LUKA 15:11-32

  • KILESHESHO KYA MWANA MUSHIMINE

Yesu batushishe kileshesho kya mukooko n’ekuta bishimine pabadi kii dya kutunduka nguba kwa Mwela wa Yoordano mu Peree. Bileshesho byoso bibidi abilongyesha shi abitungu kusepeela apeelanga nkitshishi a bubi na kwalukiila kwi Efile Mukulu. Bafadisee na bafundji abadi abayipula Yesu mwanda badi pamune na bantu be byabya. Abapetele dilongyesha ku bileshesho bibidi bibatushishe Yesu su? Abashingulwile abipushaa Nshetu e mwiyilu bwa bankitshishi ba bubi abelanga ku mashimba su? Yesu atusha kileshesho akikumu ku mashimba bwa kushimika kasele bwa muulo wa dyadya kilongyesha.

Kino kileshesho kibadi kya muntu badi na bana babidi, mukinga a kwabadi nyi abesambila mu kino kileshesho. Bafadisee na bafundji mpa na bangi abapushanga akulondo Yesu, abadi na kya kupeta dilongyesha pabitale yawa mwana mukinga. Anka, kushii kubepuula bibambile Yesu bwa nshaye na tutw’aye, mwanda eyikashi dyabo di na angi malongyesha. Binobino, tuula mu binangu bantu booso basatu apalondo Yesu kileshesho:

Abanga shi: “Muntu kampanda badi na bana balume babidi. Mukinga balungwile nshaaye’shi: ‘Yaaya, mpe kyande kipindji kya bupeta.’ Byabya nshaaye beebabiile bintu byaye.” (Luka 15:11, 12) Lamiina shi mukinga t’akimbi bwaye bupyanyi mwanda wa shi nshaye bafu. Nshaye kii na muwa. Anka mwana akimbi byaye bintu binobino bwa shi eekale mu bulungantu na kukita kyoso kyakumiina nabyo. Akyebe kukita nabyo kinyi?

Yesu apatuula shi: “Kuunyima kwa mafuku apeela, mwana mukinga balongyele bintu byaaye byooso, aye nkwenda kwiumbo dii kula, aye nkulwisha bintu byaaye mu nshaleelo a butesha.” (Luka 15:13) Pamutwe pa kushala mulamiibwe kalolo mu nshibo ya nshaye ebalamanga na kwitatshisha bwabo, mwana bakatukile enda ku dingi eumbo. Aye nkulwisha bintu byaye byoso ku lwabi lwaye lwa mbidi. Binobino bafikile mu kipungo kya nkalakashi nka bu abitungunuka Yesu na kulonda shi:

 “Pabapwile kupaana byooso, kipupa kikata kya nsala kibatwelele mu dyaady’eumbo, nyi aye nkubanga kupomboloka. Bayile akatwela ku mufubo kwa muntu a mu dyady’eumbo, yaawa bamutumine mu kulama ngulube yaaye ku mapya. Eyendo, bakyebanga kudya sunga bidiibwa bya ngulube, anka tababadi abamupa byanka.”—Luka 15:14-16.

Mwiya w’Efile Mukulu ubadi auleesha ngulube bu nyema ibutete, anka uno mwana badi na kya kwiyilama. Bakyengyele bikata na nsala bibakimbanga mpa na kudya bidiibwa bya ngulube ibadi alama. Mwanda wa makyenga na malwa, yaawa mwana “babangile kunangusheena.” Bakitshine kinyi? Akula’ye nabeene shi: “Mbafubi bungi kinyi be nabo yaaya, bee naa bya-kudya bishyaabipu, kutala ami pano naafu na nsala! Naalukiila kwi yaaya, mmulungule’shi: ‘Yaa! Nee mulwishe kumpala kw’Efile na koodi’be. Ntshi mulombeene dimo kwitaanyinwa bu mwan’obe. Ntuule bu umune a ku beena mufubo boobe.’” Akupu bakatukile aye nkwalukiila kwi nshaye.—Luka 15:17-20.

Binobino nshaye akitshi naminyi? Akyebe kwalusha mwan’aye na nsungu na kumusaashila bwa butesha bwaye bwa kukatuka ku nshibo bwa musango wa kumpala su? Nshaye akyebe kulesha kapungakanyi na kupela kumukukila su? Su nnobe badi nshaye, boodya kukita kinyi? Kadi su byekala shi mmwan’obe mukashi sunga mulume bakitshi byabya?

 MWANA MUSHIMINE BAMWEKA

Yesu aleesha bibapushiishe na bibakitshine nshaye pa kwakula shi: “Pabadi [mwana] kii kubula, nshaaye bamumwene, aye nkumupusha lusa; bayiile lubilo mu kumukukila, aye nkumukama kiipa.” (Luka 15:20) Sunga byekala’shi nshaaye bapushishe bwa mwikeelo wi butete wa mwan’aye, badi mumukukile. Banfumu ba beena Yuuda abadi abemono bu abauku na abalangwila Yehowa, abamwene kipaso akipushaa Nshetu e mwiyilu bwa nkitshishi a bubi belanga su? Abamwene shi Yesu e na yaawa mweneno umune a kukukila sha milwisho belanga su?

