Nehemia 7:1-73

  • Portat e qytetit dhe derëtarët (1-4)

  • Lista e të mërguarve që u kthyen (5-69)

    • Shërbëtorët e tempullit (46-56)

    • Bijtë e shërbëtorëve të Solomonit (57-60)

  • Kontributet për punën (70-73)

7  Me t’u rindërtuar muri,+ vura dyert.+ Pastaj u caktuan derëtarët,+ këngëtarët+ dhe levitët.+  Në krye të Jerusalemit vura Hananin,+ vëllanë tim, dhe Hananiahun, princin e Fortesës,+ sepse ishte burrë tejet i besueshëm dhe kishte nderim të thellë për Perëndinë e vërtetë,*+ më tepër se shumë të tjerë.  Pastaj u thashë: «Portat e Jerusalemit nuk duhet të hapen pa filluar mirë vapa, dhe derëtarët duhet t’i mbyllin dyert e t’u vënë shulat ndërsa janë ende roja. Caktojini banorët e Jerusalemit si roja, disa në vendrojat e caktuara dhe të tjerë përballë shtëpisë së tyre.»  Qyteti ishte i shtrirë e i madh, kishte pak njerëz+ dhe shtëpitë nuk ishin rindërtuar.  Por Perëndia im më nxiti* të mblidhja fisnikët, mëkëmbësit dhe popullin, që të regjistroheshin sipas gjenealogjisë.+ Pastaj gjeta librin e regjistrimit gjenealogjik të atyre që kishin ardhur herën e parë dhe ja çfarë gjeta të shkruar në të:  Dhe këta ishin njerëzit e provincës që dolën nga robëria, të mërguarit që mbreti Nabukodonosor+ i Babilonisë i kishte çuar në mërgim+ dhe që më vonë u kthyen në Jerusalem dhe në Judë, secili në qytetin e vet.+  Këta erdhën me Zorobabelin,+ Jeshuain,+ Neheminë, Azariahun, Ramiahun, Nahamanin, Mordekain, Belshanin, Misperetin, Bigvain, Nehumin dhe Banahun. Ja numri i burrave izraelitë:+  bijtë e Paroshit, 2.172;  bijtë e Shefatiahut, 372; 10  bijtë e Arahut,+ 652; 11  bijtë e Pahath-Moabit,+ prej bijve të Jeshuait dhe të Joabit,+ 2.818; 12  bijtë e Elamit,+ 1.254; 13  bijtë e Zatuit, 845; 14  bijtë e Zakait, 760; 15  bijtë e Binuit, 648; 16  bijtë e Bebait, 628; 17  bijtë e Azgadit, 2.322; 18  bijtë e Adonikamit, 667; 19  bijtë e Bigvait, 2.067; 20  bijtë e Adinit, 655; 21  bijtë e Aterit nga shtëpia e Hezekisë, 98; 22  bijtë e Hashumit, 328; 23  bijtë e Bezait, 324; 24  bijtë e Harifit, 112; 25  bijtë e Gibeonit,+ 95; 26  burrat e Betlehemit dhe të Netofahut, 188; 27  burrat e Anatothit,+ 128; 28  burrat e Beth-Azmavetit, 42; 29  burrat e Kiriat-Jearimit,+ të Kefirahut dhe të Berotit,+ 743; 30  burrat e Ramahut dhe të Gebës,+ 621; 31  burrat e Mikmasit,+ 122; 32  burrat e Bethelit+ dhe të Ait,+ 123; 33  burrat e Nebos tjetër, 52; 34  bijtë e Elamit tjetër, 1.254; 35  bijtë e Harimit, 320; 36  bijtë e Jerikosë, 345; 37  bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos,+ 721; 38  bijtë e Senahut, 3.930. 39  Priftërinjtë:+ bijtë e Jedajahut nga shtëpia e Jeshuait, 973; 40  bijtë e Imerit, 1.052; 41  bijtë e Pashkurit,+ 1.247; 42  bijtë e Harimit,+ 1.017. 43  Levitët:+ bijtë e Jeshuait nga shtëpia e Kadmielit,+ nga bijtë e Hodevahut, 74. 44  Këngëtarët:+ bijtë e Asafit,+ 148. 45  Derëtarët:+ bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit,+ bijtë e Hatitait, bijtë e Shobait, 138. 