Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Malongyesha odya kupeta mu Bible

Uno mukanda aukutwala mu myanda ya kala, kubanga ku myanda ya mu Bible pabitale bupangi, kubanga ku kutandjikwa na mudimo wa Yesu na pabitale kufika kwa Bufumu.

Mukanda wa Kasaka ka Bakunkushi bakulu

We kufubisha uno mukanda naminyi?

Efile Mukulu bapanga eyilu na nsenga

Bible aakula shi Efile Mukulu bapanga eyilu na nsenga. Kadi ouku mwikeyilu abangile kumpala kwa kupanga muntu na bintu byoso?

Efile Mukulu bapanga mulume na mukashi ba kumpala

Efile Mukulu bapangile mulume na mukashi ba kumpala ebatuula mwifuba dya Edene. Baadi akumiina shi betandeene na kwikasha nsenga yooso mpaladiso.

Adame na Eeva abatombokyela Efile Mukulu

Mutshi umune ubaadi mu lupango lwa Edene ubaadi wilekeene na ingi ku kinyi? Bwakinyi Eeve badiile kikuba kyao?

Nsungu ibatakula muntu mu kwipayishena

Efile Mukulu baadi mukumine mulambu wa Abele aapela wa Kaayine. Pabamwene Kaayine byabya, bafiitshile munda bikata aye nkukita kibeshi.

Bwato bwa Nowa

Bamikeeyilu batombokye pababaadi beebakile bakashi pa nsenga, abatandjile bana babaadi bipambe. Buntomboshi bubabangile mbalo yoso. Anka Nowa baadi mwilekeene nabo—baadi mufule na kukookyeka Efile Mukulu.

Kupanda kwa bantu mwanda mu nsenga ipya

Mpeshi banokyele munda mwa mafuku 40 bufuku na kaanya. Nowa na kifuko kyaye abaadi mu bwato munda mwa kipwa na mafuku. Nfundiilo a byoso Efile Mukulu babalungwile bwa kwimutuuka.

Musungo wa Babele

Bantu abakimbile kwibaka lupata lwi na kaleya kee na nsongo aikumu eyilu. Bwakinyi Efile Mukulu baadi mufuutakashe ndjimi yaabo?

Abrahame na sara abakokyela Efile Mukulu

Bwakinyi Abrahame na Sara abakatukile mu kibundji kyabo bwa kwenda na kutentuluka mu nsenga ya Kaanana?

Mwana a ku bununu!

Yehowa baadya kukumbasha mulayilo ubalayile Abrahame naminyi? Mmwana kinyi a Abrahame baadya kwiulombasha, Isaake su Ismaele?

Tentekyesha mukashi a Loota

Efile Mukulu banokyeshe mpeshi a kaalo na sufule mu Sodome na Gomore. Bwakinyi bino bibundji byoso bibaadi bibutulwe? Bwakinyi twi balombeene kutentekyesha mukashi a Loota?

Kutompibwa kwa lukumiino

Efile Mukulu balungwile Abrahame shi: ‘Ata mwana oobe mulume umune eeleka, omundambule bu mulambu wa kushiikwa pa mwengye wa Mooriya.’ Kubaadi kutompiibwa kwa lukumiino lwa Abrahame na Isaake?

Yakobo bapete bupyanyi

Isaake na Rebeka abatandjile mpasa. Esau baadi mukulu nyi baadya kwikala na matalwa a bukulu, baadi mu mulongo wa kupeta bupyanyi bwi pabwabo. Bwakinyi bamupeele elonga dya bintu bimongolokye?

Kwipusheena kwa Yakobo na Esau

Yakobo bapetele mwabi kwi mwikeyilu naminyi? Na nkipaso kinyi kibaadi mukite kipwano na Esau?

Mpika baadi mukookyele Efile Mukulu

Yoosefe tabakitshiine mwanda wibubi nya, anka bakyengele bikata. Bwakinyi?

Yehowa tabaadi mwilwankane Yoosefe

Sunga byekala shi Yosefe baadi kula na kifuko kyaye, Efile Mukulu baadi naaye.

Yoobo baadi muntu e naminyi?

Baadi mukookyele Yehowa sunga mu kipungo kibukopo.

Moyiise basangula kulangwila Yehowa

Pabaadi mwana tooka, Moyiise badi mufwamishibwe mu mayele akata.

