Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Tabela e librave të Biblës

Librat e Shkrimeve Hebraike të shkruar para erës sonë (së krishterë)

Titulli i librit

Shkrimtari(ët)

Vendi ku u shkrua

Shkrimi përfundoi (p.e.s.)

Periudha përkatëse (p.e.s.)

Zanafilla

Moisiu

Shkretëtirë

1513

Që nga ‘fillimi’ deri më 1657

Eksodi

Moisiu

Shkretëtirë

1512

1657-1512

Levitiku

Moisiu

Shkretëtirë

1512

1 muaj (1512)

Numrat

Moisiu

Shkretëtirë dhe rrafshinat e Moabit

1473

1512-1473

Ligji i përtërirë

Moisiu

Rrafshinat e Moabit

1473

2 muaj (1473)

Josiu

Josiu

Kanan

rr. 1450

1473–rr. 1450

Gjykatësit

Samueli

Izrael

rr. 1100

rr. 1450–rr. 1120

Rutha

Samueli

Izrael

rr. 1090

11 vitet e sundimit të gjykatësve

1 Samuelit

Samueli, Gadi, Natani

Izrael

rr. 1078

rr. 1180-1078

2 Samuelit

Gadi, Natani

Izrael

rr. 1040

1077–rr. 1040

1 Mbretërve

Jeremia

Judë

580

rr. 1040-911

2 Mbretërve

Jeremia

Judë dhe Egjipt

580

rr. 920-580

1 Kronikave

Ezdra

Jerusalem (?)

rr. 460

Pas 1 Kronikave 9:44: rr. 1077-1037

2 Kronikave

Ezdra

Jerusalem (?)

rr. 460

rr. 1037-537

Ezdra

Ezdra

Jerusalem

rr. 460

537–rr. 467

Nehemia

Nehemia

Jerusalem

ps. 443

456–ps. 443

Estera

Mordekai

Shushan, Elam

rr. 475

493–rr. 475

Jobi

Moisiu

Shkretëtirë

rr. 1473

Mbi 140 vjet midis 1657 dhe 1473

Psalmet

Davidi dhe të tjerë

 

rr. 460

 

Proverbat

Solomoni, Aguri, Lemueli

Jerusalem

rr. 717

 

Eklisiastiu

Solomoni

Jerusalem

pr. 1000

 

Kënga e Solomonit

Solomoni

Jerusalem

rr. 1020

 

Isaia

Isaia

Jerusalem

ps. 732

rr. 778–ps. 732

Jeremia

Jeremia

Judë, Egjipt

580

647-580

Vajtimet

Jeremia

Pranë Jerusalemit

607

 

Ezekieli

Ezekieli

Babiloni

rr. 591

613–rr. 591

Danieli

Danieli

Babiloni

rr. 536

618–rr. 536

Hozea

Hozea

Samari (krahinë)

ps. 745

pr. 804–ps. 745

Joeli

Joeli

Judë

rr. 820 (?)

 

Amosi

Amosi

Judë

rr. 804

 

Abdia

Abdia

 

rr. 607

 

Jonai

Jonai

 

rr. 844

 

Mikea

Mikea

Judë

pr. 717

rr. 777-717

Naumi

Naumi

Judë

pr. 632

 

Habakuku

Habakuku

Judë

rr. 628 (?)

 

Sofonia

Sofonia

Judë

pr. 648

 

Hageu

Hageu

Jerusalemi i rindërtuar

520

112 ditë (520)

Zakaria

Zakaria

Jerusalemi i rindërtuar

518

520-518

Malakia

Malakia

Jerusalemi i rindërtuar

ps. 443

 

Librat e Shkrimeve Greke të shkruar gjatë erës sonë (së krishterë)

Titulli i librit

Shkrimtari

Vendi ku u shkrua

Shkrimi përfundoi (e.s.)

Periudha përkatëse

Mateu

Mateu

Izrael

rr. 41

2 p.e.s.–33 të e.s.

Marku

Marku

Romë

rr. 60-65

29-33 të e.s.

Luka

Luka

Cezare

rr. 56-58

3 p.e.s.–33 të e.s.

Gjoni

Apostulli Gjon

Efes ose pranë

rr. 98

Pas hyrjes, 29-33 të e.s.

Veprat

Luka

Romë

rr. 61

33–rr. 61 të e.s.

Romakëve

Pavli

Korint

rr. 56

 

1 Korintasve

Pavli

Efes

rr. 55

 

2 Korintasve

Pavli

Maqedoni

rr. 55

 

Galatasve

Pavli

Korint ose Antioki e Sirisë

rr. 50-52

 

Efesianëve

Pavli

Romë

rr. 60-61

 

Filipianëve

Pavli

Romë

rr. 60-61

 

Kolosianëve

Pavli

Romë

rr. 60-61

 

1 Selanikasve

Pavli

Korint

rr. 50

 

2 Selanikasve

Pavli

Korint

rr. 51

 

1 Timoteut

Pavli

Maqedoni

rr. 61-64

 

2 Timoteut

Pavli

Romë

rr. 65

 

Titit

Pavli

Maqedoni (?)

rr. 61-64

 

Filemonit

Pavli

Romë

rr. 60-61

 

Hebrenjve

Pavli

Romë

rr. 61

 

Jakovi

Jakovi (vëllai i Jezuit)

Jerusalem

pr. 62

 

1 Pjetrit

Pjetri

Babiloni

rr. 62-64

 

2 Pjetrit

Pjetri

Babiloni (?)

rr. 64

 

1 Gjonit

Apostulli Gjon

Efes ose pranë

rr. 98

 

2 Gjonit

Apostulli Gjon

Efes ose pranë

rr. 98

 

3 Gjonit

Apostulli Gjon

Efes ose pranë

rr. 98

 

Juda

Juda (vëllai i Jezuit)

Izrael (?)

rr. 65

 

Zbulesa

Apostulli Gjon

Patmos

rr. 96

 

[Emrat e shkrimtarëve të disa librave dhe të vendeve ku u shkruan, nuk janë të sigurt. Shumë data janë të përafërta. Simboli rr. do të thotë «rreth», pr. do të thotë «para» dhe ps. do të thotë «pas».]