FORCUAR

, 1Ko 14:26 Çdo gjë le të bëhet për të f.

FORTË

, Js 1:7 ji shumë i f. e guximtar

Is 35:4 Jini të f.! Mos kini frikë!

Ro 14:1 Pranojeni krahëhapur atë që s’është i f.

Ro 15:1 mbajmë dobësitë e atyre jo të f.

He 5:14 ushqimi i f. u përket njerëzve të pjekur

FORTIFIKATË

, Lu 19:43 një f. me hunj të mprehtë

FORTIFIKUAR

, 2Ko 10:4 rrëzojnë gjëra të f.

FOSHNJËRI

, 2Ti 3:15 nga f. i ke njohur shkrimet

FRE

, Pr 10:19f. buzëve, vepron me maturi

Pr 16:32 kush e mban nën f. zemërimin

Pr 29:15 fëmija i lënë pa f., e turpëron nënën

1Se 4:4 të dijë si t’i vërë f. trupit të vet

FRENOJ

, 2Ti 2:24 f. veten kur t’i bëjnë padrejtësi

FRENUES

, 2Se 2:6 vepron si forcë f.

FRESKOJ

, Mt 11:28 Ejani tek unë e unë do t’ju f.

FRESKUES

, Ve 3:19 të vijnë stinë f.

FRIKACAKË

, 2Ti 1:7 Perëndia nuk na dha frymën e f.

FRIKË

, Zn 9:2 Çdo krijesë të ketë f. nga ju

2Kr 20:15 Mos kini f., nga ushtria e madhe

Ps 56:4 te Perëndia kam besim, nuk kam f.

Ps 118:6 Jehovai është me mua, nuk do të kem f.

Pr 29:25 F. nga njeriu është lak

Is 41:10 Mos ki f., se unë jam me ty

Is 44:8 mos u paralizoni nga f.

Lu 21:26 Njerëzit do të mpaken nga f.

1Gjo 4:18 Nuk ka f. në dashuri

Zb 2:10 Mos ki f. nga ato që do të vuash

FRIKËSOJ

, Lu 12:4 mos u f. nga ata që vrasin trupin

FRON

, Ps 45:6 Perëndia është f. yt në jetë të jetëve

Is 6:1 pashë Jehovain të ulur në një f. të lartë

Mt 25:31 Kur Biri i njeriut të vijë, do të ulet në f.

Lu 1:32 Perëndia do t’i japë f. e Davidit, të atit

FRONE

, Dn 7:9 derisa u vunë f.

FRON GJYKIMI

, Gjo 19:13 Pilati u ul në f.

Ro 14:10 qëndrojmë përpara f. të Perëndisë

FRYMA E SHENJTË

, Ps 51:11 Mos e hiq prej meje f.

Lu 1:35 F. do të vijë te ti

Lu 3:22 f. u shfaq porsi një pëllumb

Lu 11:13 Ati jep f. atyre që ia kërkojnë

Gjo 14:26 f. do të mësojë, do të sjellë ndër mend

Ve 1:8 kur f. të vijë mbi ju, do të merrni fuqi

Ve 2:4 të gjithë u mbushën me f.

Ve 5:32 f., Perëndia ua jep atyre që i binden

Ef 4:30 mos e hidhëroni f. të Perëndisë

FRYMË

, Zn 2:7 në vrimat e hundës f. e jetës

Nu 11:25 mori ca nga f. e tij

1Sa 16:13 f. i dha fuqi Davidit

2Sa 23:2 F. e Jehovait foli nëpërmjet meje

Ps 104:29 heqësh f., marrin fund

Ps 146:4 f. del, kthehet prapë në dhé

Ek 12:7 f. i kthehet Perëndisë që e dha

Is 61:1 F. e Jehovait është mbi mua

Jo 2:28 do të derdh f. mbi çdo njeri

Za 4:6 as me fuqinë, por me f. time

Mt 3:16 f. e Perëndisë zbriste si pëllumb

Mt 12:31 blasfemia kundër f. nuk falet

Lu 23:46 në dorën tënde po e lë f.

Gjo 4:24 Perëndia është F., adhuro me f.

Gjo 16:13 f. e së vërtetës, do t’ju drejtojë

Ro 8:16 f. jep dëshmi bashkë me f.

Ro 8:26 f. ndërmjetëson për ne

2Ko 3:17 Jehovai është F.

Ga 5:16 vazhdoni të ecni sipas f. dhe

Ga 5:22 fryti i f. së shenjtë është

Ga 6:8 mbjell për f. e shenjtë

FRYMËZIM

, 1Kr 28:12 projektin nën f.

FRYMËZUAR

, 2Ti 3:16 I gjithë Shkrimi është i f.

FRYT

, Zn 3:3 f., mos e prekni

Is 55:11 fjala nuk kthehet pa dhënë f.

Lu 8:15 japin f. ndërsa qëndrojnë

Gjo 15:2 e pastron, që të japë më shumë f.

Gjo 15:8 lavdi Atit, që jepni shumë f.

Ga 5:22 f. i frymës është dashuria, gëzimi

FRYTE

, Mt 7:20 do t’i njihni nga f.

Mt 21:43 jepet një kombi që prodhon f. e saj

FRYTET E PARA

, Ro 8:23 gëzojmë f., frymën

FRYTSHËM

, Zn 1:28 Jini të f. dhe shumohuni

FSHEHTË

, Ps 91:1 vendin e f. të Më të Lartit

FSHIHEM

, Ve 3:19 që t’ju f. mëkatet

FTUAR

, Mt 22:14 shumë të f., pak të zgjedhur

FUND

, Mt 24:14 atëherë do të vijë f.

Gjo 13:1 Jezui deshi të vetët deri në f.

FUNDIT

, Is 2:2 Në ditët e f.

FUNKSION

, Ro 12:4 shumë gjymtyrë, jo të njëjtin f.

FUNKSIONOJ

, Ef 4:16 kur çdo gjymtyrë f. siç duhet

FUQI

, Ps 31:10 Prej fajit, f. po më shteret

Ps 84:7 ecin, por f. s’u shteron

Is 40:31 ata që shpresojnë te Jehovai, rimarrin f.

Za 4:6 as me f. e njeriut, por me frymën time

Mr 5:30 kuptoi se nga ai doli f.

Ve 1:8 kur fryma të vijë mbi ju, do të merrni f.

2Ko 4:7 f. përtej normales, vjen nga Perëndia

2Ko 12:9 f. ime përsoset në dobësi

Zb 3:8 e ruajte fjalën, ndonëse ke pak f.

FUQISHËM

, 1Ko 16:13 Bëhuni të f.!

2Ko 12:10 kur jam i dobët, atëherë jam i f.

FUQIZOJ

, Fi 2:13 Perëndia ju f., jep dëshirën

FURRË

, Dn 3:17 Perëndia na çliron nga f.

FUT HUNDËT

, 1Ti 5:13 f. në punët e të tjerëve

1Pj 4:15 të mos vuajë ngaqë f.

G

GABOJ

, Jk 3:2 të gjithë ne g. shumë herë

GABRIELI

, Lu 1:19 G., që qëndroj pranë Perëndisë

GABUAR

, Jb 6:24 më ndihmoni të kuptoj ku kam g.

GAMALIELI

, Ve 22:3 u arsimova në këmbët e G.

GARANCI

, Ve 17:31 g. duke e ringjallur atë

GARANT

, Pr 17:18 jep dorën dhe pranon të dalë g.

GARË

, Ek 9:11 g. nuk fitojnë gjithmonë të shpejtët

2Ti 4:7 g. e përfundova

GATI

, Eks 19:8 Jemi g. të bëjmë

Mt 24:44 rrini g.

Ef 6:15 g. për të shpallur lajmin

GATISHMËRI

, 2Ko 8:12 kur japim me g.

Ef 6:7 me g., si për Jehovain

GATSHËM

, Eks 35:5 kush me zemër të g., të sjellë

GATSHËM PËR TË MËSUAR

, Ve 17:11 më të g. se

GAZI I BOTËS

, Jr 20:7 Jam bërë g.

GEHAZI

, 2Mb 5:20 G. tha: do t’i qepem pas

GEHENË

, Mt 10:28 shkatërrojë trupin në G.

GËNJEJ

, Kl 3:9 Mos e g. njëri-tjetrin

Tit 1:2 Perëndia, që nuk mund të g., premtoi

GËNJESHTAR

, Ps 101:7 g. s’do të rrijë para meje

Pr 19:22 më mirë i varfër se g.

Gjo 8:44 Djalli, g. dhe ati i gënjeshtrës

GËNJESHTËR

, 2Se 2:11 t’i besojnë g.

GËZIM

, 1Kr 29:9 fluturonte nga g. për blatime

Ne 8:10 g. i Jehovait është kalaja juaj

Ps 100:2 Shërbejini Jehovait me g.

Ps 137:6 si g. tim më të madh

Lu 8:13 pranojnë me g. fjalën, megjithatë

Lu 15:7 g. në qiell për një mëkatar që pendohet

Gjo 16:22 askush s’do t’jua heqë dot g.

Ro 15:13 Perëndia ju mbushtë plot g. e paqe

2Ko 9:7 Perëndia i do ata që japin me g.

1Se 1:6 me g. që vjen nga fryma e shenjtë

He 12:2 Për g. që iu vu përpara, ai duroi

GËZOHEM

, Pr 8:30 g. në prani të tij gjithë kohës

GËZOJ

, Ps 149:4 Jehovait i g. zemra për popullin

Pr 27:11 Ji i mençur, biri im, g. zemrën

Ek 8:15 mirë të hajë, të pijë e të g.

Is 65:13 shërbëtorët e mi g., juve do t’ju vijë turp

Fi 3:1 g. në unitet me Zotërinë

GËZONI

, Ro 12:12 G. në shpresë

Ro 12:15 G. me ata që g. dhe qani me

Fi 4:4 G. përherë në Zotërinë!

GËZUAR

, Ve 5:41 ikën nga Sinedri të g.

GIBEON

, Js 9:3 banorët e G. dëgjuan

GIDEONI

, Gjy 7:20 Shpata e Jehovait dhe e G.!

GISHT

, Eks 8:19 Ky është g. i Perëndisë!

Eks 31:18 pllaka të shkruara me g. e Perëndisë

GOJË

, Ps 8:2 Përmes g. së fëmijëve

Jk 3:10 Nga e njëjta g. dalin bekimi dhe

GOJËS

, Eks 4:10 s’kam qenë ndonjëherë njeri i g.

GOJËZ

, Lp 25:4 Mos i vër g. demit

GOLGOTHA

, Gjo 19:17 Vendi i Kafkës, në hebraisht G.

GOLIADI

, 1Sa 17:4 kampion me emrin G.

GOMAR

, Za 9:9 mbreti yt ka hipur në një g.

GOMARICË

, Nu 22:28 Jehovai e bëri g. të fliste

GOMORRË

, Zn 19:24 mbi G. squfur e zjarr

GOSTI

, Is 25:6 g. me ushqime, g. me verë

GRA

, Lp 31:12 Mblidhni popullin, burrat, g.

1Mb 11:3 kishte 700 g. dhe 300

Pr 31:3 Mos ua jep fuqinë tënde g.

Ef 5:22 G., të nënshtruara ndaj burrave

Ef 5:28 t’i duan g. e tyre si vetë trupat

GRABIT

, Le 19:13 mos e g.

GRAZHD

, Lu 2:7 e vuri në një g.

GRINDJE

, Pr 6:19 që mbjell g. mes vëllezërve

GROPË

, Pr 26:27 Kush hap një g., do të bjerë vetë

Dn 6:7 të hidhet në g. e luanëve

Mt 15:14 verbër drejton një të verbër, bien në g.

GRUA

, Zn 2:24 do të lidhet ngushtë me g.

Zn 3:15 armiqësi mes teje dhe g.

Zn 27:46 Sikur Jakobi të marrë g. nga bijat

Pr 5:18 gëzofsh me g. e rinisë sate

Pr 12:4 Një g. e zonja, kurorë për të shoqin

Pr 18:22 gjen g. të mirë, pëlqimin e Jehovait

Pr 31:10 Kush mund të gjejë një g. të zonjën?

Ek 7:26 më e hidhur se vdekja është g.

Ek 9:9 Gëzoje jetën me g. tënde

Ma 2:15 të pabesë me g. e rinisë suaj

1Ko 7:2 çdo burrë le të ketë g. e vet

Zb 12:1 g. e stolisur me diell

GRURË

, Mt 13:25 mbolli egjër nëpër g.

GUDULIS

, 2Ti 4:3 mësues që t’u g. veshët

GUR

, Dn 2:34 g. u shkëput, pa e prekur kush

Mt 21:42 G. që ndërtuesit hodhën poshtë

GURË

, Lu 19:40 të heshtnin, g. do të thërritnin

GURI I QOSHES

, Ps 118:22 u bë g. kryesor

Ef 2:20 Krishti Jezu është g.

GUXIM

, Ve 4:31 thoshin fjalën e Perëndisë me g.

Ef 6:20 (Lutuni) që të flas me g.

Fi 1:14 g. për ta thënë fjalën e Perëndisë

1Se 2:2 morëm g. nga Perëndia

GUXIMTAR

, Js 1:7 ji shumë i fortë e g.

GJ

GJAH

, Le 17:13 del për gj., t’ia derdhë gjakun

GJAHTAR I ZOGJVE

, Ps 91:3 nga laku i gj.

GJAK

, Zn 9:4 mos e hani mishin me gj.

Le 7:26 mos hani kurrsesi asnjë lloj gj.

Le 17:11 jeta e çdo krijese është në gj.

Le 17:13 derdh gj. dhe mbulo me dhé

Ps 72:14 gj. i tyre, i çmuar në sytë e tij

Ezk 3:18 gj. e të ligut do ta kërkoj nga ti

Mt 9:20 kishte rrjedhje gj. nga 12 vjet

Mt 26:28 kjo përfaqëson gj. tim të besëlidhjes

Mt 27:25 Gj. i tij rëntë mbi ne dhe mbi fëmijët

Ve 15:29 vazhdoni të rrini larg nga gj.

Ve 20:26 jam i pastër nga gj. i të tërë

Ve 20:28 e bleu me gj. e Birit të vet

Ef 1:7 shpërblesa që pagoi me gj.

1Pj 1:19 me gj. të çmuar të Krishtit

1Gjo 1:7 gj. i Jezuit pastron nga mëkatet

Zb 18:24 në atë u gjend gj. i të shenjtëve

GJAKNXEHTË

, Pr 19:19 Njeriu gj. do të ndëshkohet

GJALLË

, Dn 6:26 ai është Perëndia i gj.

Lu 20:38 Perëndi i të gj., për të janë gj.

1Se 4:15 ne të gj. që mbijetojmë

He 4:12 fjala e Perëndisë, e gj., ushtron fuqi

GJARPËR

, Zn 3:4 gj. ia ktheu (gruas)

Gjo 3:14 si Moisiu ngriti gj., edhe Birin

GJË E NEVERITSHME

, Mt 24:15 gj. që shkakton

GJEL

, Mt 26:34 të këndojë gj., do të më mohosh

GJEMB

, 2Ko 12:7 më është dhënë një gj. në trup

GJEMBA

, Mr 15:17 thurën një kurorë me gj.

GJEPURA

, Lu 24:11 iu dukën gj.

GJETHE

, Ezk 47:12 gj. për shërim

Mt 24:32 sapo bisku lëshon gj., dini

GJËRA ELEMENTARE

, Ga 4:9 ktheheni sërish te gj.

GJI

, Is 40:11 do t’i mbajë në g.

GJINJ

, Pr 5:19 Gj. e saj të kënaqshin

GJITHË

, 1Kr 28:9 shërbeji Perëndisë me gj. zemër

2Kr 16:9 janë kushtuar me gj. zemër

GJONI 1.

, Mt 21:25 Pagëzimi që bënte Gj., nga vinte?

Mr 1:9 Gj. e pagëzoi Jezuin në Jordan

GJONI 2.

