Bëhuni dëgjues dhe zbatues të Fjalës së Perëndisë (Luka 4:1-30; 1 Mbretërve 17:8-24)

MUNDËSI SHKARKIMI