Nshee mwana pabamwene kinyongwa ku lukyebo lwaye, bashingululwile shi mwana badi mwilangye. Na mpàngo ya kifulo ibatshile nshaye ya kumukukila ibatakwile mwana bwadya kutonda milwisho yaaye. Yesu alondo shi: “Mwana nkwamba shi ‘Yaa, nee mulwishe kumpala kw’Efile naa kwobe. Ntshi mulombeene kwitanyinwa bu mwan’obe.’”—Luka 15:21.

Nshaye nkutumina bafubi baye eyi shi: “Lubilo! fikaayi na musapi ukile yooso ku buuwa, numufwadikye wanka, numwele kakano ku munwe na bilaato ku ngwa. Twalaayi ngombe mwana munune, numwipee, tumudye, tusepeele, mwanda mwan’ande anumono uno badi mufwe, anka basanguka; badi mushimine, anka bamweka.” Akupu, ababangile “kukita miloo.”—Luka 15:22-24.

Mu yaaya nsaa, mwan’aye mukulu badi kii ku mafuba. Yesu akula pabimutale shi: “Pa kwaluka kwaye, pabeefubwile peepi na nshibo, aye nkupusha byombwanga na masha. Bayitaanyineene umune a ku bafubi, aye nkumwipusha kibakitshikanga. Uno nkumwaluula’shi; ‘Mukwenu bafiki, nshyobe bayipaa ngombe mwana munune, mwanda bamumono kubafiki na mbidi bukome.’ Paapa aye nkufiita munda, na taabakyebele kutwela. Nshaaye batukile bwa kumusendeela. Anka aye nkwaluula nshaaye shi; Tala bungi bwa bipwa byandji mukufubile, kushii kutupilwa kw’eyi dyoobe sunga musuusa umune; anka toobandjile kumpa mwan’ambushi bwa kusepeela na been’ami. Kutala pabafiki  mwan’obe uno, aye badi mulwishe bupeta bwobe na bakashi, boomwipayila ngombe mwana munune.’”—Luka 15:25-30.

Nnanyi badi bu mwana mukulu badi abepuula kalolo na kifulo kibadi Yesu akitshina bantu bashadile na ba nkitshishi a bubi? Abadi bafundji na Bafadisee. Twipu twabo pabitale bibadi Yesu mukukile ba sha milwisho tubamweneka kalolo mu kino kileshesho. Byabya, ooso badi na kinangu kiibubi bwa lusa lw’Efile Mukulu badi na kya kupeta dilongyesha mwishimba.

Yesu apudisha kileshesho kyaye pa kulonda bibadi nshaye mwisambe na mwan’aye mukulu shi: “Mwan’ande, obe we naami efuku dyooso, naa kyande kyooso nkyobe. Anka abitunganga twakita miloo, twasepeela, mwanda mukwenu mulume oomono uno, badi mufwe, anka basanguka, badi mushimine, ngyawa bamweka.”—Luka 15:31, 32.

Yesu t’amuleeshe bibakitshine mwana mukulu nya. Byabya, kunyima kwa lufu na lusangukilo lwa Yesu, “ba-tshiite mwakwidi beebungi babakookyeele ku lukumiino.” (Bikitshino 6:7) Bi kwikala shi kubadi mpa na bangi ba ku bantu abadi panka pabalondanga Yesu kino kileshesho kikata kya mwana mushimine. Eyendo, abo naamu abadi balombeene kupeta kinangu, kwilanga na kwalukila kwi Efile Mukulu.

Kubanga nka dyady’efuku, balongi ba Yesu tababadi balombeene kwata dingi malongyesha na muulo upeela abatushile mu kyakya kileshesho nya. Dilongyesha dya kumpala ndya’shi, mbiikale mwanda wa kinangu kushala munkatshi mwa bafubi b’Efile Mukulu mu bulami bwa Nshetu mwitufule kwete kwitupasukila na kwitulombesha nkalo yetu, pamutwe pa kuwumbakana bwa nkakimba miloo “kwiumbo dii kula.”

Dingi dilongyesha ndya’shi, su umune a kwatudi afika mu kwikala kula n’Efile Mukulu eetu, abitungu twalukiile na kwiyisha kwi Nshetu bwa shi twikale digi naye mu kipwano.

Twi kupeta dingi dilongyesha pa kumona kwilekeena kwa bibadi nshee mwana mumukukile na kumufwila lusa na mwikeelo wa mwana mukulu bapelele kumukukila na kulama nsungu. Eyendo, bafubi b’Efile Mukulu abakuminaa kukukila na kufwila lusa su umune a kwabadi beelanga na kwalukiila ‘mu nshibo ya Yaaya.’ Byabya, twikaleyi na muloo bwa mukwetu ‘ekeele mufwe basanguka’ na ‘ekeele mushimine bamweneka.’