Bibla: Cili është mesazhi i saj?

Cili është mesazhi kryesor i Biblës?

Pse duhet shqyrtuar Bibla?

Shiko disa të dhëna të dobishme për Biblën, librin më të përhapur në botë.

PJESA 1

Krijuesi e vendos njeriun në Parajsë

Si e përshkruan Bibla krijimin e njerëzve? Çfarë urdhri i dha Perëndia çiftit të parë njerëzor?

PJESA 2

E humbin Parajsën

Kur u kërkoi llogari Adamit dhe Evës për veprimet e tyre, çfarë baze për shpresë dha Perëndia?

PJESA 3

Njerëzimi mbijeton nga Përmbytja

Si u përhap ligësia në tokë? Si tregoi Noeja se ishte njeri besnik?

PJESA 4

Perëndia bën një besëlidhje me Abrahamin

Pse shkoi në Kanaan Abrahami? Ç’besëlidhje bëri Jehovai me Abrahamin?

PJESA 5

Perëndia bekon Abrahamin dhe familjen e tij

Çfarë tregoi Perëndia kur i kërkoi Abrahamit të flijonte Isakun? Çfarë profetizoi Jakobi para se të vdiste?

PJESA 6

Jobi qëndron besnik

Si e tregon libri i Jobit se gjithë krijesat me aftësi për të arsyetuar mund të bëjnë pjesën e tyre për shfajësimin e sovranitetit të Perëndisë?

PJESA 7

Perëndia çliron bijtë e Izraelit

Si e përdori Perëndia Moisiun për të çliruar izraelitët nga skllavëria në Egjipt? Cila ishte baza për festën e Pashkës?

PJESA 8

Populli i Izraelit hyn në Kanaan

Kur izraelitët hynë në Kanaan, pse Jehovai ruajti gjallë Rahabën dhe familjen e saj në Jeriko?

PJESA 9

Izraelitët kërkojnë një mbret

Kur izraelitët kërkuan të kishin mbret, Jehovai zgjodhi Saulin. Pse Jehovai e zëvendësoi mbretin Saul me Davidin?

PJESA 10

Solomoni mbretëron me mençuri

Cilat janë disa raste që tregojnë mençurinë e Solomonit? Çfarë ndodhi kur ai u largua nga udhët e Jehovait?

PJESA 11

Këngë të frymëzuara që na ngushëllojnë e na mësojnë

Cili psalm tregon si i ndihmon e i ngushëllon Perëndia ata që e duan? Çfarë zbuloi mbreti në Këngën e Solomonit?

PJESA 12

Mençuri hyjnore për jetën

Shiko se si këshillat e frymëzuara në librin e Proverbave dhe të Eklisiastiut na japin udhëheqje për jetën dhe një bazë për të besuar te Perëndia.

PJESA 13

Mbretër të mirë e të këqij

Si ndodhi që Izraeli u nda në dy mbretëri?

PJESA 14

Perëndia flet me anë të profetëve

Çfarë mesazhesh shpallën profetët e Perëndisë? Ja katër tema për të cilat folën ata.

PJESA 15

Një profeti në mërgim i jepen vegime për të ardhmen

Çfarë mori vesh Danieli për Mesinë dhe për Mbretërinë e Perëndisë?

PJESA 16

Vjen Mesia

Si i përdori Jehovai engjëjt dhe Gjon Pagëzorin për të identifikuar Jezuin si Mesia? Si e identifikoi qartësisht Jehovai Birin e tij si Mesia?

PJESA 17

Jezui u mëson të tjerëve për Mbretërinë e Perëndisë

Cila ishte tema e predikimit të Jezuit? Si tregoi se mbretërimi i tij do të bazohej te dashuria dhe te drejtësia?

PJESA 18

Jezui bën mrekulli

Çfarë tregojnë mrekullitë e Jezuit për fuqinë e tij dhe për mbretërimin e tij në të ardhmen?

PJESA 19

Jezui jep një profeci me shtrirje të gjerë

Ç’domethënie ka shenja që u dha Jezui apostujve të tij?

PJESA 20

Jezu Krishtin e vrasin

Cilin kremtim të ri themeloi Jezui para se ta tradhtonin e ta gozhdonin në shtyllë?

PJESA 21

Jezui është gjallë!

Si e morën vesh dishepujt se Perëndia e kishte ringjallur Jezuin?

PJESA 22

Apostujt predikojnë pa frikë

Ç’ndodhi gjatë festës së Ditës së Pesëdhjetë? Si reaguan armiqtë ndaj predikimit të dishepujve të Jezuit?

PJESA 23

Lajmi i mirë përhapet

Ç’ndodhi pasi Pavli shëroi një burrë në Listër? Si përfundoi Pavli në Romë?

PJESA 24

Pavli u shkruan kongregacioneve

Ç’udhëzime dha Pavli për organizimin e duhur të kongregacionit? Çfarë tha ai për farën e premtuar?

PJESA 25

Këshilla për besimin, sjelljen dhe dashurinë

Si mund ta tregojë besimin një i krishterë? Si e tregon dikush se e do vërtet Perëndinë?

PJESA 26

Toka bëhet përsëri Parajsë!

Si e plotëson libri i Zbulesës mesazhin e Biblës?

Mesazhi i Biblës—Përmbledhje

Si zbuloi Jehovai në mënyrë progresive se Jezui do të ishte Mesia, ai që do të rivendoste parajsën në tokë?

Tabelë kronologjike për Biblën

Shiko një tabelë kronologjike për historinë biblike, nga viti 4026 p.e.s. deri rreth vitit 100 të e.s.