Kapindji kapela na Yesu kumwenekyela batumiibwa, Mpyeele bayile mu kuloba mu Kalunga ka Ngalileeya. Tomase, Shake, Yowano na bangi balondji abayile naye. Abalobele bufuku bushima kushi kukwata kintu.

Ku nkyelo, abamwene muntu mwimane ku kyese. Aye nkwibela musaase eshiya dya meema shi: ‘Nubakwata mushipa su ngumune?’ Abo nkwaluula shi: “Ooo!” Yawa muntu nkwibalungula shi: “Elaayi bukondja ku lupese lwa mboko ibalume ya bwato.” Pababakitshine byabya, bukondja bubaudile na mishipa ibungi, abo nkukutwa na bya kwibutentula. Yowano nkushinguula musango umune shi yawa muntu baadi Yesu, aye kwamba shi: “Nyi mMwanana!” Nka paapa, Mpyeele baadi mwitumbe mu meema aye nkuyowa bwa kwenda ku kyese. Bangi balondji abamulondele mu bwato.

Nsaa ibabafikile ku kyese, abaadi bamone mukate na mushipa byekyele. Yesu nkwibalungula bwa kutusha ingi ndambo ya mishipa  yabo bwa kukumbasha kidiibwa. Akupu nkwibalungula shi: ‘Fikaayi nudye.’

Kunyima kwa kupwa kudya, Yesu baadi mwipushe Mpyeele shi: ‘We munfule kukila kuloba su?’ Mpyeele nkumwalula shi: ‘Oolo Mwanana ouku shi ne mukufule.’ Yesu nkumulungula shi: ‘Diisha bana bande ba mikooko.’ Yesu nkumwipusha dingi shi: ‘Mpyeele we munfule su?’ Aye nkwaluula shi: ‘Oolo Mwanana ouku shi Ne mukufule.’ Yesu nkwamba shi: “Lama mikooko yande yaana.” Yesu bamwipwishe musango wa kasatu. Mpyeele benyongwele. Aakula shi: ‘Mwanana obe ouku bintu byoso. Ouku shi Ne mukufule.’ Yesu nkumulungula shi: “Diisha mikooko yande yaana.” Akupu balungwile Mpyeele shi: “Tungunuka na kundonda.”

“[Yesu] nkwibalungula shi: ‘Fikaayi nundonde, nnenwikashe bu balobi ba bantu.’ Babalekyele’nka paapa makondja aabo abo nkumulonda.”—Mateo 4:19, 20