Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

PYETJA 19

Për çfarë flasin librat e ndryshëm të Biblës?

SHKRIMET HEBRAIKE («BESËLIDHJA E VJETËR»)

PENTATEUKU (5 LIBRA):

Zanafilla, Eksodi, Levitiku, Numrat, Ligji i përtërirë

Nga krijimi deri kur u themelua kombi i lashtë i Izraelit

LIBRA HISTORIKË (12 LIBRA):

Josiu, Gjykatësit, Rutha

Hyrja e izraelitëve në Tokën e Premtuar dhe ngjarjet që ndodhën më pas

1 dhe 2 Samuelit, 1 dhe 2 Mbretërve, 1 dhe 2 Kronikave

Historia e kombit të Izraelit deri kur u shkatërrua Jerusalemi

Ezdra, Nehemia, Estera

Historia e judenjve pasi u kthyen nga mërgimi në Babiloni

LIBRA POETIKË (5 LIBRA):

Jobi, Psalmet, Proverbat, Eklisiastiu, Kënga e Solomonit

Koleksion këngësh dhe thëniesh të mençura

LIBRA PROFETIKË (17 LIBRA):

Isaia, Jeremia, Vajtimet, Ezekieli, Danieli, Hozea, Joeli, Amosi, Abdia, Jonai, Mikea, Nahumi, Habakuku, Sofonia, Hageu, Zakaria, Malakia

Profeci ose parashikime për popullin e Perëndisë

SHKRIMET E KRISHTERE GREKE («BESËLIDHJA E RE»)

KATËR UNGJIJTË (4 LIBRA):

Mateu, Marku, Luka, Gjoni

Historia e jetës dhe e shërbimit të Jezuit

VEPRAT E APOSTUJVE (1 LIBËR):

Historia e fillimit të kongregacionit të krishterë dhe e veprës së misionarëve

LETRAT (21 LIBRA):

Romakëve, 1 dhe 2 Korintasve, Galatasve, Efesianëve, Filipianëve, Kolosianëve, 1 dhe 2 Selanikasve

Letra drejtuar kongregacioneve të ndryshme

1 dhe 2 Timoteut, Titit, Filemonit

Letra drejtuar të krishterëve si individë

Hebrenjve, Jakovit, 1 dhe 2 Pjetrit, 1, 2, dhe 3 Gjonit, Judës

Letra të tjera drejtuar të krishterëve

ZBULESA (1 LIBËR):

Seri vegimesh profetike që iu dhanë apostullit Gjon