, Gjo 1:42 Ti je Simoni, i biri i Gj.

GJONI 3.

, Mt 4:21 birin e Zebedeut, dhe Gj., vëllanë

GJUHË

, Zn 11:7 ngatërrojmë gj.

Ps 34:13 mbajë nën fre gj., mos fol keq

Pr 18:21 Vdekja dhe jeta, në dorë të gj.

Is 35:6 gj. e memecit, britma gëzimi

Is 50:4 Jehova më dha gj. e të mësuarve

So 3:9 ndryshoj gj. popujve në gj. të kulluar

Za 8:23 dhjetë burra nga të gjitha gj.

Ve 2:4 nisën të flitnin gj. të ndryshme

1Ko 13:8 dhuratat e gj., marrin fund

1Ko 14:22 gj. janë dëshmi për jobesimtarët

Jk 1:26 mban nën fre gj.

Jk 3:8 gj., asnjë nuk mund ta zbutë

Zb 7:9 nga të gjitha kombet, fiset, dhe gj.

GJUMË

, Ro 13:11 ora që të zgjoheni nga gj.

2Ko 6:5 net pa gj., raste pa ushqim

2Ko 11:27 shpesh net pa gj.

GJURMË

, 1Pj 2:21 ndiqni me kujdes gj. e tij

GJYKATA

, Mr 13:9 njerëzit do t’ju dorëzojnë në gj.

GJYKATËS

, Is 33:22 Jehovai është Gj. ynë, Mbreti

Lu 18:2 gj. që nuk i frikësohej Perëndisë

GJYKIM

, Mt 7:2 me po atë gj. që gjykoni

Gjo 5:22 Ati gjithë gj. ia ka lënë në dorë Birit

1Ko 11:29 ha dhe pi gj. kundër vetes

1Pj 4:17 gj. të fillojë me shtëpinë e Perëndisë

GJYKIM I THELLË

, Ps 119:99 Kam më shumë gj. se

Pr 19:11 Gj. ia ngadalëson zemërimin njeriut

Dn 12:3 ata që kanë gj. do të ndriçojnë

GJYKOJ

, Lu 6:37 mos gj. më, dhe s’do të gjykoheni

Lu 22:30 uleni në frone që të gj. 12 fiset e Izraelit

Gjo 7:24 Mos gj. më nga ajo që duket

Ve 17:31 caktuar një ditë, në të cilën do të gj.

Ro 14:4 Kush je ti që të gj. shërbëtorin

1Ko 6:2 nuk e dini se të shenjtët do të gj. botën?!

Jk 4:12 kush je që të gj. tjetrin?

GJYMTYRË

, 1Ko 12:18 Perëndia ka vendosur gj.

GJYQ

, 1Ko 6:6 vëllai hedh në gj. vëllanë

1Ko 6:7 hidhni në gj. njëri-tjetrin

GJYSHËR

, 1Ti 5:4 shpërblejnë prindërit e gj.

H

HA

, 1Ko 5:11 as të mos h. me një njeri të tillë

2Se 3:10 nuk punon, as të mos h.

HADES. Shih VARR

.

HA HAKUN

, 1Ko 6:7 lejoni më mirë t’ju h.

HAJDUT

, Pr 6:30 nëse h. vjedh kur ka uri

Pr 29:24 Ortaku i h. ia bën gropën vetes

Mt 24:43 po ta dinte në ç’orë do të vinte h.

1Se 5:2 dita vjen si një h. natën

HAJDUTË

, Mt 6:20 në qiell, ku h. nuk hyjnë

1Ko 6:10 h. nuk do ta trashëgojnë Mbretërinë

HAKMARRJE

, Lp 32:35 H. më përket mua

HAKMERREM

, Ro 12:19 Mos u h. për veten

2Se 1:8 që të h. kundër atyre

HALELUJAH

. Shih LËVDONI JAH.

HALLAKATUR

, Is 53:6 ishim si dele të h.

HALLE

, Ps 34:19 H. e të drejtit s’kanë të sosur

HAP

, Zn 33:14 sipas h. të bagëtisë dhe të fëmijëve

Ga 6:1 nëse hedh h. të gabuar

HAPA

, Jr 10:23 Njeriut nuk i takon të drejtojë h.

HARABELA

, Mt 10:29 shiten dy h. për një monedhë

HARAÇ

, Lu 20:22 t’i paguhet Cezarit h. për kokë?

HARDHI

, Mi 4:4 Secili do të ulet nën h. e vet

Gjo 15:1 Unë jam h. e vërtetë dhe Ati im

HARE

, Jb 38:7 yjet e mëngjesit lëshonin britma h.

HARESHËM

, Is 65:14 shërbëtorët, britma të h.

HARMONISHME

, Ef 4:16 lidhur në mënyrë të h.

HARROJ

, Lp 4:23 Kujdes se mos e h.

Is 49:15 mund ta h. një grua foshnjën e gjirit?

Fi 3:13 h. gjërat që lashë pas

He 6:10 Perëndia nuk është i padrejtë, që të h.

HARRUAR

, Ps 119:141 nuk i kam h. urdhrat e tu

HARXHOJ KOT

, Lu 15:13 h. pasurinë e vet duke

HATËR

, Jk 2:9 nëse vazhdoni të mbani me h.

HEDH POSHTË

, Jr 8:9 h. fjalën e Jehovait

HEKUR

, Pr 27:17 Ashtu si h. mpreh h., edhe

Is 60:17 në vend të h. do të sjell argjend

Dn 2:43 ashtu si h. nuk ngjitet me argjilën

HELMET

, Ef 6:17 Merrni h. e shpëtimit

HEQ DORË

, Ve 26:11 t’i detyroja të h.

HERO

, Jr 20:11 Jehovai ishte me mua si një h.

HESHT

, Ps 32:3 Tek h., kockat më treteshin

HESHTË

, 1Sa 18:11 vërviti h.: do ta mbërthej Davidin

HESHTJE

, Ps 4:4 thuajani zemrës, rrini në h.

HESHTUR

, Ek 3:7 kohë për të h., kohë për të folur

HETO

, Lp 13:14 h. e bëj pyetje të hollësishme

HETOJ

, Ps 26:2h., o Jehova, më rafino

Pr 25:2 lavdi për mbretërit ta h. një çështje

HEZEKIA

, 2Mb 19:15 H. filloi t’i lutej Jehovait

HËNA

, Jo 2:31 h. do të kthehet në gjak

Lu 21:25 shenja në diell, në h. dhe në yje

HIDHËRIM

, Ps 31:10 H. jetën po ma sos

Is 51:11 h. e psherëtima do të zhduken

HIDHËROJ

, Ef 4:30 mos e h. frymën e shenjtë

HIJE

, 1Kr 29:15 Ditët tona janë si h.

Ps 91:1 strehë nën h. e të Plotfuqishmit

Kl 2:17 janë h. e gjërave që do të vijnë

Jk 1:17 nuk ndryshon siç ndryshon h.

HIJESHI

, Pr 31:30 H. mashtruese, bukuria kalimtare

HILEQARË

, Pr 3:32 h. janë të pështirë për Jehovain

HIPOKRIZI

, Ro 12:9 Dashuria juaj të jetë pa h.

HIQENI

, 1Ko 5:13 H. të ligun nga mesi juaj

HUA

, Pr 19:17 mirë të përvuajturit, jep h. Jehovait

HUAMARRËS

, Pr 22:7 h. është skllav i huadhënësit

HUDHRA

, Nu 11:5 kujtojmë qepët dhe h.!

HUMB

, 2Se 2:2 mos e h. shpejt gjykimin

HUMBJE

, Fi 3:7 fitim, i kam konsideruar si h.

HUMBUR

, Ps 119:176 Jam endur si dele e h.

Ezk 34:4 Nuk e keni kërkuar të h.

Lu 15:24 djali im ishte i h. dhe u gjet

HUMNERË

, Zb 11:7 bisha që ngjitet nga h.

Zb 17:8 bisha të ngjitet nga h.

Zb 20:3 e vërviti në h.

HYJ PA U NDIER

, Jd 4 mes jush kanë h. njerëz

I

IDHUJ

, Ps 115:4 I. e tyre janë argjend dhe ar

1Gjo 5:21 ruhuni nga i.

IDHUJTARË

, 1Ko 6:9 i. nuk trashëgojnë Mbretërinë

IDHUJTARI

, 1Ko 10:14 ikni nga i.

IK

, 1Ko 6:18 i. nga imoraliteti seksual!

ILAÇ

, Pr 17:22 zemër e gëzuar është i. i mirë

ILUSTRIME

, Mt 13:34 Jezui ia tha me anë të i.

Mr 4:2 filloi t’u mësonte me i.

IMAZH

, Zn 1:26 ta bëjmë njeriun sipas i. tonë

IMITONI

, He 13:7 i. besimin e tyre

IMITUES

, 1Ko 11:1 Bëhuni i. e mi, si unë i Krishtit

Ef 5:1 Bëhuni i. të Perëndisë, si bij

IMORALË

, 1Ko 5:9 mos shoqëroheni me i.

1Ko 6:9 I. nuk do ta trashëgojnë Mbretërinë

IMORALITET SEKSUAL

, Mt 15:19 nga zemra vjen i.

Ve 15:20 rrinë larg nga i. dhe nga gjaku.

1Ko 6:18 Prandaj ikni nga i.!

1Ko 10:8 As të mos kryejmë i.

Ga 5:19 i., ndyrësia, sjellja e pacipë

Ef 5:3 I. as të mos përmenden

1Se 4:3 vullneti i Perëndisë, t’i rrini larg i.

INATOSUR

, Ef 4:26 perëndimi i diellit, ende të i.

INKURAJIM

, Ve 13:15 ndonjë fjalë i., thuajeni

INKURAJOHEM

, Ro 1:12 i. nga besimi i njëri-tjetrit

Ro 1:12i. nga besimi i njëri-tjetrit

INKURAJOJ

, Kl 3:16 Vazhdoni të i. njëri-tjetrin

INTEGRITET

, 1Kr 29:17 kënaqesh me i.

Jb 27:5 Nga i. im nuk do të heq dorë

Ps 25:21 I. dhe drejtësia më mbrojtshin

Ps 26:11 unë do të eci me i.

Ps 101:2 në udhën tënde me zemër plot i.

INTELEKTUALË

, Lu 10:21 ua ke fshehur i.

INTERES

, 1Ko 10:24 të kërkojë jo i. e vet, por

1Ko 13:5 (dashuria) nuk kërkon i. e vet

INTERESA

, Fi 2:4 vetëm i. tuaja, por edhe

Fi 2:21 të tjerët po kërkojnë i. e veta

ISAKU

, Zn 22:9 e lidhi të birin, I.

IZRAELI

, Zn 35:10 nuk do të quhesh më Jakob, por I.

Ps 135:4 I. e zgjodhi si pronën e veçantë

Ga 6:16 Paqja dhe mëshira mbi I. e Perëndisë

J

JAH

, Eks 15:2 J. është forca dhe fuqia ime

Is 12:2 sepse J. Jehovai është forca

JAKOBI

, Zn 32:24 një burrë nisi të përleshej me J.

JAKOVI 1.

, Lu 6:16 Judën, të birin e J., dhe

JAKOVI 2.

, Ve 12:2 vrau me shpatë J., vëllanë e

JAKOVI 3.

, Mr 15:40 Maria, nëna e J. të Vogël

JAKOVI 4.

, Mt 13:55 dhe vëllezërit e tij, J., Jozef

Ve 15:13 Pasi ata mbaruan, J. tha

1Ko 15:7 iu shfaq J., pastaj gjithë apostujve

Jk 1:1 J., skllav i Perëndisë dhe

JAP

, Ve 20:35 më shumë lumturi të j. se

JAP FORCË

, Is 41:10 do të të j., po, do të të ndihmoj

Is 57:15 j. të brengosurve

JAP ME GJITHË SHPIRT

, Kng 8:6 dhe kërkon t’i j.

JAP ZEMËR

, Tit 1:9j. me anë të mësimit

He 10:25 t’i j. njëri-tjetrit, aq më tepër

JASHTË

, 1Ko 5:13 Perëndia gjykon ata që janë j.?

JASHTËQITJE

, Lp 23:13 jashtë, dhe pastaj mbuloj j.

JAVË

, Dn 9:24 Janë caktuar 70 j.

1Ko 16:2 ditën e parë të çdo j., të vërë mënjanë

JEFTEU

, Gjy 11:30 J. i bëri një betim

JEHOVAI

, Eks 3:15 J. është emri im në jetë të jetëve

Eks 5:2 kush është J.?! Unë s’e njoh fare J.

Eks 6:3 emrin tim J., nuk u bëra i njohur

Eks 20:7 Mos e zër në gojë kot emrin e J.

Lp 6:5 Duaje J. me gjithë zemër

Lp 7:9 J. është Perëndia i vërtetë

Ps 83:18 e ke emrin J., je Më i Larti

Is 42:8 Unë jam J. Ky është emri im

Ho 12:5 J. i ushtrive. J. emri me të cilin kujtohet

Ma 3:6 unë jam J. dhe nuk ndryshoj

Mr 12:29 J. Perëndia ynë, është një J.

JEHOZAFATI

, 2Kr 20:3 J. u frikësua

JEREMIA

, Jr 38:6 J. e hodhën në sternën

JERUSALEM

, Js 18:28 Jebusi, domethënë J.

Dn 9:25 për restaurimin dhe rindërtimin e J.

Mt 23:37 J., J., vrasës i profetëve

Lu 2:41 shkonin në J. për Festën e Kalimit

Lu 21:20 kur ta shikoni J. të rrethuar nga ushtritë

Lu 21:24 J. do ta shkelin kombet, derisa

Ve 5:28 mbushët J. me mësimin tuaj

Ve 15:2J. tek apostujt dhe pleqtë për

Ga 4:26 J. lart është i lirë, është nëna jonë

He 12:22 i jeni afruar J. qiellor

Zb 3:12 J. i Ri, i cili zbret nga qielli

Zb 21:2 J. e Ri, nga qielli, si një nuse

JESEU

, 1Sa 17:12 J. kishte tetë djem

Is 11:1 Nga cungu i J. do të dalë një degëz

JETË

, Lp 30:19 ju kam vënë përpara j. dhe vdekjen

Jb 14:14 të vdesë, kthehet prapë në j.?

Ps 36:9 ti je burimi i j.

Lu 9:24 dëshiron ta shpëtojë j., do ta humbasë

Gjo 5:26 si Ati ka j. në vetvete, ka lejuar Birit

Gjo 11:25 Unë jam ringjallja dhe j.

Ve 20:24 nuk e konsideroj të shtrenjtë j. time

JETË E PËRHERSHME

, Dn 12:2 zgjohen, disa për j.

Lu 18:30 në këtë kohë shumë herë më tepër, dhe j.

Gjo 3:16 të mos shkatërrohet, por të ketë j.

Gjo 17:3 të gëzojnë j., duhet të të njohin ty

Ve 13:48 të prirur për j.

Ro 6:23 dhurata që jep Perëndia është j.

1Ti 6:12 rrok j.

JETIM

, Eks 22:22 Mos e mundoni asnjë j.

JETIMË

, Ps 68:5 ati i j., mbrojtësi i vejushave

Jk 1:27 të kujdesesh për j. dhe vejusha

JETOJ

, 2Ko 5:15 mos j. më për veten

JEZEBELA

, 1Mb 21:23 J. do ta hanë qentë

Zb 2:20 ti e toleron gruan J.

JEZUI

, Mt 1:21 ti do t’ia vësh emrin J.

JOAKTIVË

, 2Pj 1:8 nuk lejojnë të bëheni j.

JOBESIMTARE

, 1Ko 7:12 nëse e ka gruan j.

JOBESIMTARË

, 1Ko 6:6 në gjyq përpara j.!

2Ko 6:14 jo nën të njëjtën zgjedhë me j.

JOBI

, Jb 1:9 Kot ka frikë J. nga Perëndia?!