Ebuula aditembe

Bwakinyi kaalo takabaadi akapiisha ebula?

Bipupa bisatu bya kumpala

Faraone baadi mufwishile mwilo waye mpombo mwanda wa kwitatula bwa kwata penda kitshibilo kishii bukupo.

Bingi bipupa bisamombo

Bino bipupa bibaadi bilekeene na bisatu bya kumpala ku kinyi?

Kipupa ky’Ekumi

Kino kipupa kibaadi kya malwa bibaadi mpa na Faraone sha kwitatula mukumiine bukome bwa Yehowa.

Kilengyeleshi pa Kalunga kamonga

Faraone banyingile eshimba ku bipupa ekumi, bapandjile ku kilengyeleshi ky’Efile Mukulu su?

Mulayilo kwi Yehowa

Beena Isaleele abakitshiine mulayilo wi pabwao kwi Yehowa pababadi ku mwengye wa Sinaayi.

Abakutwa kulombasha mulayilo wabo

Pabaadi Moyiise mwende mu kwata Miiya Ekumi, mwilo ubashadile kukita mulwisho ukata.

Tabernakele bwa kulangwila

Ino nshobo y’epema ibaadi na musheto wa kilombeeno.

Ba mpuupa ekumi na babidi

Yooshwa na Kalebe abaadi belekeene na ba mpuupa ekumi abayile mu ku puupa nsenga ya Kanaana.

Abaadi batombokyele Yehowa

Kora, Datane, Abirame na bangi bantu 250 abakutshilwe kulombasha mwanda ukata kwi Yehowa.

Mpunda a Balame aakula

Mpunda bamwene muntu shibaadi amweneka kwi Balame.

Yehowa basangula Yooshwa bu nfumu

Efile Mukulu baadi mupe Yooshwa buludiki bulombeene kwitukwasha natwe namu leelo.

Rahabe afwamisha ba mpuupa

Midimba ya Yeeriko ibapono. Kadi nshibo ya Rahabe ibashala imane sunga byekala shi ibaadi munda mwa midimba ya Yeeriko.

Yooshwa na beena Gabaone

Yooshwa batekyele kwi Efile Mukulu shi: “Nguba, ayimane mbalo imune!” Efile Mukulu baadi mumwaluule su?

Mukunkushi mupya na bana bakashi babidi be na kishima

Kunyima kwa lufu lwa Yooshwa, beena Isaleele ababangile kulangwila mankishi. Nshaleelo abo bafikile bukokopo, kadi bukwashi bubafikile kwi nsushi Barake, mutemuki mukashi Debora na Yaele na kiluu kyaye!

Luuta na Naomi

Bakashi babidi babafwishishe balume baabo abalukiila mu Isaleele. Luuta umune a kwabadi bayile mu kufuba mwifuba, abo nkumumona kwi Boaze.

Gideone batshokola beena Madyane

Kunyima kwa beena Madyane kukyengyesha beena Isaleele, mwilo ubatekyele bukwashi kwi Yehowa. Nkipaso kinyi kibaadi basalayi bapeela ba Gideone batshokole beshikwanyi nabo babaadi 135000?

Aana batekyele bwa kupeta mwana

Elkana baata Aana, Penina na bana bwa kwenda mu kulangwila ku tabernakele mu Shilo. Kwakwa, Aana batekyele bwa kupeta mwana. Kunyima kwa kipwa,baadi mutande Samwele!

Mulayilo wa Yefetee

Mmulayilo kinyi ubaadi Yefetee mukite na bwakinyi? Nsongwakashi a Yefetee bakitshiine kinyi bwa mulayilo wa nsaheye?

Yehowa esamba na Samwele

Tshiite mwakwidi mukata e pa nundu Eliya na bana baye balume babidi abaadi abafubu bu ba tshiite mwikwidi ku tabernakele, anka tababaadi abakookyela miiya ya Yehowa nya. Samwele baadi mwilekeene nabo na Yehowa nkwisamba naye.

Yehowa bapeele Samesone bukome

Efile Mukulu bayikeeshe Samesone na bukome bwa kulwa na beena Filistine, kadi pabaatshile Samesone kitshibilo kibubi, beena Filistine abamukwashile.