46  Shërbëtorët e tempullit:*+ bijtë e Zihait, bijtë e Hasufait, bijtë e Tabaotit, 47  bijtë e Kerosit, bijtë e Siait, bijtë e Padonit, 48  bijtë e Lebanahut, bijtë e Hagabahut, bijtë e Salmait, 49  bijtë e Hananit, bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, 50  bijtë e Reajahut, bijtë e Rezinit, bijtë e Nekodait, 51  bijtë e Gazamit, bijtë e Uzait, bijtë e Paseahut, 52  bijtë e Besait, bijtë e Meunimit, bijtë e Nefushesimit, 53  bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufait, bijtë e Harhurit, 54  bijtë e Bazlitit, bijtë e Mehidait, bijtë e Harshait, 55  bijtë e Barkosit, bijtë e Siserës, bijtë e Temahut, 56  bijtë e Nezjahut, bijtë e Hatifait. 57  Bijtë e shërbëtorëve të Solomonit:+ bijtë e Sotait, bijtë e Soferetit, bijtë e Peridait, 58  bijtë e Jalait, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit, 59  bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokeret-Hazebaimit, bijtë e Amonit. 60  Gjithë shërbëtorët e tempullit+ dhe bijtë e shërbëtorëve të Solomonit ishin 392. 61  Ata që erdhën nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerubi, nga Adoni dhe nga Imeri, por që nuk mundën të vërtetonin cila ishte shtëpia atërore dhe prejardhja e tyre, nëse ishin apo jo izraelitë,+ ishin: 62  bijtë e Delajahut, bijtë e Tobisë, bijtë e Nekodait, 642. 63  Nga priftërinjtë: bijtë e Habajahut, bijtë e Hakozit,+ bijtë e Barzilait, që u martua me njërën nga bijat e galaditit Barzilá+ dhe mori emrin e tyre. 64  Këta kërkuan regjistrin e tyre për të vërtetuar gjenealogjinë, por s’e gjetën, ndaj nuk u kualifikuan më si priftërinj.*+ 65  Guvernatori*+ u tha atyre se nuk duhej të hanin nga gjërat shumë të shenjta+ derisa të dilte një prift që mund të konsultohej me Urimin dhe Thumimin.*+ 66  Numri total i kongregacionit ishte 42.360 veta,+ 67  pa skllevërit dhe skllavet+ që ishin 7.337. Kishin edhe 245 këngëtarë dhe këngëtare.+ 68  Kishin 736 kuaj dhe 245 mushka, 69  435 deve dhe 6.720 gomarë. 70  Disa nga krerët e shtëpive atërore kontribuan për punën.+ Guvernatori* dha për thesarin 1.000 drahma* ari, 50 tase dhe 530 veshje të gjata priftërinjsh.+ 71  Disa prej krerëve të shtëpive atërore dhanë për thesarin e projektit 20.000 drahma ari dhe 2.200 mina* argjendi. 72  Pjesa tjetër e popullit dha 20.000 drahma ari, 2.000 mina argjendi dhe 67 veshje të gjata priftërinjsh. 73  Priftërinjtë, levitët, derëtarët, këngëtarët,+ disa nga populli, shërbëtorët e tempullit* dhe pjesa tjetër e Izraelit* u vendosën me banim në qytetet e veta.+ Kur filloi muaji i shtatë,+ izraelitët ishin vendosur në qytetet e tyre.+

Shënime në fund të faqes

Fjalë për fjalë «i frikësohej Perëndisë së vërtetë». Shih Fjalorthin.
Fjalë për fjalë «më shtiu në zemër».
Ose «Nethinimët». Fjalë për fjalë «Të dhuruarit».
Ose «u përjashtuan nga priftëria si të ndotur».
Ose «Tirshata», titull në gjuhën perse për guvernatorin e një province.
Ose «Tirshata», titull në gjuhën perse për guvernatorin e një province.
Në përgjithësi përkon me darikun e artë persian që peshonte 8,4 g. Nuk është drahma e Shkrimeve Greke. Shih Shtojcën B14.
Një minë në Shkrimet Hebraike ishte 570 g. Shih Shtojcën B14.
Ose «nethinimët». Fjalë për fjalë «të dhuruarit».
Fjalë për fjalë «gjithë Izraeli».