Jk 5:11 dëgjuar për qëndrueshmërinë e J.

JONAI

, Jn 2:1 nga barku i peshkut, J. iu lut

JONATANI

, 1Sa 18:3 J. bëri besëlidhje me Davidin

1Sa 23:16 J. e ndihmoi Davidin të merrte forcë

JORDAN

, Js 3:13 ujërat e J. do të priten

2Mb 5:10 lahu shtatë herë në J.

JOSH

, Pr 7:21 Ajo j. me fjalë të sheqerosura

JOSIA

, 2Mb 22:1 J. mbretëroi 31 vjet

JOSIU

, Eks 33:11 J., djali i Nunit, shërbëtori i vet

JOZEFI

, Zn 39:23 Jehovai ishte me J.

Lu 4:22 çuditeshin e thoshin: Ky është biri i J.?

JUBILE

, Le 25:10 Ai do të jetë për ju J.

JUDA

, Zn 49:10 Skeptri nuk do të largohet nga J.

Mt 27:3 J. e breu ndërgjegjja; ktheu 30 monedhat

JUDE

, Za 8:23 do të kapin fort rrobën e një j.

1Ko 9:20 Për judenjtë u bëra j.

JUDENJ

, Ro 3:29 ai është vetëm Perëndi i j.?

JUSTIFIKIM

, Gjo 15:22 tani nuk kanë j. për mëkatet

Ro 1:20 prandaj ata nuk kanë j.

Jd 4 j. për sjellje të pacipë

K

KAFSHË

, Zn 7:2 k. të pastër merr shtatë

Le 18:23 marrëdhënie seksuale me k.

Pr 12:10 I drejti kujdeset për k.

Ek 3:19 i njëjti fund, si njerëzit, edhe k.

Ho 2:18 besëlidhje me k. e egra

KAFSHOJ

, Ga 5:15 nëse vazhdoni të k. njëri-tjetrin

KAINI

, 1Gjo 3:12 mos jemi si K. që vrau vëllanë

KALA

, Ps 18:2 Jehovai është k. ime

Is 25:4 k. për të përvuajturin, k. për të varfrin

KALBUR

, Ef 4:29 të mos dalë asnjë fjalë e k.

KALË

, Zb 6:2 k. të bardhë, dhe kalorësi

Zb 19:11 ja, një k. i bardhë

KALEBI

, Nu 13:30 K. u përpoq ta qetësonte popullin

Nu 14:24 K. kishte një frymë tjetër

KALIMTAR

, 2Ko 4:17 Ndonëse sprovat janë k.

KALOJ CAQET ME ARROGANCË

, Lp 17:12 k. duke mos dëgjuar

1Sa 15:23k. është njëlloj si

Ps 19:13 Mos e lejo që t’i k.

Pr 11:2 Kur k., vjen

KAM NË DORË

, Pr 3:27 të mirën kur e k. ta bësh

KAM PËR DETYRË

, 1Gjo 3:16 k. të japim jetën për

KAM PËR ZEMËR

, Mt 10:37k. më shumë babanë

Gjo 21:17 Simon, a më k.?

Zb 3:19 ata që i k., unë i korrigjoj

KANË

, Gjo 2:1K. të Galilesë u bë dasmë

KAPAR

, 2Ko 1:22 k. të trashëgimisë sonë

Ef 1:14 k. i trashëgimisë sonë

KAPEM FORT

, Ro 12:9 k. pas së mirës

KARKALEC

, Jo 1:4 Atë që la k. gllabërues

KARKALECA

, Is 40:22 banorët janë si k.

KARROCA LUFTE

, Gjy 4:13 900 k. me kosa

2Mb 6:17 k. të zjarrta rreth e qark Eliseut

KASHTË

, Is 65:25 luani do të hajë k. si demi

1Ko 3:12 Nëse dikush ndërton mbi themel me k.

KEFA

, 1Ko 15:5 iu shfaq K., pastaj të Dymbëdhjetëve

Ga 2:11 K. erdhi në Antioki, u ballafaqova

KEQARDHJE

, Mt 20:34 nga k., Jezui u preku sytë

KEQE

, Zn 3:5 si Perëndi, të njihni të mirën dhe të k.

Ps 23:4 s’kam frikë nga e k., je me mua

Is 5:20 Mjerë ata që thonë se e k. është e mirë

Ro 7:19 bëj të k. që nuk dua

Ro 12:17 Mos ia ktheni askujt të k. me të k.

KERUBIN

, Ezk 28:14 Të caktova si k. të mirosur

KERUBINË

, Zn 3:24 vuri k. dhe një shpatë flakëruese

KËMBË

, Is 52:7 k. të bukura, që sjell lajmin e mirë

Gjo 13:5 filloi t’u lante k. dishepujve

Ro 16:20 dërrmojë Satanain nën k. tuaja

KËMBIM

, Mt 16:26 jepte njeriu në k. të jetës?

KËNAQ

, Ro 15:1 e jo të k. veten

Ro 15:2k. tjetrin për të mirën e tij

Ro 15:3 edhe Krishti nuk k. veten

KËNAQEM

, Ek 2:24 se të k. me mundin e vet

Ezk 18:32 Unë nuk k. me vdekjen e askujt

Ro 7:22 k. me ligjin e Perëndisë

1Ti 6:8 ç’të hamë e ç’të veshim, të k.

KËNAQEM ME AQ SA KAM

, Fi 4:11 mësuar të k.

KËNAQËSI

, Ps 37:4 Gjej k. të thellë te Jehovai

Ps 40:8 kam k. të bëj vullnetin tënd

Ps 147:1 Sa k. ta lëvdosh siç i ka hije!

Pr 8:30 isha k. e tij më e madhe

Lu 8:14 rrëmbehen nga k. e kësaj jete

KËNAQUR

, 1Kr 28:9 shërbeji me shpirt të k.

KËNDOJ

, Mt 26:30 pasi k. lavde, dolën

KËNDOJINI

, Ps 96:1 K. Jehovait një këngë të re

KËNDUAR

, Ef 5:19 duke k. e duke luajtur melodi

KËNGË

, Ne 12:46 k. lëvdimi e falënderimi

Ps 98:1 Këndojini Jehovait një k. të re

Ve 16:25 Pavli e Sila lëvdonin Perëndinë me k.

Kl 3:16 k. adhurimi, kënduar me mirënjohje

KËNGËTARË

, 1Kr 15:16 Davidi u tha t’i caktonin k.

KËRCËNOJ

, Ve 4:17 t’i k. që të mos i flasin më

1Pj 2:23 Kur vuante, nuk k.

KËRCËNUAR

, Ef 6:9 në të njëjtën mënyrë, pa i k.

KËRCU

, Dn 4:15 k. lëreni në tokë

KËRCYER

, Gjy 11:34 doli e bija duke k.

KËRKESA

, Ps 20:5 Jehovai t’i plotësoftë k.!

KËRKIME

, 1Pj 1:10 me zell, k. të kujdesshme

KËRKOHET

, Jb 23:12 më tepër nga sa më k.

Lu 12:48 iu dha shumë, k. shumë

KËRKOJ

, Lp 10:12 çfarë po k. nga ti Jehovai?

1Kr 28:9 Nëse e k., do ta gjesh

Ps 2:8 m’i k., e do të t’i jap kombet

Ps 119:176 dele e humbur. K. shërbëtorin, se

Is 26:9 Shpirti im të k. natën

Ezk 34:11 vetë do t’i k. delet e mia

Mi 6:8 çfarë k. Jehovai nga ti?

Mt 6:8 çfarë keni nevojë, para se t’ia k.

Mt 7:7 Vazhdoni të k., do t’ju jepet

Gjo 4:23 Ati po k. adhurues të tillë

Gjo 14:13 çfarëdo të k. në emrin tim, do ta

Ve 17:27 që të k. Perëndinë

Ef 3:20 shumë më tepër nga sa k.

Kl 3:1 vazhdoni të k. gjërat në qiell

1Gjo 5:14 k. sipas vullnetit të tij

KËRKOJENI

, Is 55:6 K. Jehovain ndërsa gjendet

KËRKONI

, So 2:3 k. Jehovain ju zemërbutët

KËRKUAR

, Lu 15:8 fshin shtëpinë, nuk lë vend pa k.

KËSHILLTAR

, Pr 15:22 plotësohen me shumë k.

Is 9:6 Emri i tij, K. i Mrekullueshëm

KIRI

, Ezd 6:3 K. : Le ta rindërtojnë shtëpinë

Is 45:1 mirosurit, K., e kapi nga dora e djathtë

KLLOÇKË

, Mt 23:37 si i mbledh k. zogjtë

KOBËR

, Is 11:8 do të luajë mbi folenë e k.

KOCKA

, Ps 34:20 k. i ruan, asnjëra nuk thyhet

Pr 25:15 gjuha e butë mund të thyejë k.

Jr 20:9 si zjarr përvëlues i mbyllur në k.

KOCKË

, Zn 2:23 më në fund k. e kockave të mia

Gjo 19:36 Nuk do t’i thyhet asnjë k.

KOHË

, Ek 3:1 Për çdo gjë ka një k. të caktuar

Ek 9:11 k. e vështira dhe ngjarjet e papritura

Dn 7:25 për një k., k. dhe gjysmë kohe

Gjo 7:8 k. ime nuk ka ardhur ende

1Ko 7:29 k. që mbetet, është shkurtuar

Ef 5:16 duke e shfrytëzuar sa më mirë k.

KOHË E CAKTUAR

, Ha 2:3 vegimi është ende për k.

KOHËT E CAKTUARA

, Lu 21:24 k. e kombeve

KOKË

, Zn 3:15 Ai do të ta shtypë k.

Dn 2:32 K. e shëmbëlltyrës ishte prej ari

KOKËFORTËSI

, Ve 19:9 s’pranuan me k. të besonin

KOKËKRISUR

, Pr 14:16 i pamendi është k.

KOMB

, Eks 19:6 mbretëri priftërinjsh, k. i shenjtë

Ps 33:12 Lum ai k. që ka Perëndi Jehovain!

Is 66:8 vjen në jetë një k. i tëri përnjëherësh?

Mt 21:43 Mbretëria i jepet k. që prodhon frytet

Mt 24:7 do të ngrihet k. kundër k.

1Pj 2:9 popull i zgjedhur, k. i shenjtë

KOMBE

, Zn 22:18 do të bekohen gjithë k.

Mt 25:32 Tërë k. do të mblidhen para tij

Lu 21:24 përmbushen kohët e caktuara të k.

Ve 17:26 Nga një njeri, bëri të gjitha k.

KONFIDENCIAL

, Pr 11:13 nuk i tregon çështjet k.

Am 3:7 pa ua treguar çështjen k. profetëve

KONGREGACION

, Ps 22:25 të lëvdoj në k. e madh

Ps 40:9 lajmin e mirë shpall në k. e madh

Mt 16:18 mbi këtë shkëmb do të ndërtoj k.

Ve 20:28 kullotni k. e Perëndisë

Ro 16:5 k. që mblidhet në shtëpinë e tyre

KONKUBINA

, 1Mb 11:3 700 gra dhe 300 k.

KONKURRENCË

, Ga 5:26 mos ngjallim k. mes nesh

KONSULTOHEM

, Pr 15:22 Planet prishen kur nuk k.

KONTRIBUTE

, 2Kr 31:10 filluan të sillnin k.

KONTROLL

, 1Ko 6:12 s’do të lejoj të më ketë nën k.

KOPE

, Lu 12:32 Mos ki frikë, o k. e vogël

KOPJE

, Lp 17:18 të shkruajë një k. të Ligjit

KOPRRAC

, Pr 23:6 Mos e ha bukën e k.

KOPSHT

, Zn 2:15 e vendosi në k. e Edenit

KORAHU

, Nu 26:11 bijtë e K. nuk vdiqën

Jd 11 të folurin rebel të K.

KORNELI

, Ve 10:24 K. kishte mbledhur farefisin

KORR

, Ek 11:4 Kush vëzhgon erën nuk k.

Ho 8:7 erë mbjellin, erë shtrëngate do të k.

2Ko 9:6 mbjell me kursim, k. me kursim

Ga 6:7 Çfarëdo që mbjell, do të k.

Ga 6:9 do të k., nëse nuk lodhemi

KORRA

, Mt 9:37k. të mëdha, punëtorë pak

KORRIGJIM

, Pr 3:11 mos e përbuz k. e tij

Pr 27:5 Më mirë një k. i hapur

KORRIGJIME

, Pr 29:1 pas shumë k., do të dërrmohet

KORRIGJOJ

, Ps 141:5 nëse më k., do të jetë si vaji

KORRUPTIM

, Dn 6:4 asnjë pakujdesi a k. te Danieli

KOT

, Is 45:19 K. më kërkoni

Is 65:23 Nuk do të robtohen më k.

Mt 15:9k. vazhdojnë të më adhurojnë

KOTË

, Ps 101:3 Para syve të mi, asgjë të k.

1Ko 15:58 mundi në veprën e Zotërisë s’është i k.

KOTËSI

, Ek 1:2 K. e kotësive!

Is 41:29 Shëmbëlltyrat janë erë dhe k.

Ef 4:17k. e mendjeve të tyre

KRAH

, So 3:9 t’i shërbejnë k. për k.

Gjo 12:38 Kujt iu shfaq k. i Jehovait?

KRAHASOHEM

, Ga 6:4 jo të k. me një tjetër

KRAHASOJ

, Is 46:5 Me kë do të më k.

KRAHË

, Ru 2:12 nën k. e të cilit erdhe

KRAHËHAPUR

, Ro 14:1 Pranojeni k. atë që

Ro 15:7 pranojeni k. njëri-tjetrin, ashtu si Krishti

KRENAR

, Pr 16:5 me zemër k., janë të neveritshëm

KRENARI

, Pr 8:13 Unë e urrej fodullëkun, k.

Pr 16:18 K. vjen para rrëzimit

KRENOHEM

, 2Se 1:4 ne k. me ju nëpër

KRERË

, Gjo 12:42 shumë k. treguan besim tek ai

KREU

, Mt 23:10 K. juaj është një, Krishti

1Ko 11:3 k. i gruas është burri

Ef 5:23 Krishti k. i kongregacionit

Ef 5:23 burri është k. i gruas

KRIJESA

, Kl 1:23 iu predikua të gjitha k. nën qiell

KRIJESË

, Ro 8:20 k. iu nënshtrua kotësisë në bazë të

2Ko 5:17 në unitet me Krishtin, një k. e re

KRIJIM

, Ro 1:20 shihen qartë që nga k. i botës

Zb 3:14 fillimi i k. të Perëndisë

KRIJOHEM

, Kl 1:16 me anë të tij u k. gjithçka

KRIJOJ

, Zn 1:1 Në fillim Perëndia k.

Is 45:18 që nuk e k. pa një qëllim

Zb 4:11 ti k. gjithçka dhe falë vullnetit tënd

KRIJUES

, Ek 12:1 Kujtoje K. në ditët e rinisë

KRIPË

, Zn 19:26 u bë shtyllë k.

Mt 5:13 jeni k. e tokës

Kl 4:6 Fjalë të hijshme, të lezetuara me k.

KRISHTERË

, Ve 11:26 drejtimi hyjnor, quhen të k.

KRISHTËR TË RREMË

, Mt 24:24 dalin k. dhe profetë

KRISHTI

, Mt 16:16 Ti je K., Biri i

Lu 24:26 A nuk duhej t’i vuante K.?

Gjo 17:3 dhe atë që dërgove, Jezu K.

Ve 18:28 me anë të Shkrimeve se Jezui ishte K.

1Ko 11:3 kreu i K. është Perëndia

KRITIKE

, 2Ti 3:1 kohë k., të vështira për t’u përballuar

KRITIKOJ

, 1Ti 5:1 Mos e k. një më të moshuar

KRYEENGJËLL

, 1Se 4:16 me zë k.

Jd 9 k. Mikael, pati mosmarrëveshje me

KRYEMJESHTËR

, Pr 8:30 përkrah tij si një k.