Nfumu a kumpala a beena Isaleele

Yehowa bapeele beena Isaleele ba nsushi bwa kwibakunkusha, anka, abaadi abakimbi nfumu. Samwele bapongolwele Saule mwimu ku mutwe bu Nfumu a kumpala, kadi kunyima Yehowa baadi musumbushene Saule. Bwakinyi

Daavide na Golyate

Yehowa basangwile Daavide bwadya kwikala nfumu a kabidi a mu Isaleele, na Daavide nkuleesha bwakinyi baadi mulombanyine.

Daavide na Saule

Bwakinyi umune a ku bano bantu baadi mushikwe mwinaaye? Nkinyi kibakitshiine uno abaabadi bashikwe?

Katshintshi na lulamato lwa Yonatane

Mwana a nfumu bafikile kuuku e buwa a Daavide.

Mulwisho wa Nfumu Daavide

Kitshibilo kibubi kibafwishisha makyenga ebungi.

Ntempelo a Yehowa

Efile Mukulu baadi mukumiine luteko lwa Nfumu Salomone, aye nkumupa kineemo kikata.

Bufumu bubeabuula

Beena Isaleele bebungi abalekyele kufubila Yehowa.

Kutompibwa ku Mwengye wa Karmele

Efile Mukulu a binyibinyi nnanyi? Yehowa nyi su Baale?

Yehowa akankamika Eliya

Ouku shi e nkukankamika namu noobe?

Mwana a mukashi kilele basanguka

Bilengyeleshi bibidi mu nshibo imune!

Nfumu mukashi e bubi banyokiibwa

Yezabele batshile mpàngo ya kwipaa mwina Isaleele abetanyina bu Nabote penda bwa kwiba efuba dyaye dya nfinyo! Yehowa tabakutshilwe kumona kukutwa kwaye kwa kululama na bubi bwaye nya.

Yehowa akalwila Yosafate

Nfumu e buwa Yosafate bealusha kwi Yehowa mu luteko pabaabadi bakalakashwe na bisamba bya beshikwanyi.

Mukata a basalayi na ka nsongwakashi

Ka nsongwakashi ka mu Isaleele kabalungula mukata aako pabitale bukome bwa Yehowa na bipeta bya kukaanya.

Kilwilo kya Yehowa akitembe kaalo

Mufubi a Elisha bafikikie mu kumona naminyi shi ‘bee neetu mbakile bee nabo bungi.’

Katshintshi ka Yekoyada

Tshiite mwakwidi sha lulamato bapele binangu bya nfumu mukashi e bubi.

Yehowa baadi muleeshe Yoona lwishinko

Nkipaso kinyi kibaadi mutemuki a Efile Mukulu muminyibwe na mushipa ukata? Baadi mwimutuukye naminyi? Ndilongyesha kinyi dibamupeele Yehowa?

Mwikeyilu a Yehowa bakalwila Esekiya

Beshikwanyi ba Yuuda abamba shi Yehowa te bya kukalwila bafubi baaye nya, abaadi abedimbi!

Yosyase baadi mufule Mwiya w’Efile Mukulu

Yosyase bafikile nfumu pabaadi mukumbashe bipwa mwanda, aye nkukwasha mwilo bwa kulangwila Yehowa.

Yehowa batumu Yeelemiya bwadya kulungula mukandu

Bibambile nsongwalume Yeelemiya bibaadi bifitshishe bakulu munda.

Abaabutula Yeelusaleme

Yehowa baadi musumbushene bantu ba mu Yuuda mwanda abaadi batungunukye na kulangwila b’efile ba madimi.

Ba nsongwalume bananka abaadi bakookyele Yehowa

Ba nsongwalume ba mu Yuuda abaadi na kitshibilo kya kushala na lulamato kwi Yehowa sunga byekala shi abaadi mwibalasa dya nfumu mu Babilone.

Bufumu abuyisha ikalayika

Ndanyele apatulwila Nabukodonosore akilesha kilootwa kyaye kyakukanya.

Tababaadi bakuname nya

Shadrake, Meshake na Abede-Nego abaadi batuule muuwa wabo mu masaku pa kupela kukunamina nkishi a oòlo a nfumu.

Bufumu bwi bu mutshi ukata

Kilootwa kya Nabukodonozore kibabadidile kwakula myanda yaaye aikamutukila mu mafuku e kumpala.