KRYENEÇ

, 2Pj 2:10 kokëkrisur dhe k.

KRYEPËRFAQËSUES

, Ve 3:15 K. e jetës e vratë

He 12:2 K. e Përsosësi i besimit, Jezui

KRYEPRIFT

, He 2:17 k. i mëshirshëm e besnik

KTHEHEM

, Ma 3:7 K. tek unë, do të k. te ju

KTHEHUNI

, Jo 2:12 k. tek unë me gjithë zemër

KTHEJ

, Ps 37:21 I ligu merr hua, por nuk e k.

Ps 116:12 Si t’ia k. Jehovait

Pr 20:22 mos thuaj: Do ta k. të keqen

KUALIFIKUAR

, 2Ko 3:5 Perëndia na ka k.

Ga 6:1 që jeni të k. nga fryma

2Ti 2:2k. për të mësuar të tjerë

KUFIJ

, 1Se 4:6 të mos i kalojë k. moralë

KUFIZUAR

, 1Ko 7:35 jo për t’ju k., por

KUJDES

, 1Ko 12:25 k. reciprok për njëra-tjetrën

Ef 5:15 Bëni shumë k. që të ecni si të mençurit

KUJDESSHËM

, Pr 14:16 I mençuri i k. shmang

Mt 10:16 k. si gjarpërinjtë, pafaj si pëllumbat

KUJDESTAR

, Lu 12:42 Kush është vërtet k. besnik?

KUJDESTARË

, 1Ko 4:2 k. pritet të jenë besnikë

KUJTIM

, Lu 22:19 bëni këtë në k. tim

KUJTOJ

, Jb 14:13 të vije një afat e të më k.!

2Pj 1:12 kam ndër mend t’jua k. këto

KUJTOJE

, Ek 12:1 K. Krijuesin në ditët e rinisë

KULLË

, Zn 11:4 Të ndërtojmë një k.

Pr 18:10 Emri i Jehovait është k. e fortë

Lu 13:4 18 mbi të cilët ra k. në Siloam, i vrau

KULLË E ROJËS

, Is 21:8 Mbi k., qëndroj

KULLOT

, Ve 20:28 mbikëqyrës, k. kongregacionin

KULLOTENI

, 1Pj 5:2 k. kopenë nën kujdesin tuaj

KULLUAR

, So 3:9 ndryshoj gjuhën në një gjuhë të k.

KUMBOJ

, Ps 19:4 zëri në mbarë tokën k.

KUNDËR

, Ve 17:7 veprojnë k. dekreteve të Cezarit

Ro 8:31 kush mund të jetë k. nesh?!

KUNDËRSHTARË

, Lu 21:15 do t’ju jap mençuri që k.

1Ko 16:9 por ka shumë k.

Fi 1:28 pa u trembur kurrsesi nga k.

KUNDËRSHTIME

, 1Se 2:2 guxim përballë shumë k.

KUNGULLUJËS

, Jn 4:10 t’u dhimbs bima e k.

KUPË

, Mt 20:22 A mund ta pini k. që do të pi

Lu 22:20 Kjo k. përfaqëson besëlidhjen e re

Lu 22:42 nëse do, le të mos pi nga kjo k.

1Ko 11:25 ai bëri të njëjtën gjë me k.

KUPTOJ

, Ne 8:8 ndihmuan të k. atë që po lexohej

Jb 6:24 më ndihmoni të k. ku kam gabuar

Ps 119:27 Më ndihmo të k. urdhërimet e tua

He 4:15 që na k. për dobësitë tona

1Pj 1:12 engjëjt dëshirojnë me zjarr t’i k.

KUQ

, Zn 25:30 më jep nga gjella e k.

KUQE FLAKË

, Is 1:18 Edhe pse mëkatet tuaja, të k.

KURDIS

, Ps 94:20 k. të keqen në emër të ligjit?!

KURORË

, Pr 12:4 grua e zonja, k. për të shoqin

Mt 27:29 Thurën një k. me gjemba

1Ko 9:25 të marrë një k. që prishet

KURORËSHKELËS

, 1Ko 6:9 k. nuk trashëgojnë

KURORËSHKELJE

, Eks 20:14 Mos kryej k.

Mt 5:28 tashmë ka kryer k. në zemër

Mt 19:9 dhe martohet me një tjetër, kryen k.

KURSEJ

, 2Ko 12:15 nuk k. asgjë për ju

KURVËRI

. Shih IMORALITET SEKSUAL.

KUSHTOJ VËMENDJE

, Na 1:7 u k. atyre që kërkojnë

Ve 20:28 K. vetes dhe tërë kopesë

1Ti 4:16 K. vetes dhe mësimdhënies

KUTURU

, 1Ko 9:26 nuk vrapoj k.

L

LAHU

, 2Mb 5:10 l. shtatë herë në Jordan

LAJ

, Ps 51:2 L. fund e krye nga faji im

Gjo 13:5 filloi t’u l. këmbët dishepujve

LAJKA

, Pr 29:5 bën l. shokut, i vë një rrjetë

Jd 16 bëjnë l. të tjerëve për leverdinë

LAJKATAR

, Pr 26:28 goja l. sjell rrënim

LAJKATUES

, Ro 16:18 Me fjalë l. ata joshin

LAJM

, Eks 23:1 Mos përhap një l. të rremë

Pr 25:25 l. i mirë nga një vend i largët

LAJME

, Ps 112:7 L. të këqija nuk do t’u trembet

Dn 11:44 l. do ta turbullojnë

LAJMËTAR

, Ma 3:1 unë po dërgoj l. tim

LAJMI I MIRË

, Is 52:7 këmbët e atij që sjell l.

Mt 24:14 ky l. për Mbretërinë predikohet

Lu 4:43 shpall l., për këtë u dërgova

Ro 1:16 nuk më vjen turp për l.

1Ko 9:16 mjerë unë po të mos shpall l.!

1Ko 9:23 çdo gjë e bëj për hir të l.

LAK

, Ps 91:3 çlirojë nga l. i gjahtarit të zogjve

Pr 29:25 Frika nga njeriu është l.

Lu 21:34 ditë të mos ju zërë befas si një l.

LAKMI

, Lu 12:15 ruhuni nga çdo lloj l.

Kl 3:5 l. është idhujtari

LAKMITAR

, 1Ko 5:11 mos shoqëroheni më me l.

LAKMITARË

, 1Ko 6:10 l. nuk trashëgojnë Mbretërinë

LARË

, 1Ko 6:11 jeni l., jeni shenjtëruar

LARG

, Ve 17:27 nuk është l. nga secili prej nesh

LARGOHEM

, 1Ko 7:15 nëse jobesimtari zgjedh të l.

LARTA

, Ro 13:1 nënshtruar ndaj autoriteteve më të l.

LARTË

, Ps 83:18 Jehova, je Më i L.

Dn 4:17 ta dinë se Më i L. është Sovran

Fi 2:3 konsiderojini të tjerët më të l. se veten

LASHTI I DITËVE

, Dn 7:9 L. u ul

LAVDËROJ

, 1Ko 11:2 Ju l. sepse u përmbaheni

LAVDI

, Gjo 12:43 donin l. e njerëzve më shumë

Ro 3:23 nuk e pasqyrojnë dot l. e Perëndisë

Ro 8:18 në krahasim me l.

1Ko 10:31 gjithçka bëjeni për l. të Perëndisë

Zb 4:11 i denjë, o Jehova, të marrësh l.

LAVDISHËM

, 2Pj 2:10 të flasin keq për të l.

LAZARI

, Lu 16:20 një lypës të quajtur L.

Gjo 11:11 L. ka rënë në gjumë

Gjo 11:43 L., eja jashtë!

LEBËR

, Nu 12:10 Miriamit i kishte rënë l.

Lu 5:12 pa një burrë plot l.

LEBROSUR

, Le 13:45 i l. të thërrasë: I papastër!

LEHTËSOJ

, 2Se 1:7 që hasni shtrëngime, do t’ju l.

LEJOHEM

, 1Ko 6:12 Gjithçka më l., jo gjithçka

LEOPARD

, Is 11:6 l. do të shtrihet pranë kecit

Dn 7:6 një bishë tjetër, si l.

LEVI

, Ma 3:3 do të pastrojë bijtë e L.

LEVITË

, Eks 32:26 Gjithë l. u mblodhën rreth tij

Nu 3:12 l. do të bëhen të mitë

2Kr 35:3 l., mësuesve të të gjithë Izraelit

LEXOJ

, Lp 17:19 ta l. sa ditë të ketë jetë

Ve 8:30 kupton atë që po l.?

, Ps 31:5 Në dorën tënde l. frymën time

Mt 19:29 kushdo që l. shtëpi a toka

1Pj 2:23 l. veten në duart e Atij

1Pj 4:19 l. veten në duart e një Krijuesi

LËKUNDEM

, 1Mb 18:21 l. mes dy mendimeve?

LËKUNDUR

, Ef 4:14 të mos jemi më fëmijë, të l.

LËMISHTE

, Mt 7:3 l. në syrin e vëllait dhe nuk vëren

LËNDOJ

, Ps 78:40 e l. në vendin e shkretë!

LË PAS DORE

, 1Ti 4:14 Mos e l. dhuratën që ke

LËSHOJË ZEMRA

, 2Kr 15:7 mos ju l.

Kl 3:21 që të mos i l.

LËVDATA

, Pr 27:21 njeriu vihet në provë nga l.

LËVDOHEM

, 1Kr 16:25 Jehovai tejet i denjë të l.

LËVDOJ

, Ps 147:1 Sa kënaqësi ta l. siç i ka hije!

Pr 27:2 Le të të l. një tjetër

LËVDONI JAH

, Ps 146:1 L.! o shpirti im

Ps 150:6 Çdo gjë që merr frymë; L.!

Zb 19:1 shumice të madhe që thoshte: L.!

LIBËR

, Eks 32:33 Do të fshij nga l. im

Js 1:8 l. i Ligjit të mos ndahet nga

Ma 3:16 Një l. kujtimi u shkrua

Zb 20:15 nuk shkruhet në l. e jetës

LIBRA

, Ek 12:12 shkruhen l. pa fund

Ve 19:19 l. i dogjën para të gjithëve

LIDH

, Zn 22:9 l. këmbë e duar të birin, Isakun

Is 61:1 t’u l. plagën zemërthyerve

Mt 16:19 do të l. në tokë, l. në qiej

LIDHEM NGUSHTË

, Zn 2:24 lërë nënën e l. me gruan

Lp 10:20 me Jehovain l.

LIDHJE

, Ef 4:3 ruani l. e paqes

Kl 3:14 dashuri, l. e përsosur bashkimi

LIDHUR NGUSHTË

, Js 23:8l. me Jehovain

LIDIA

, Ve 16:14 L., një shitëse pëlhurash të purpurta

LIGËSI

, Mt 24:12 për shkak të rritjes së l., dashuria

1Se 5:22 Rrini larg çdo lloj l.

LIGJ

, Ps 19:7 L. i Jehovait është i përsosur

Ps 40:8 l. tënd e kam thellë në zemër

Ps 94:20 kurdis të keqen në emër të l.?!

Ps 119:97 sa e dua l. tënd!

Jr 31:33 Do ta vë l. tim brenda tyre

Ha 1:4 l. s’ka fuqi dhe drejtësia

Ro 7:22 kënaqet me l. e Perëndisë

Ro 10:4 Krishti është fundi i L.

Ro 13:8 ai që do tjetrin, përmbush l.

Ga 3:24 L. u bë kujdestari, na çoi te Krishti

Ga 6:2 përmbushni l. e Krishtit

Jk 2:8 zbatoni l. mbretëror

LIGJDHËNËS

, Jk 4:12 Një i vetëm është L.

LIGJTË

, Ps 37:9l. do të shfarosen

Ps 37:10l. nuk do të jenë më

Pr 15:8 Flijimi i të l., i neveritshëm për Jehovain

Pr 15:29 Jehovai u rri larg të l.

Pr 29:2 kur sundojnë të l., populli rënkon

Is 57:21 Nuk ka paqe për të l.

LIGU

, Is 26:10 t’i tregohet mirësi, i l. nuk do ta mësojë

1Gjo 5:19 bota dergjet nën pushtetin e të L.

LIND

, Ps 104:30 dërgon frymën tënde, l. jeta

Is 66:7 l. para se t’i fillonin dhembjet

1Pj 1:3 l. përsëri për një shpresë të gjallë

LINDJA

, Is 41:2 ka nxitur dikë nga l.

LINDUR

, Jb 14:1 l. nga një grua, jetëshkurtër

LIQEN

, Zb 19:20 l. e zjarrtë që digjet me squfur

LIRË

, Gjo 8:32 e vërteta do t’ju bëjë të l.

LIRI

, Ro 8:21 l. e lavdishme të fëmijëve të Perëndisë

2Ko 3:17 ku është fryma e Jehovait, ka l.

1Pj 2:16 përdorni l. si justifikim

2Pj 2:19 Atyre u premtojnë l.

LITAR

, Ek 4:12 Një l. tresh nuk këputet kollaj

LITARË

, Is 54:2 Zgjati l. e tendës sate

LIVADHE

, Is 30:23 bagëtia në l. të gjera

LODHEM

, Is 40:28 Ai nuk l. e nuk rraskapitet kurrë

Is 40:31 do të ecin e s’do të l.

Ma 1:13 Uh, sa u l.!

Ga 6:9 do të korrim, nëse nuk l.

He 12:3 që të mos l. e të mos dorëzoheni

LODHUR

, Pr 25:25 Si uji i freskët për një shpirt të l.

Is 40:29 Ai u jep forcë të l.

Is 50:4 t’i përgjigjem të l. me fjalët e duhura

LOGJIK

, Lu 1:3 t’i shkruaja sipas një radhe l.

LOGJIKSHËM

, Ve 9:22 në mënyrë të l. se Jezui ishte

LOJË

, Pr 10:23 Sjellja e turpshme, l. për të marrin

LOT

, 2Mb 20:5 dëgjova lutjen tënde, pashë l. e tu

Ps 6:6 me l. e mbuloj shtratin tim

Ps 126:5 mbjell me l., do të korrë me

Ek 4:1 l. e të shtypurve, kush t’i ngushëllonte

Ve 20:19 shërbyer si skllav për Zotërinë me l.

Ve 20:31 kam këshilluar secilin me l.

He 5:7 me l., Krishti iu përgjërua

Zb 21:4 fshijë çdo l. nga sytë e tyre

LOTI

, Lu 17:32 Kujtoni gruan e L.

2Pj 2:7 e çliroi L. e drejtë

LUAN

, 1Sa 17:36 vrau l. dhe ariun

Ps 91:13 L. dhe kobrën do t’i shkelësh

Is 11:7 L. do të hajë kashtë si demi

1Pj 5:8 Djalli, si një l. që ulërin

Zb 5:5 L. nga fisi i Judës

LUANË

, Dn 6:27 çliroi Danielin nga l.

LUFTË

, Ho 2:18 do të zhduk nga vendi shpatën dhe l.

1Ti 6:12 Bëj l. e shkëlqyer të besimit

Zb 12:7 Në qiell shpërtheu l.: Mikaeli

Zb 16:14 l. e ditës së madhe të Perëndisë

LUFTËRA

, Ps 46:9 ai i shuan l.

LUFTOJ

, 2Kr 20:17 nuk keni nevojë të l.

Is 2:4 as do të mësojnë më të l.

2Ti 2:24 skllavi i Zotërisë nuk duhet të l.

Jd 3 l. me mish e me shpirt për besimin

LUFTUAR

, Ve 5:39 duke l. kundër vetë Perëndisë

LUKA

, Kl 4:14 L., mjeku i dashur

LUKS

, Zb 18:7 jetoi në l. të shfrenuar

LULE

, 1Ko 7:36 ka kaluar l. e rinisë

LULËZOJ

, Is 35:1 Rrafshina do të l. si shafrani

LUM

, Ps 32:1 L. kujt i janë falur fajet

Ps 94:12 L. njeriu që ti e ndreq

Ps 144:15 L. populli që ka për Perëndi Jehovain!

Mt 5:3 L. ata që e kuptojnë se kanë nevojë

LUMË

, Ps 40:12 si l. më kanë mbuluar fajet

Zb 12:16 toka përpiu l.

Zb 22:1 l. e ujit të jetës

LUMTË

, Mt 25:21l., skllav i mirë dhe besnik!

LUMTUR

, 1Ti 1:11 lajm të mirë të Perëndisë së l.

LUMTURI

, Ve 20:35 Ka më shumë l. të japësh se

LUTEM

, 2Mb 19:15 Hezekia filloi t’i l. Jehovait

Dn 6:13 l. tri herë në ditë

Mt 5:44l. për ata që ju përndjekin

Mt 6:9 Ju l. në këtë mënyrë:

Mr 1:35 Herët, shkoi e nisi të l.

Mr 11:24 për gjithçka që l., kini besim

Lu 5:16 shkonte në vende të veçuara të l.

Ve 12:5 Pjetri në burg, kongregacioni l.

Ro 8:26 kur nuk e dimë për çfarë të l.

2Ko 5:20 l.: Pajtohuni me Perëndinë

2Se 3:1 vazhdoni të l. për ne, që fjala

LUTJE

, Ps 65:2 O Dëgjues i l.

Ps 141:2 l. ime si temjan i përgatitur

Pr 15:8 l. e të drejtëve është e pëlqyeshme

Pr 28:9 Të pështira janë l.

Ro 12:12 Ngulmoni në l.

Jk 5:15 l. me besim do ta shërojë të sëmurin

1Pj 3:7 që të mos pengohen l. tuaja

Zb 8:4 tymi i temjanit me l. e të shenjtëve

LUTUNI

, 1Se 5:17 L. pa pushim

LL

LLAMBA

, Mt 25:1 dhjetë virgjëresha, që morën ll.

LLAMBË

, Ps 119:105 Fjala jote është ll. për këmbët

Mt 6:22 Ll. e trupit është syri

LLASTOJ

, Pr 29:21 Po ta ll. shërbëtorin në fëmijëri

LLOGARI

, Ro 14:12 secili nga ne do t’i japë ll.

1Ko 13:5 nuk e mban ll. të keqen

LLOGARIT

, Lu 14:28 ulet që të ll. shpenzimet

LLOGARITEM

, Lu 22:37 Ai u ll. si shkelës i ligjit

LLOJ

, 2Pj 3:11 çfarë ll. personash duhet të jeni

M

MADH

, Gjo 14:28 Ati është më i m. se unë

1Gjo 3:20 Perëndia, më i m. se zemra jonë

MAGJI

, Lp 18:10 asnjë nga ata që merren me m.

Ve 19:19 ishin marrë me m., i dogjën librat

MAGJISTAR

, Ve 13:6 Bar-Jezu, që ishte m. e

MAGOGU

, Ezk 38:2 fytyrën nga Gogu i vendit të M.

MAJA

, Mt 13:33 Mbretëria e qiejve është si m.

1Ko 5:6 pak m. bën të vijë gjithë brumin

MAL

, Ps 24:3 të ngjitet në m. e Jehovait?

Is 2:3 le të ngjitemi në m. e Jehovait

Is 11:9 asnjë dëm në tërë m. tim të shenjtë

Dn 2:35 u bë një m. i madh, mbushi tërë tokën

MALE

, Zn 7:20 Ujërat u ngritën mbi m.

MALI I ULLINJVE

, Lu 22:39 shkoi në M.

Ve 1:12 M., afër Jerusalemit, një udhë sabati

MALTË

, Ve 28:1 mësuam se ishulli quhej M.

MALL

, Jb 14:15 kesh m. për veprën e duarve

Ps 84:2 ka m. për oborret e Jehovait

Ps 84:2 Shpirti im ka m., o Jehova

Fi 1:8 sa m. kam për të gjithë ju

MALLKIME

, Nu 23:23 as m. kundër Izraelit

MALLKOJ

, Nu 23:8 E si mund t’i m. ata

Jb 2:5 po nuk të m. sy më sy

Jb 2:9 e shoqja i tha: M. Perëndinë dhe vdis!

Ro 12:14 bekojini e mos i m.

MALLKUAR

, Gjo 7:49 kjo turmë, njerëz të m.

MANASEU

, 2Kr 33:13 M. kuptoi se Jehovai

MANË

, Eks 16:31 Izraeli e quajti bukën m.

Js 5:12 ditën tjetër m. ndaloi

MAQEDONI

, Ve 16:9 Kalo në M. dhe na ndihmo!

MARGARITARË

, Mt 7:6 as m. mos ua hidhni derrave

Mt 13:45 Mbretëria si tregtari që kërkonte m.

MARIA 1.

, Mr 6:3 zdrukthëtari, i biri i M.

MARIA 2.

, Lu 10:39 M. po e dëgjonte çfarë po thoshte

Lu 10:42 M. zgjodhi pjesën e mirë

Gjo 12:3 M. mori vaj aromatik, të shtrenjtë

MARIA 3.

, Mt 27:56 Ndër to ishte M.-Magdalena

Lu 8:2 M.-Magdalena, kishte nxjerrë 7 demonë

MARIA 4.

, Mt 27:56 M. nëna e Jakovit dhe

MARIA 5

, Ve 12:12 shtëpia e M., nënës së Gjonit

MARKU

, Kl 4:10 M., kushëriri i Barnabës

MARR DREJTIMIN

, Ro 12:8m., ta bëjë me merak

MARRË

, Ps 14:1m. thonë: S’ka Jehova!

MARRËDHËNIE HOMOSEKSUALE

, 1Ko 6:9 kryejnë m.

MARRË RRYMA

, He 2:1 që të mos na m.

MARRË VESH SE UNË JAM JEHOVAI

, Eks 7:5 (egjiptianët) kanë për ta m.

Ezk 39:7 kombet kanë për ta m.

MARRËZI

, Pr 19:3 M. ia shtrembëron udhën njeriut

Pr 22:15 M. i ka rrënjët në zemrën e një djali

1Ko 3:19 mençuria e botës, m. për Perëndinë

MARR FRYMË

, Ps 150:6 Çdo gjë që m., lëvdon Jah

MARR HUA

, Ps 37:21 I ligu m., por nuk e kthen

MARR ZEMËR

, Ve 28:15 Sa i pa, Pavli m.

1Ko 14:31 mësojnë e të m.

MARTA

, Lu 10:41 M., ti je në ankth

MARTESA

, Lp 7:3 Mos lidh m. me ta

MARTESË

, He 13:4 M. të nderohet nga të gjithë

Zb 19:7 erdhi m. e Qengjit

MARTOHEM

, Mt 22:30 as burrat, as gratë s’do të m.

Mt 24:38 si përpara Përmbytjes, m.

1Ko 7:9 më mirë të m., se të digjesh nga pasioni

1Ko 7:36 nuk mëkaton. Le të m.

1Ko 7:38 kush nuk m., bën edhe më mirë

1Ko 7:39 e lirë të m., por vetëm në Zotërinë

MARTUAR

, 1Ko 7:25 s’janë m. kurrë, asnjë urdhër

MASË

, Jr 30:11 disiplinoj në m. e duhur

Lu 6:38 do t’ju japin me po atë m. që jepni

MASHTRIM

, Ef 4:25 flakur tej m., t’i thotë të vërtetën

MASHTROHEM

, Ga 6:7 Mos u m.: Perëndia nuk vihet

MASHTROJ

, Mt 24:24m. madje edhe të zgjedhurit

MASHTRUAR

, Ps 34:13 nën fre gjuhën për të mos m.

MBAJ

, Pr 3:27 Mos ua m. të mirën atyre

Ro 15:1 të fortë, duhet të m. dobësitë

MBAJTUR

, Fi 2:16 duke u m. fort pas fjalës së jetës

MBARË

, Ps 1:3 çdo gjë që bën, do t’i shkojë m.

MBETEM

, 1Gjo 2:17 ai që bën vullnetin e Perëndisë, m.

MBETJE

, Zb 12:17 luftonte me m.

MBETURINA

, 1Ko 4:13 Jemi bërë m. e botës

MBËSHTET

, Pr 3:5 mos u m. në aftësinë

MBËSHTETINI

, Ro 12:13 M. sipas nevojave të tyre

MBËSHTETUR

, 1Pj 4:11 m. te fuqia që jep Perëndia

MBIKËQYRËS

, Is 60:17 Paqen do ta caktoj si m.

Ve 20:28 fryma e shenjtë ju emëroi m.

1Ti 3:1 synon të jetë m.

1Pj 2:25 bariu dhe m. i shpirtit tuaj

1Pj 5:2 shërbeni si m. vullnetarisht

MBILLE

, Ek 11:6 M. farën në mëngjes dhe

MBJELL

, Ps 126:5 m. me lot

Is 65:22 s’do të m. që të hajë një tjetër

1Ko 3:6 Unë m., Apoli ujiti, por Perëndia

Ga 6:7 Çfarëdo që të m., do të korrë

MBLEDH

, Ef 1:10 m. së bashku në Krishtin të gjitha

MBLEDHJE

, He 10:25 mos i lëmë pas dore m. tona

MBLEDH KALLINJ

, Le 19:9 mos i m. e mbetur

Ru 2:8 Boazi tha: Mos m. në arë tjetër

MBRET

, Gjy 21:25 Ato ditë nuk kishte m. në Izrael

1Sa 23:17 Ti do të jesh m., do të jem i dyti

Ps 2:6 kam vënë m. tim në fron, në Sion

Pr 21:1 Zemra e m. është si rrëke uji

Is 32:1 një m. për të siguruar të drejtën

Za 14:9 Jehovai, M. mbi gjithë tokën

Mt 21:5 M. yt po vjen, hipur në gomar

Mt 27:29 Tungjatjeta, o M. i judenjve!

Gjo 19:15 s’kemi m. tjetër, përveç Cezarit

MBRETËR

, Pr 22:29 njeri të zotin? Zë vend para m.

Lu 21:12 do t’ju nxjerrin para guvernatorëve e m.

Ve 4:26 M. e tokës u ngritën

Zb 18:3 m. kryen imoralitet me të

MRETËRESHË

, 1Mb 10:1 m. e Shebës te Solomoni

MBRETËRI

, Eks 19:6 do të bëheni një m. priftërinjsh

Dn 2:44 Perëndia i qiellit do të vendosë një m.

Dn 7:14 iu dha autoritet, nderim dhe një m.

Dn 7:18 të shenjtët do të marrin m.

Mt 4:8 Djalli i tregoi të gjitha m.

Mt 6:10 Ardhtë M. jote! U bëftë vullneti yt

Mt 6:33 Vazhdoni të kërkoni në radhë të parë M.

Mt 21:43 M. jepet një kombi që prodhon frytet

Mt 24:14 ky lajm i mirë për M. do të predikohet

Mt 25:34 Ejani, trashëgoni M. e përgatitur për ju

Lu 12:32 ka pëlqyer t’ju japë M.

Lu 22:29 bëj me ju një besëlidhje për një m.

Gjo 18:36 M. ime nuk është pjesë e kësaj bote

Ve 1:6 në këtë kohë do ta rivendosësh m.?

1Ko 15:24 do t’ia dorëzojë M. Perëndisë

Ga 5:21 bëjnë gjëra të tilla, nuk trashëgojnë M.

Kl 1:13 na çoi në m. e Birit të tij

Zb 1:6 na bëri një m., priftërinj për Perëndinë

Zb 11:15 M. e botës u bë M.

MBRETËRIM

, Is 9:7 M. të shtrihet, pa fund

MBRETËROJ

, Ro 6:12 mos lejoni që mëkati të m.

1Ko 15:25 duhet të m. derisa

Zb 5:10 do të m. mbi tokën

Zb 11:15 do të m. në jetë të jetëve

MBRETI I JUGUT

, Dn 11:11 M. do të hidhërohet

Dn 11:40 m. dhe mbreti i veriut shtyjnë njëri-tjetrin

MBRETI I VERIUT

, Dn 11:7 kundër fortesës së m.

Dn 11:40 m. sulet si stuhi, me karroca

MBROJ

, 1Pj 3:15 gjithnjë gati të m. shpresën

MBROJTJE

, Ek 7:12 mençuria, m., si paraja

Fi 1:7m. e në themelimin ligjërisht

Fi 3:1 shkruaj të njëjtat gjëra, është m.

MBULOJ

, Pr 28:13 Kush i m. fajet e veta, nuk

1Ko 11:6 nëse gruaja nuk e m. kokën

MBULUAR

, Lu 8:17m. që nuk do të duket qartë

MBUROJË

, Ps 84:11 Jehova është dielli e m.

Ef 6:16 merrni m. e madhe të besimit

MBURREM

, 1Ko 1:31 Ai që m., të m. për Jehovain

MBURRJE

, 1Gjo 2:16 m. me të mirat materiale

MBUSH

, Zn 1:28 m. tokën e zotërojeni

MBYLL GOJËN

, 1Pj 2:15 m. ata që flasin nga

MBYT

, Mr 4:19 e m. fjalën, nuk jep fryt

MEDITIM

, Ps 19:14 m. i zemrës sime, i këndshëm

MEDITOJ

, Ps 77:12 Do të m. për të gjitha veprat e tua

Pr 15:28 drejtit m. para se të përgjigjet

MEDIUM

, Lp 18:11 që konsultohen me një m.

MELKISEDEKU

, Zn 14:18 M., mbreti i Salemit, prifti

Ps 110:4 në jetë të jetëve, prift si M.

MEMEC

, Is 35:6 gjuha e m., britma gëzimi

MENÇUR

, Ps 119:98 më bëjnë më të m. se armiqtë

Pr 3:7 Të mos të duket vetja i m.

Pr 9:9 Jepi njohuri të m., bëhet më i m.

Pr 13:20 Kush ecën me të m., do të bëhet i m.

Pr 27:11 Ji i m., biri im, dhe gëzoma zemrën

Is 5:21 Mjerë ata që u duket vetja të m.

Mt 11:25 fshehur këto gjëra të m.

Mt 24:45 Kush është skllavi besnik dhe i m.

Lu 16:8 më të m., më praktikë se bijtë e dritës

1Ko 1:26 jo shumë të m. nga pikëpamja njerëzore

Ef 5:15 ecni si të m.

MENÇURI

, Ps 111:10 hapi i parë drejt m.

Pr 2:6 vetë Jehovai jep m.

Pr 4:7 M., gjëja më e rëndësishme

Pr 8:11 m., më e mirë se koralet

Pr 24:3 Shtëpia ndërtohet me m.

Ek 7:12 m. ruan gjallë ata që e zotëron

Ek 10:10 me m. mund të kesh sukses

Mt 11:19 m. del e drejtë nga veprat

Lu 21:15 m., që kundërshtarët s’të kundërvihen

Ro 11:33 thellësi e bujarisë, e m. së Perëndisë

1Ko 2:5 besimi të mos bazohej në m. njerëzore

1Ko 2:6 jo m. e sundimtarëve të kësaj bote

1Ko 3:19 m. e kësaj bote është marrëzi

Kl 2:3 Tek ai janë fshehur të gjitha thesaret e m.

Jk 1:5 kur nuk ka mjaft m., t’ia kërkojë

Jk 3:17 m. nga lart është paqësore

MENÇURI PRAKTIKE

, Pr 2:7 Ai e ruan si thesar m.

Pr 3:21 Ruaje m. dhe aftësinë për të menduar

Lu 16:8 kujdestari veproi me m.

MEND

, Lu 15:17 Kur i erdhën m., tha

MENDIM

, Ps 146:4 atë ditë merr fund çdo m.

2Ko 10:5 çdo m., që t’i bindet Krishtit

Zb 17:17 në zemër që ata të përmbushin m. e tij

MENDIME

, 1Mb 18:21 lëkundeni mes dy m.?

Ps 139:17 Sa të çmuara janë m. e tua!

Pr 20:5 M. e zemrës së njeriut, si ujëra të thella

Is 55:8 m. tuaja nuk janë m. e mia

MENDIME TURBULLUESE

, Ps 94:19 m., ngushëllimet

MENDJE

, Ps 8:4 ç’është vdekatari ta mbash në m.?!

Ps 26:2 më rafino në skutat më të thella të m.

Ps 51:10 Përtërima m., bëma të palëkundur!

Is 65:17 gjërat e mëparshme nuk vijnë më në m.

Mt 22:37 Duaje Jehovain me gjithë m.

Gjo 10:20 Ai ka një demon dhe ka luajtur m.

Ro 7:25 me m. time jam skllav i ligjit

Ro 8:6 mbash m. te dëshirat mëkatare, vdekje

1Ko 2:16 ne kemi m. e Krishtit

Fi 3:19 m. e kanë te gjërat e kësaj bote

Kl 3:2 Mbajeni m. të ngulitur te gjërat në qiell

MENDJEMPREHTË

, Pr 12:23 m. nuk e tregon sa di

Pr 14:15 m. matin çdo hap që hedhin

Pr 22:3 M. e dallon rrezikun dhe fshihet

MENDOHET

, Zn 18:25 As m. kurrë që ti të veprosh

MENDOJ

, Ps 41:1 Lum ai që m. për të varfrin

Mt 24:44 në një orë që s’e m.

Ro 12:3 mos m. për veten më shumë se

Ro 14:1 pa e gjykuar ngaqë m. ndryshe

MENDUAR

, Zn 24:63 (Isaku) në fushë për t’u m.

MENSTRUACIONE

, Le 15:19 e papastër nga m.

Le 18:19 marrëdhënie seksuale kur është me m.

MERAK

, 1Ko 7:32 dua që të mos keni asnjë m.

MERAKOSEM

, 1Ko 7:32 Burri i pamartuar m. për

1Pj 5:7 sepse ai m. për ju

MESIA

, Dn 9:25 deri te M., Kreu, do të kalojnë

Dn 9:26 Pas 62 javësh M. do të vritet

Gjo 1:41 Kemi gjetur M.

Gjo 4:25 Unë e di se po vjen M., Krisht

MERITOJMË ASGJË

, Lu 17:10 skllevër që nuk m.

METË

, Le 22:21 një kafshë pa asnjë të m.

METODA

, 1Ko 4:17 do t’ju sjellë ndër mend m. e mia

MEZI PRES

, Ro 1:15 m. t’jua shpall lajmin e mirë

MËDHA

, Ro 12:16 mos e kini mendjen te gjërat e m.

1Ko 2:1 nuk erdha me fjalë të m.

MËKAT

, Zn 4:7 m. të përgjon te porta

Zn 39:9 të keqe e m. kundër Perëndisë?

Ps 38:18 M. im shpirtin ma mundonte

Is 53:12 barti m. e shumë njerëzve

Jr 31:34 nuk do t’ua kujtoj më m.

Ezk 33:14 kur i ligu largohet nga m.

Mr 3:29 blasfemi kundër frymës, m. i përhershëm

Gjo 1:29 Qengji i Perëndisë që heq m.

Ro 5:12 M. hyri në botë nëpërmjet një

Ro 6:14 m. të mos jetë zot mbi ju

Ro 6:23 paga që paguan m. është vdekja

1Gjo 1:7 gjaku i Jezuit pastron nga çdo m.

1Gjo 2:1 nëse ndonjëri kryen m., ne

1Gjo 5:17 Çdo padrejtësi është m.

MËKATAR

, Lu 15:7 gëzim në qiell për m.

Lu 18:13 Perëndi, ki mëshirë për mua m.

MËKATARË

, Ps 1:5 asnjë prej m. në asamble

Gjo 9:31 dimë se Perëndia nuk i dëgjon m.

Ro 5:8 ndërsa akoma ishim m., Krishti vdiq

MËKATE

, Ps 32:1 Lum kujt i janë mbuluar m.!

Is 1:18 Edhe pse m. janë të kuqe flakë

Is 38:17 hedhur pas shpine të gjitha m.

Mt 6:12 na i fal m., sikurse ne i kemi falur

Ve 3:19 pendohuni, që t’ju fshihen m.

Ro 3:25 fali m. e së shkuarës

1Ti 5:24 m. e disa dalin sheshit më vonë

Jk 5:15 nëse ka kryer m., do t’i falen

MËKATOJ

, 1Mb 8:46 s’ka njeri që të mos m.

Mt 18:15 vëllai yt m., shko, fol

Jk 4:17 di të bëjë të mirën, nuk e bën, m.

MËKATUAR

, 2Sa 12:13 Davidi: Kam m. kundër

Ro 3:23 të gjithë kanë m., nuk e pasqyrojnë

MËND

, 1Se 2:7 si nënë m. dhe përkujdeset

MËNJANOJ

, Is 53:3 Njerëzit e përbuzën dhe e m.

MËNYRË

, Ve 1:11 vijë në të njëjtën m. që e keni parë

Fi 1:27 silluni në m. të denjë për lajmin

MËPARSHËM

, Is 65:17 Gjërat e m. jo më në mendje

MËRI

, Le 19:18 mos u mbaj m.

MËSIM

, Ro 15:4 u shkrua për m. tonë

MËSOHEM

, Is 54:13 bijtë e tu do të m. nga Jehovai

MËSOJ

, Lp 4:10 Mblidhe popullin që të m.

Gjy 13:8 Manoahu iu përgjërua: na m. për fëmijën

Ps 32:8 do të të m. udhën

Ps 143:10m. të bëj vullnetin tënd

Pr 9:9 M. të drejtin, dhe do t’i shtohet

Is 48:17m. si të nxjerrësh dobi për vete

Jr 31:34 Asnjë nuk do të m. më vëllanë

Dn 11:33 do të m. shumë veta

Mt 7:28 e mahnitur nga mënyra si m.

Mt 7:29 m. si njeri me autoritet

Mt 15:9 doktrinat që m., urdhërime njerëzish

Gjo 7:16 Ajo që m., nuk është imja, por i përket

Ro 2:21m. një tjetër, nuk m. veten?!

Fi 4:9 Ato që m., zbatojini

1Ti 2:12 Nuk i lejoj gratë t’i m.

2Ti 3:7 m. vazhdimisht, nuk janë në gjendje

MËSUAR

, Ezd 7:10 Ezdra përgatiti zemrën për të m.

Mt 28:20 duke i m. të zbatojnë të gjitha gjërat

MËSUES

, Ps 119:99 më shumë gjykim se m. e mi

Ef 4:11 disa si barinj e m.

2Ti 4:2 me durim si një m. i mirë

MËSHIRË

, 1Kr 21:13 m. e tij është shumë e madhe

Ne 9:19 me m. tënde të madhe nuk i braktise

Pr 28:13 atij që i rrëfen, do t’i tregohet m.

Is 55:7 kthehet te Jehovai, i cili do t’i tregojë m.

Mt 9:13 Unë dua m. dhe jo flijime

Jk 2:13 M. triumfon mbi gjykimin

MËSHIRSHËM

, Lp 4:31 Jehovai është Perëndi i m.

Ps 78:38 Por ai ishte i m., ua falte fajin

Mt 5:7 Lum të m.

Lu 6:36 Vazhdoni të jeni të m., si Ati juaj

2Ko 1:3 Ati i m. e zemërdhembshur

Jk 5:11 Jehovai shumë i dhembshur e i m.

MË TË PLOTË

, 1Se 4:10 të bëni këtë në masë m.

MIJË

, Ps 91:7 Një m. do të bien në krahun tënd

Is 60:22 I pakti do të bëhet një m.

2Pj 3:8 një ditë është si një m. vjet

MIK

, 2Kr 20:7 Abrahami, m. tënd

Ps 55:13 m. im, që të njoh

Pr 17:17 M. i vërtetë të do në çdo kohë

Pr 18:24 m. që të bëhet vëlla e shkuar vëllait

Jk 2:23 Abrahami u quajt m. i Jehovait

MIKAELI

, Dn 10:13 M., një nga princat

Dn 12:1 Gjatë asaj kohe do të ngrihet M.

Zb 12:7 M. dhe engjëjt e tij luftuan

MIKPRITËS

, Tit 1:7, 8 mbikëqyrës duhet të jetë m.

1Pj 4:9 Jini m., pa u ankuar

MIKPRITJE

, Ro 12:13 Ndiqni udhën e m.

He 13:2 Mos harroni m.

MILINGONA

, Pr 30:25 m. bëjnë gati ushqimin në verë

MILINGONË

, Pr 6:6 Shko te m., o përtac

MINË

, Lu 19:16 Zotëri, me m. tënde fitova dhjetë mina

MIQ

, Pr 14:20 Të shumtë janë m. e të pasurit

Pr 16:28 shpifësi ndan m. e ngushtë

Lu 16:9 bëni m. me anë të pasurive të padrejta

Gjo 15:13 jep jetën për m. e vet

Gjo 15:14 m. nëse bëni atë që po ju urdhëroj

MIQËSI

, Ps 25:14 gëzojnë m. me Jehovain

Pr 3:32 të ndershmit gëzojnë m. të ngushtë

Jk 4:4 m. me botën, armiqësi me Perëndinë

MIRA

, Is 60:5m. e kombeve do të vijnë

Is 61:6 do të hani të m. e kombeve

MIRATIM

, 1Ko 7:33 të fitojë m. e gruas

MIRATUAR

, Lu 3:22 Biri im, unë të kam m.

2Ti 2:15 paraqitesh para Perëndisë i m.

MIRË

, Zn 1:31 çdo gjë ishte shumë m.

Zn 3:5 si Perëndi, do të njihni të m. dhe të keqen

Lp 10:13 zbatosh për të m. tënde urdhërimet

Mt 16:22 Ji i m. me veten, Zotëri

Ro 5:7 për një njeri të m., mbase dikush vdes

Ro 7:19 nuk bëj të m. që dua

Ga 6:10 le t’i bëjmë m. gjithkujt

MIRËBESIM

, Pr 20:19 tregon bisedat në m.

Pr 25:9 mos trego atë që të tha në m.

MIRËNJOHËS

, Kl 3:15 e tregohuni m.

1Ti 1:12 I jam m. Krishtit Jezu

MIRËPRES

, 3Gjo 8 detyrë t’i m. njerëz të tillë

MIRËSI

, Pr 31:26 në gjuhën e saj është ligji i m.

Is 26:10 tregohet m., i ligu s’do ta mësojë

MIRËSI E PAMERITUAR

, Gjo 1:17 m. nëpërmjet Jezu

1Ko 15:10 m. që ai më tregoi, nuk shkoi kot

2Ko 6:1 mos e pranoni më kot m.

2Ko 12:9 M. të mjafton

MIRIAMI

, Nu 12:1 M. dhe Aroni kundër Moisiut

MIROS

, 1Sa 16:13 Samueli m. Davidin

MIROSUR

, Ps 2:2 Mbretërit ngrihen kundër të m.

Ps 105:15 Mos i prekni të m. e mi

Is 61:1 Jehovai më ka m. të shpall lajmin

MISH

, Zn 2:24 do të bëhen një m. i vetëm

Jb 33:25 M. iu bëftë më i freskët

Pr 23:20 që hanë m. si të babëzitur

1Ko 15:50 m. e gjaku nuk e trashëgojnë Mbretërinë

MISH E GJAK

, 1Ko 15:44 mbillet prej m., ringjallet si

MIZORE

, Pr 12:10 por mëshira e të ligut është m.

MJAFT

, 1Pj 4:3 kaluat m. kohë

MJALTË

, Eks 3:8 një vend ku rrjedh qumësht e m.

Pr 25:27 Nuk është mirë të hash tepër m.

MJEGULL

, Jk 4:14 jeni veç m. që shfaqet për pak

MJEK

, Lu 5:31 Të shëndetshmit s’kanë nevojë për m.

MJERË

, Is 5:20 M. ata që thonë se e mira

Ro 7:24 Ç’njeri i m. jam!

1Ko 9:16 m. unë po të mos e shpall

1Ko 15:19 ne jemi më të m.

Zb 12:12 M. ti tokë e ti det

MODEL

, Gjo 13:15 Unë ju lashë m.

2Ti 1:13 m. të fjalëve të dobishme

He 8:5 t’i bësh të gjitha sipas m.

1Pj 2:21 Krishti ju la një m.

MODEST

, Mi 6:8 m. ndërsa ecën me Perëndinë

MODESTË

, Pr 11:2 mençuria është me m.

MODESTI

, 1Ti 2:9 gratë të stolisen me m.

MOHOJ

, Pr 30:9 ngopem e pastaj të të m.

Mt 16:24 ta m. veten, të marrë shtyllën

Mr 14:30 do të më m. tri herë

1Ko 7:5 Mos ia m. njëri-tjetrit këtë

Tit 1:16 m. Perëndinë me veprat e tyre

MOISIU

, Nu 12:3 M., më zemërbuti ndër gjithë njerëzit

Ps 106:32 për faj të tyre e pësoi keq M.

Ve 7:22 M. shumë i zoti në fjalë e në vepra

2Ko 3:7 nuk mundën ta shihnin fytyrën e M.

MOLLË

, Pr 25:11 m. të arta në enë argjendi

MORAL

, Ef 4:19 humbën çdo ndjesi m.

MOS HARRONI

, He 10:32 m. ditët e mëparshme

MOSKOKËÇARJE

, Pr 1:32 m. shkatërron të marrët

MOSMIRËNJOHËS

, Pr 29:21 Po ta llastosh, bëhet m.

MOTËR

, Lp 27:22 kryen marrëdhënie me m.

MOTIVE

, Pr 16:2 Jehovai shqyrton m.

MPIRË

, Ps 143:4m. e kam këtë zemër në gji

He 5:11 ju është m. dëgjimi

MPOSHT

, Jr 1:19 nuk do të të m., sepse

MREKULLISHT

, Ps 139:14 jam krijuar kaq m.

MUND

, Ek 2:24 të kënaqet me m. e vet

Gjo 16:33 merrni zemër! Unë e m. botën

Ro 12:21 ta m. të keqen me të mirën

MUNDËSI

, Ga 6:10 kemi m., le t’i bëjmë mirë

MUNGESA USHQIMI

, Mt 24:7 do të ketë m.

MUR

, Js 6:5 m. i qytetit do të rrafshohet

Dn 5:5 shkruanin në m. e pallatit

Jo 2:7 I ngjiten m. si ushtarë

MURE

, Ezk 38:11 banojnë, të pambrojtura me m.

MURMURIT

, Nu 14:27 m. izraelitët kundër meje

1Ko 10:10 As të mos m.

Jd 16 Këta janë njerëz që m.

MURMURITJE

, Fi 2:14 bëni çdo gjë pa m.

MURTAJA

, Lu 21:11 m. nga njëri vend në tjetrin

MYSAFIR

, Ps 15:1 kush të jetë m. në tendën tënde?

N

NABUKODONOSORI

, Dn 2:1 N. pa disa ëndrra

NAIN

, Lu 7:11 udhëtoi për në një qytet që quhej N.

NAIV

, Pr 14:15 N. i besojnë çdo fjale

NATANI

, 2Sa 12:7 N. i tha: Ti je ai njeri!

NATË

, Ps 19:2 n. pas n. njohurinë zbulojnë

Ro 13:12 n. thyer, dita afruar

NATYRË

, Fi 2:20 askënd tjetër me n. si e tija

NATYRSHËM

, Le 18:23 dhunon atë që është e n.

Ro 1:26 femrat i këmbyen marrëdhëniet e n.

Ro 1:27 meshkujt i lanë marrëdhëniet e n.

NDAHEM

, 1Ko 7:10 gruaja të mos n. nga burri

NDAJ

, Mt 25:32 do t’i n. njerëzit njërin nga

Ro 8:39 n. nga dashuria e Perëndisë, përmes

NDALU

, Jb 37:14 n., mendo për veprat e

NDERIM

, 1Ti 5:17 të denjë për n. të dyfishtë

NDERIM I THELLË PËR JEHOVAIN

, Ps 19:9 N. është i pastër

Ps 111:10 n., hapi i parë drejt mençurisë

Pr 8:13 n., do të thotë të urresh të keqen

NDEROJ

, Eks 20:12 N. babanë dhe nënën tënde

Pr 3:9 N. Jehovain me gjërat e tua me vlerë

1Se 5:13 n. me dashuri për punën

NDERSHËM

, Jb 1:8 Jobi njeri me integritet dhe i n.

Ro 13:13 bëjmë një jetë të n., si në dritën

NDERSHMËRI

, 2Ko 8:21 kujdesemi për çdo gjë me n.

He 13:18 sillemi me n. në çdo gjë

NDERUAR

, Ro 12:10 Jini të parët për të n. njëri-tjetrin

NDËRGJEGJE

, Ro 2:15 n. e tyre jep dëshmi me ta

Ro 13:5 edhe për shkak të n. suaj

1Ko 8:12 plagosni n. e tyre të dobët

1Ti 4:2 që e kanë n. të damkosur

1Pj 3:16 Mbani një n. të mirë

1Pj 3:21 një kërkesë për n. të mirë

NDËRMJETËS

, 1Ti 2:5 n. mes Perëndisë e njerëzve

NDËRMJETËSOJ

, Ro 8:34 Krishti Jezu n. për ne

NDËRTOJ

, Ps 127:1 Po s’e n. Jehovai shtëpinë

Is 65:21 n. shtëpi e jetojnë në to

Lu 17:28 njerëzit mbillnin dhe n.

1Ko 3:10 secili le të hapë sytë si po n.

NDËSHKOJ

, 2Se 1:6 n. me shtrëngim ata që

NDIHMË

, Ps 46:1 n. që gjendet me lehtësi në kohë

NDIHMËS

, Gjo 14:16 do t’ju japë një n. tjetër

Gjo 14:26 n., fryma e shenjtë, do t’ju mësojë

NDJEK

, Gjo 10:27 Delet e mia e dëgjojnë dhe më n.

Zb 14:4 n. Qengjin kudo që të shkojë

NDJENJA

, Jk 5:17 Elija ishte njeri me n. si tonat

NDOQËN

, Mt 4:20 lanë menjëherë rrjetat dhe e n.

NDOT

, 2Ko 7:1 pastrohemi nga çdo gjë që n.

NDREQ

, Lp 8:5 Perëndia n. si një baba

Ps 94:12 Lum njeriu që ti e n.

2Ko 13:11 vazhdoni të gëzoni, të n.

Ga 6:1 n. me butësi

NDREQUR

, Ef 4:12 për të n. të shenjtët

NDRIÇUES

, Fi 2:15 shkëlqeni si n.

NDRYSHOJ

, Ma 3:6 unë jam Jehovai dhe nuk n.

NDYRË

, Ro 1:24 Perëndia i la të ndiqnin rrugën e n.

Ro 1:27 meshkuj me meshkuj, gjëra të n.

Ef 5:4 folurit pa mend, shakatë e n.

Kl 3:8 të mos ketë të folur të n.

NDYRËSI

, Kl 3:5 në lidhje me imoralitetin seksual, n.

NEFILIMË

, Zn 6:4 në tokë kishte n.

NEGATIV

, Tit 2:8 asgjë n. për të thënë kundër

NESËR

, 1Ko 15:32 hamë e pimë, se n. vdesim

NESËRME

, Pr 27:1 Mos u mburr për të n.

NEVOJA

, Ro 12:13 Mbështetini sipas n.

NEVOJË

, Mt 6:32 Ati e di se keni n. për të gjitha

NEVOJË PËR PERËNDINË

, Mt 5:3 se kanë n.

NEVOJSHËM

, Ro 13:5 është e n. t’u nënshtroheni

NEVRIKE

, Pr 21:19 bashkëshorte grindavece dhe n.

NËNË

, Eks 20:12 Ndero babanë dhe n. tënde

Ps 27:10 Edhe sikur n. dhe babai të më braktisnin

Pr 23:22 mos e përbuz n. se është plakur

Lu 8:21 N. ime dhe vëllezërit e mi janë këta

Gjo 19:27 i tha dishepullit. Ja, n. jote!

Ga 4:26 Jerusalemi lart është n. jonë

NËNSHTROHEM

, Lu 2:51 vazhdoi t’u n.

NËNSHTROJ

, 1Ko 15:27 n. çdo gjë nën këmbët e tij

NËNSHTROJUNI

, 1Pj 2:13 n. mbretit si më i lartë

NËNSHTRUAR

, Zn 1:28 mbani të n. çdo krijesë

Ro 13:1 n. ndaj autoriteteve më të larta

He 13:17 n. ndaj atyre që marrin drejtimin

NGARKESA

, Lu 11:46 u vini njerëzve n. të rënda

NGARKESË

, Ga 6:5 secili do të mbajë n. e vet

NGAZËLLOJ

, Ro 5:3 n. edhe në shtrëngime

NGJALLEM

, 1Pj 3:18 por u n. si krijesë qiellore

NGJITUR

, Gjo 3:13 askush nuk është n. në qiell

NGULIT

, Lp 6:7 N. ato fëmijëve të tu

NGULITUR

, Kl 3:2 Mbajeni mendjen të n. te gjërat

NGULMOJ

, Pr 21:5 Planet e atij që n., sjellin sukses

NGURTËSOHEM

, He 3:13 n. zemra nga fuqia

NGUSHËLLIM

, Ro 15:4 me anë të n. nga Shkrimet

2Ko 1:3 Perëndia i çdo n.

NGUSHËLLIME

, Ps 94:19 n. e tua më ledhatonin

NGUSHËLLOHEM

, Jr 31:15 Rakela nuk pranon të n.

Mt 5:4 Lum ata që vajtojnë, sepse do të n.!

NGUSHËLLOJ

, Jb 16:2 nuk më n., ma bëni zemrën

Is 61:2 n. të gjithë ata që mbajnë zi

2Ko 1:4 mund t’i n. të tjerët

1Se 2:11 nxitëm e n.

NGUSHËLLUAR

, Jb 2:11 qarë hallin Jobit e për ta n.

Is 49:13 Jehovai e ka n. popullin

NGUSHTË

, Mt 7:13 Hyni nga porta e n.

NINEVI

, Jn 4:11 nuk duhej të më vinte keq për N.?

NOEJA

, Zn 6:9 N. eci me Perëndinë

Mt 24:37 siç ishin ditët e N., ashtu prania

NUK BINDEM

, Gjo 3:36 n. Birit, nuk do të shohë jetë

NUK JANË NË BESIM

, Kl 4:5 mençuri ndaj atyre që n.

NUK PUSHON SË FOLURI

, Pr 17:9 kush n. për të

NUMËROJ

, Ps 90:12 Na mëso si t’i n. ditët

NUSE

, Zb 21:9 tregoj n., gruan e Qengjit

NXITEM

, He 10:24 n. për të shfaqur dashuri e vepra

NXITOHEM

, Jk 1:19 të mos n. për të folur

NXITUAR

, Pr 29:20 A ke parë ndonjëri të n. në fjalë?

NJ

NJERIU I PALIGJSHMËRISË

, 2Se 2:3 pa u zbuluar nj.

NJË

, 1Ko 8:6 nj. Perëndi, Ati, dhe nj. Zotëri, Jezu

NJËJËSI

, Ef 4:3 ruani nj. e frymës

Ef 4:13 të gjithë të arrijmë nj. në besim

NJËZËRI

, Ve 15:25 vendosëm nj.

NJOH

, Is 5:13 në mërgim, sepse nuk më nj.

Jr 31:34 Nj. Jehovain!, sepse të gjithë do të më nj.

NJOHUR

, 2Ko 6:9 të panjohur, edhe pse të nj.

Ga 4:9 tani që Perëndia ju ka nj.

NJOHURI

, Pr 1:7 nderim të thellë, hapi i parë drejt nj.

Pr 2:10 nj. bëhet e këndshme për shpirtin

Pr 24:5 falë nj., bëhet më i fortë

Is 11:9 nj. për Jehovain në tokën mbarë

Dn 12:4 nj. e vërtetë e bollshme

Ho 4:6 Meqë ti ke hedhur poshtë nj.

Ma 2:7 buzët e priftit duhet ta ruajnë nj.

Lu 11:52 keni hequr çelësin që hap derën e nj.

1Ko 8:1 nj. krekos, dashuria forcon

NJOHURI E SAKTË

, Ro 10:2 jo sipas nj.

Kl 3:10 personalitetin, rinohet nëpërmjet nj.

1Ti 2:4 vullneti, që njerëz të fitojnë nj.

O

OGURE

, Nu 23:23 S’ka o. të zeza kundër Jakobit

Lp 18:10 asnjë që kërkojnë o.

ORË

, Mt 24:36 ditën ose o. askush s’e di

OREKS

, Ro 16:18 skllevër të o. të tyre

P

PAARRITSHËM

, Jb 42:2 s’ka asgjë të p. për ty

PAARSYESHËM

, Lu 12:20 Njeri i p., sonte do të

PABESË

, Jr 17:9 Zemra është më e p. se

Ma 2:15 mos jini të p. me gruan

PADENJË

, Ve 13:46p. për jetën e përhershme

PADENJËSISHT

, 1Ko 11:27 pi nga kupa e Zotërisë p.

PADI

, Ro 8:33 Kush mund të ngrejë p. kundër

PADIJE

, 2Ko 2:11 nuk jemi në p. të intrigave të tij

1Ti 1:13 veproja nga p.

PADREJTË

, Lp 32:4 Perëndi që nuk është kurrë i p.

Ve 24:15 do të ringjallen të p.

Ro 9:14 është i p. Perëndia? Kurrsesi!

1Ko 6:9p. nuk trashëgojnë Mbretërinë

PADREJTËSI

, 1Ko 6:7 lejoni më mirë t’ju bëhet një p.

PADREJTËSISHT

, 1Pj 2:19 me ata që vuajnë p.

PADUKSHËM

, Ro 1:20 cilësitë e tij të p. shihen qartë

He 11:27 si të shihte Atë që është i p.

PADURUAR

, Pr 14:29 i p. e tregon sheshit marrëzinë

PA FËMIJË

, Eks 23:26 gratë nuk do të mbeten p.

Lp 7:14 as burrë e as grua p.

PAGË

, Zn 31:7 ma ka ndryshuar p. dhjetë herë

Jr 22:13 që nuk ia jep p.

Ro 6:23 p. që paguan mëkati, vdekja

PAGËZIM

, Lu 3:3 p. si simbol të pendimit

Ro 6:4 u varrosëm nëpërmjet p. në vdekjen

1Pj 3:21 P. tani po ju shpëton

PAGËZOHEM

, Ve 2:41 p., u shtuan rreth 3.000 veta

Ve 8:36 Çfarë më pengon të p.?!

PAGËZOJ

, Mt 3:13 Jezui shkoi te Gjoni, që ta p.

PAGËZUAR

, Mt 28:19 bëni dishepuj, duke i p.

PAGUAJ

, Mt 22:21 P. Cezarit gjërat e Cezarit

PAJIS

, He 13:21 ju p. për të kryer vullnetin e tij

PAJISUR

, 2Ti 3:17 p. për çdo vepër të mirë

PAJTOHEM

, Ro 5:10 u p. me Perëndinë

1Ko 7:11 të qëndrojë e pamartuar ose të p.

PAJTOJ

, 2Ko 5:19 Perëndia p. botën me veten

PAJTUES

, Ro 3:25 si një blatim p. për ata

1Gjo 2:2 ai është një flijim p.

PAKUFISHËM

, Ps 119:96 urdhërimet e tua, të p.

PAKUJDESI

, Dn 6:4 te Danieli s’gjendej asnjë p.

PALËKUNDUR

, 1Ko 15:58 bëhuni të p., të patundur

Kl 2:7p. në besim

PALIGJSHËM

, Mt 7:23 ju që bëni vepra të p.!

PALIGJSHMËRI

, 2Se 2:7 p., tashmë në veprim

PALODHUR

, Pr 10:4 duart e p. të pasurojnë

PAMARTUAR

, 1Ko 7:8 u them të p. dhe vejushave

1Ko 7:32 Burri i p. merakoset për Zotërinë

PAMBROJTUR

, Ps 40:17 jam krejt i p. e i varfër

PAMENDUAR

, Pr 12:18 Fjalët e p. janë si goditje

PAMIRATUAR

, 1Ko 9:27 të mos bëhem vetë i p.

PAMJE

, 1Sa 16:7 Mos i shiko p.

PAMJE E JASHTME

, Mt 22:16 nuk shikon p.

2Ko 10:7 gjykoni gjërat nga p.

Ga 2:6 Perëndia nuk niset nga p.

PAMUNDUR

, Zn 18:14 ndonjë gjë të p. për Jehovain?

Mt 19:26 Me njerëzit e p., por me Perëndinë

PANATYRSHËM

, Jd 7 rendën pas dëshirave të p.

PANDERSHËM

, Pr 15:27 fitime të p., fut në telashe

PANDJESHËM

, Mt 13:15 zemra e këtij populli, e p.

Mr 3:5 i hidhëruar për zemrën e tyre të p.

PANIK

, Is 28:16 që tregon besim, s’do ta zërë p.

PANJOHUR

, Gjo 10:5 nuk e njohin zërin e të p.

PAPASTËR

, Le 13:45 të thërrasë: I p.! I p.!

Jb 14:4 të lindë i pastër nga një i p.?

PAPËRFILLSHËM

, Ps 119:141 Ndonëse jam i p. dhe

1Ko 1:28 Perëndia zgjodhi gjërat e p.

PAPËRTUAR

, Pr 12:27 i p. është një thesar i çmuar

Ro 12:11 Jini të p. e jo përtacë

He 6:11 të jetë i p. si në fillim

PAPËRVOJË

, Ps 19:7 bëjnë të mençur njeriun e p.

Pr 22:3 i p. vuan pasojat

PAPRITUR

, Ek 9:11 kohët dhe ngjarjet e p. i zënë

PAQARTË

, 1Ko 14:8 nxirrte një tingull të p., kush

PAQE

, Ps 29:11 do ta bekojë popullin e tij me p.

Ps 37:11 do t’u kënaqet shpirti me p. e pafund

Ps 72:7 p. pa fund derisa të mos ketë më hënë

Ps 119:165 duan ligjin tënd gëzojnë p. të pafund

Pr 17:1 Më mirë bukë e thatë aty ku ka p.

Is 9:7 p. nuk do të ketë fund

Is 48:18 Atëherë p. jote do të jetë si lumë

Is 54:13 p. e bijve të tu do të jetë e madhe

Is 57:21 Nuk ka p. për të ligjtë

Is 60:17 P. do ta caktoj si mbikëqyrësin

Jr 6:14 Ka p.!, kur p. s’ka

Mt 5:24 Bëj më parë p. me vëllanë tënd

Mr 9:50 dhe ruani p. me njëri-tjetrin

Gjo 14:27 Po ju jap p., po, p. time

Ve 9:31 kongregacioni hyri në një periudhë p.

Ro 5:1 p. me Perëndinë nëpërmjet Jezuit

Ro 8:6 mbash mendjen te fryma, do të thotë p.

Fi 4:7 p. e Perëndisë do të ruajë zemrën

1Se 5:3 P. dhe siguri!, shkatërrim i papritur

1Pj 3:11 kërkojë udhën e p. dhe ta ndjekë

Zb 6:4 iu lejua të hiqte p. nga toka

PAQEBËRËS

, Mt 5:9 Lum p.

PAQËSOR

, Is 32:18 do të banojë në një vend p.

PAQËSORË

, Ro 12:18 jini p. me të gjithë

PARESHTUR

, Ve 5:42 mësonin e shpallnin p.

PARA

, Ek 7:12 mençuria mbrojtje siç është edhe p.

Ek 10:19 p. i përgjigjet çdo nevoje

1Ti 6:10 lakmia për p. rrënja e çdo lloj të keqeje

He 13:5 pa lakmi për p.!

PARAJSË

, Lu 23:43 ti do të jesh me mua në P.

2Ko 12:4 i cili u mor në çast në p.

PARALAJMËRIM

, Ezk 33:4 nuk ia vë veshin p., gjaku

1Ko 10:11 u shkruan si p. për ne

PARALAJMËROJ

, Ezk 33:9 nëse e p. të ligun

PARALAJMËROJI

, Ezk 3:17 p. ata nga ana ime

PARALIZOHEM

, Is 44:8 mos u p. nga frika

PARALIZUAR

, Lu 5:24 i tha të p.: ngrihu, merr vigun

PARASHIKUES FATI

, Le 19:31 Mos u konsultoni me p.

PARË

, Mt 19:30 shumë që janë të p., të fundit

Mr 9:35 dëshiron të jetë i p., të jetë i fundit

Gjo 1:18 Askush s’e ka p. asnjëherë Perëndinë

Gjo 14:9 Kush më ka p. mua, ka p. Atin

PARËLINDUR

, Eks 11:5 çdo i p. në Egjipt do të vdesë

Kl 1:15 p. i gjithë krijimit

PARMENDË

, Lu 9:62 vënë dorën në p. dhe shikon

PARZMORE

, Ef 6:14 p. e drejtësisë

PASANIK

, Le 19:15 mos e mbani me hatër p.

PASARDHËS

, Zn 3:15 armiqësi mes p. tënd dhe p.

Zn 22:17 me siguri do ta shumoj p. tënd

Is 65:23 p. të bekuar nga Jehovai

Ga 3:16 dhe p. tënd, Krishtit

Ga 3:29 vërtet p. të Abrahamit, trashëgimtarë

PASHKATËRRUESHËM

, 1Ko 15:42 ringjallet trup i p.

PASHKOLLUAR

, Ve 4:13 e Gjoni, të p. e të thjeshtë

PASIONE

, Ro 1:26 pas p. çnderuese seksuale

PASOJA

, Pr 27:12 i papërvoji vuan p.

PASQYRË

, 1Ko 13:12 në një p. të metaltë

2Ko 3:18 pasqyrojmë si p. lavdinë e

Jk 1:23 që shikon fytyrën e vet në p.

PASTËR

, Ha 1:13 Sytë e tu, tepër të p. për të parë

Mt 5:8 Lum ata që kanë zemër të p.

Gjo 15:3 tashmë të p. falë fjalës

Ve 20:26 jam i p. nga gjaku i të tërë njerëzve

PASTROHEM

, Dn 12:10 Shumë do të p.

2Ko 7:1 p. nga çdo gjë që ndot

PASTROJ

, Ps 51:2 p. nga mëkati im

PASUR

, Pr 10:22 Bekimi i Jehovait të bën të p.

Jr 9:23 Të mos mburret i p. për pasurinë

Lu 14:12 shtrosh një darkë, mos thirr të p.

1Ti 6:17p. të mos jenë arrogantë

Zb 3:17 ti thua: Jam i p., kam vënë

PASURI

, Ps 62:10 në u shtofshin p., mos i mbani sytë

Pr 11:4 P. s’hyjnë në punë ditën e zemërimit

Pr 11:28 var shpresat te p., do të rrënohet

Pr 18:11 P., si një mur në imagjinatën e pasanikëve

Pr 30:8 Mos më jep as varfëri, as p.

Ek 5:10 ai që do p., s’ngopet me të ardhura

Ezk 28:5 zemra t’u bë fodulle nga p.

Mt 6:24 jo skllevër të Perëndisë edhe të P.

Mt 13:22 fuqia mashtruese e p.

Lu 16:9 miq me anë të p. të padrejta

PASUROHEM

, 1Ti 6:9 të vendosur të p., bien

PASUROJ

, 2Ko 6:10 të varfër, edhe pse p. të tjerë

PATUNDUR

, 1Ko 1:8 Perëndia do t’ju bëjë të p.

PAVDEKSHËM

, 1Ko 15:53 vdekatari të bëhet i p.

PAVENDOSUR

, Jk 1:8 njeri i p., i paqëndrueshëm

PAVLI

. Shih edhe SAULI.

1Ko 1:12 Unë i përkas P.

PEMË

, Zn 2:9 p. e njohjes të së mirës e të së keqes

Zn 2:9 në mes të kopshtit, p. e jetës

Ps 1:3 si një p. e mbjellë buzë përrenjve

Is 61:3 quhen p. të mëdha të drejtësisë

Ezk 47:12 Në të dyja anët, lloj-lloj p.

Dn 4:14 Priteni p. dhe këputjani degët

Zb 2:7 do t’i lejoj të hajë nga p. e jetës

Zb 22:14 të drejtën të shkojnë te p. e jetës

PENDIM

, Ve 26:20 vepra të denja për p.

Ro 2:4 Perëndia përpiqet të të çojë në p.

2Ko 7:10 trishtimi që i hap rrugë p.

PENDOHEM

, Lu 15:7 gëzim për një mëkatar që p.

Ve 3:19 p. dhe kthehuni, që t’ju

Ve 17:30 njerëzve kudo të p.

Zb 16:11 blasfemuan Perëndinë, nuk u p.

PENGESË

, Mt 5:29 Nëse syri të bëhet p., hiqe

1Ko 8:13 nëse ushqimi bëhet p. për vëllanë

1Ko 10:32 Mos u bëni p.

PENGOJ

, Ps 119:165 duan ligjin, s’ka gjë që t’i p.

Lu 17:2p. një nga këta të vegjël

Ro 14:13 mos bëni asgjë që do ta p.

Fi 1:10 jeni të patëmetë, mos p. të tjerët

1Se 2:16 përpiqen të na p. t’u predikojmë

PERËNDI

, 2Ko 4:4 p. i kësaj bote ua ka verbuar

PERËNDIA

, Lp 10:17 Jehovai është P. i perëndive

Mt 27:46 P. im, pse më ke braktisur?

Gjo 1:18 Askush s’e ka parë asnjëherë P.

Gjo 17:3 të njohin ty, të vetmin P. të vërtetë

Gjo 20:17 po ngjitem te P. im dhe P. juaj

1Ko 8:4 nuk ka asnjë P. veç njërit

Ef 4:6 një P. e Atë të vetëm të të gjithëve

1Gjo 4:8 P. është dashuri

PERSONALITET

, Ef 4:24 të vishni p. e ri

Kl 3:9 Zhvishni p. e vjetër me zakonet e tij

PESHË

, Mt 23:23 çështjet më me p. të Ligjit

He 12:1 le të flakim çdo p.

PESHK

, Jn 1:17 dërgoi një p. ta gëlltiste Jonain

PESHKATARË NJERËZISH

, Mt 4:19 do t’ju bëj p.

PESHORE

, Le 19:36 Duhet të keni p. të sakta

Pr 11:1 P. me hile, e neveritshme për Jehovain

PESHQ

, Gjo 21:11 rrjetën plot me p., 153 p.

PESHUAR

, Dn 5:27 je p. dhe ke dalë mangët

PËLQEJ

, Gjo 8:29 bëj gjithmonë gjërat që i p. atij

1Ko 10:33 përpiqem t’u p. të gjithëve në gjithçka

1Ko 12:18 ka vendosur secilën siç i p.

Ga 1:10 po përpiqem t’u p. njerëzve?

Ga 1:10 Po t’u p. ende njerëzve

Ef 6:6 sy të të tjerëve, sa për t’u p. njerëzve

Kl 1:10 me qëllim t’i p. plotësisht Jehovait

PËLQIM

, Ef 1:5 sipas p. dhe vullnetit të vet

PËLLUMB

, Mt 3:16 frymën e Perëndisë porsi p.

PËLLUMBA

, Mt 10:16 si gjarpërinjtë, të pafaj si p.

PËRBRENDA

, Ro 7:22 njeriu që jam p.

PËRBUZ

, Pr 27:11 t’i përgjigjem atij që më p.

Is 53:3 Njerëzit e p. dhe e mënjanuan

PËRÇARJE

, Mt 10:35 erdha të shkaktoj p.

Ro 16:17 syhapur ndaj atyre që shkaktojnë p.

1Ko 1:10 të mos keni p.

PËRDHOSET

, Ezk 39:7 s’do të lejoj që emri im të p.

PËRFAQËSUES

, Gjo 7:29 jam p. i tij

PËRFITOJ

, 1Ko 7:31 ata që p. nga kjo botë

PËRFUNDIM

, Ek 12:13 ky është p.

Is 46:10 them p. që në fillim

Mt 28:20 jam me ju deri në p. e sistemit

PËRFUNDOJ

, Ve 20:24 p. vrapimin dhe shërbimin

2Ti 4:7 garën e p.

PËRGATIT

, Gjo 14:2 po shkoj t’ju p. një vend

PËRGJËRIM

, Jk 5:16 P. i të drejtit ka shumë forcë

PËRGJËRIME

, 1Ti 2:1 të bëjnë p., lutje

PËRGJËROHEM

, Ro 12:1 p. për hir të dhembshurisë

Fl 9 p. në bazë të dashurisë

PËRGJËROJ

, He 5:7 Krishti iu p. dhe i bëri kërkesa

PËRGJIGJE

, Pr 15:1 P. e butë e largon tërbimin

Pr 15:23 kënaqet kur jep p. e duhur

PËRGJIGJEM

, Pr 15:28 mediton para se të p.

Pr 18:13 p. para se ta dëgjojë

Is 65:24 para se të thërrasin, unë do t’u p.

Kl 4:6 të dini si t’i p. gjithsecilit

PËRGJITHMONË

, Ps 37:29 do të banojnë p. në tokë

1Pj 1:25 fjala e Jehovait mbetet p.

PËRGJITHNJË

, Zn 3:22 të hajë e të jetojë p.

PËRGJUMJE

, Pr 23:21 p. e vesh njeriun me lecka

PËRJETË

, Ek 3:14 çdo gjë e Perëndisë qëndron p.

PËRJETËSI

, Ek 3:11 ka vënë edhe p. në zemrat

PËRKAS

, Ro 14:8 nëse vdesim, i p. Jehovait

1Ko 6:19 ju nuk i p. vetes

PËRKOHSHËM

, He 11:13 ishin banorë të p.

He 11:25 në vend të kënaqësive të p. të mëkatit

PËRKTHYES

, 1Ko 12:30 Mos janë të gjithë p.?

PËRKUJDESEM

, Ef 5:29 ushqen dhe p. për të

PËRKUJTUES

, Ps 119:24 P. e tu, të shtrenjtë

PËRKUSHTIM NDAJ PERËNDISË

, 1Ti 4:7 synimin p.

1Ti 4:8 p., i dobishëm për çdo gjë

1Ti 6:6 p. sjell fitim të madh

2Ti 3:12 ata me p. do të përndiqen

PËRKUSHTOHEM VETËM

, Eks 34:14 Jehovai kërkon t’i p. atij

PËRMBUSH

, Is 55:11 fjala ime, do ta p. qëllimin

Mt 5:17 jo për të zhvlerësuar Ligjin, të p.

PËRMBYTJE

, Zn 9:11 s’do të shfaroset kurrë nga p.

Mt 24:38 si në ditë përpara P., hanin e pinin

2Pj 2:5 solli p. kundër një bote

PËRMENDET

, Ef 5:3 as të mos p. ndër ju

PËRNDIQEM

, Mt 5:10 Lum ata që p.

PËRNDJEK

, Gjo 15:20 do t’ju p. edhe ju

Ve 22:4 Këtë Udhë e p. për vdekje

Ro 12:14 Bekoni ata që ju p.

1Ko 4:12 kur na p., ne vazhdojmë të durojmë

PËRNDJEKJE

, Mt 13:21 p., ai heq dorë menjëherë

Mr 4:17 sapo vijnë p., ata heqin dorë

Mr 10:30 fëmijë dhe toka, bashkë me p.

PËRNDJEKUR

, Ps 119:86 Jam p. pa shkak

2Ko 4:9 jemi të p., por jo të braktisur

PËRPARIM

, 1Ti 4:15 p. ta shohin të gjithë

PËRPARUAR

, Fi 3:16 nga këtu ku kemi p.

PËRPIQEM

, Lu 13:24 P. fuqimisht të hyni

PËRSOSUR

, Lp 32:4 Shkëmbi, e p. çdo gjë që bën

Ps 19:7 Ligji i Jehovait është i p.

Mt 5:48 jini të p., si është i p. Ati juaj

He 2:10 p. nëpërmjet vuajtjeve Kryepërfaqësuesin

PËRSHËNDET

, 2Gjo 10 as mos e p.

PËRSHPEJTOJ

, Is 60:22 Unë, Jehovai, do ta p.

PËRTAC

, Pr 6:6 Shko te milingona, o p.

Pr 10:26 Porsi tymi për sytë është p.

Pr 19:24 P. e zhyt dorën në tasin

Pr 20:4 P. nuk e punon tokën në dimër

Mt 25:26 Skllav i lig dhe p.

Ro 12:11 Jini të papërtuar e jo p.

PËRTEJ

, 1Ko 4:6 Mos shko p. gjërave të shkruara

PËRTOKË

, Fi 2:26 (Epafroditi) ndihet p., ngaqë

PËRULEM

, Mt 18:4 kushdo që p. si ky fëmijë i vogël

PËRULËSI

, Pr 15:33 p. i prin lavdisë

PËRULUNI

, Jk 4:10 P. para Jehovait

1Pj 5:6 P. nën dorën e fuqishme të Perëndisë

PËRULUR

, Lp 8:2 të bëheshe i p. e të të vinte

Za 9:9 i p. dhe hipur në gomar

Jk 4:6 jep mirësi të pamerituar të p.

PËRVUAJTUR

, 1Sa 2:8 Ai e ngre të p. nga pluhuri

PËRZEMËRSI

, Kl 3:12 vishuni me p. të ngrohtë

PËRZIHEM

, Ve 5:38 mos u p. me këta njerëz

PËSHTYJ

, Mt 26:67 p. në fytyrë dhe i gjuajtën

PIJANEC

, Pr 23:21 p. e pret skamja

1Ko 5:11 mos shoqëroheni më me një p.

PIJANECË

, 1Ko 6:10 p. nuk trashëgojnë Mbretërinë

PIKËLLOHEM

, 1Se 4:13 të mos p. si të tjerët

PILATI

, Gjo 19:6 P. u tha: nuk gjej asnjë faj

PJEKUR

, He 5:14p., aftësinë dalluese të stërvitur

PJEKURI

, He 6:1 të sulemi drejt p.

PJESË

, Dn 12:13 ngrihesh për të marrë p. tënde

PJESSHËM

, 1Ko 13:9 ne kemi njohuri të p.

PJETRI

, Mt 14:29 P. eci mbi ujë

Lu 22:54 P. e ndiqte nga larg

Gjo 18:10 P., kishte shpatë, goditi skllavin

Ve 12:5 P. në burg, kongregacioni lutej

PLAÇKIT

, He 10:34 pranuat t’jua p. zotërimet

PLAGË

, Eks 11:1 Edhe një p. mbi faraonin

Pr 23:29 Kush ka p. pa arsye?

Pr 27:6 Më mirë p. e një shoku besnik

Is 53:5 falë p. të tij u shëruam

Zb 18:4 nëse nuk doni të vuani nga p.

PLAGOSUR

, Zb 13:3 një nga kokat, e p. për vdekje

PLAKUR

, Ps 37:25 isha i ri e tani jam p.

PLANE

, Pr 15:22 P. prishen kur nuk konsultohesh

Pr 19:21 Të shumta p. në zemrën e njeriut

PLEHRA

, Fi 3:8 konsideroj si shumë p.

PLEQ

, Tit 1:5 emëroje p.

PLEQËRI

,