Eyasa adifundu ku mudimba

Nsaa kinyi ibaatukile binfundwe ku mudimba, na bibaadi abipatuula kinyi?

Ndanyele mu bwiina bwa ntambwe

Ikala otekye Yehowa efuku dyoso nka bu Ndanyele!

Eshitele bapaasha mwilo waye

Sunga byekala shi baadi mwenyi, aye muntu baadi mwana nshiye bafikile mu kwikala bu ndalamumba.

Eesela baadi mulongyeshe Mwiya w’Efile Mukulu

Kunyima kwa beena Isaleele kutemesha Eesela, abaadi bakite mulayilo wipabwao kwi Efile Mukulu.

Midimba ya Yeelusaleme

Neemiya baukile shi beshikwanyi naaye abaata mpàngo ya kumulwisha. Bwakinyi tabaadi na moo?

Elizabete bapete mwana

Bwakinyi abalungwile mulume a Elizabete shi ashala kamaama mpa na apakatandikilwa mwana?

Gabryele batembela Maadiya

Bamupeele mukandu ubaadi ushintuule nshalelo aaye.

Miikeyilu ayaakula kutandjikwa kwa Yesu

Balami abapusha mukandu abakitshi myanda bukidibukidi.

Yehowa baadi mukalwile Yesu

Yehowa baadi mukalwile Yesu.

Yesu ku bukinga bwaye

Baadi mukaanyishe balongyeshi mu ntempelo naminyi?

Yowano alumbuula eshinda

Yowano bafikile mutemuki pabakudile. Aye nkulongyesha bantu shi Mesiya kwete kufika. Bantu abaadi batambule mukandu waye naminyi?

Yesu baafiki Mesiya

Pabambile shi Yesu mMwan’amukooko a Efile Mukulu, Yowano baadi akyebe kwakula kinyi?

Dyabulu atompo Yesu

Dyabulu batompele Yesu misuusa isatu. Mbitompwanga kinyi bisatu bibapetele Yesu? Yesu bamwalulwile naminyi?

Yesu atoosha ntempelo

Bwakinyi Yesu batushile nyema paasha na kufudidika ma mesa a bashintudi ba makuta?

Mwana mukashi ku mushima wa meemal

Mwana mukashi a mu Samariya baadi mukaanye pabaadi Yesu mwisambe naaye. Bwakinyi? Mmwanda kinyi wabamulungwile kwi Yesu washibaadi mubande kulungula ungi muntu?

Yesu alungula mukandu wa Bufumu

Yesu etanyina bangi ba ku balondji baaye bwabadya kufika ‘balobi ba bantu’. Baadi mulongyeshe bangi balondji baaye 70 kunyima, bwa kulungula mukandu wibuwa.

Yesu akitshi bilengyeleshi bibungi

Mbalo yooso ibaadi ayende Yesu, bantu basha mikumbo abaadi abafiki bwa shi ebakwashe na kwibapaasha. Sunga bakuma penda ku lwembe lwa kilamba kyaye abaadi abapashibwa. Baadi mpa na mubuushe kangi ka nsongwakashi ku luf.

Yesu asangula batumiibwa ekumi na babidi

Bebasangwile bwakinyi? Otentekyesha mashina aabo su?

Mwisambo wa pa Mwengye

Yesu alongyesha kibumbu kya bantu malongyesha e na muulo.

Yesu alongyesha balondji baaye bya kuteka

Mbintu bya mushindo kinyi bibaadi Yesu mulungule balondji baaye bwa ‘kutungunuka na kuteka’?

Yesu adiisha binunu bya bantu

Kino kilengyeleshi akitulesha kinyi pabitale Yesu na Yehowa?

Yesu atambuka kunundu kwa meema

We kubanda kunangushena bibakitshine batumiibwa p’ababadi bamone kino kilengyeleshi su?

Yesu apaasha muntu mwifuku dya Sabato

Bwakinyi bantu booso tababaadi abasangala na bibaadi abikitshi Yesu?

Yesu asangusha Lazaare

Yesu pabamwene Madiya kwete kudila, n’aye namu babangile kudila. Kadi mu kapindji kapeela, kinongwa kyabo kibalulukile mu muloo.

Kidiibwa kya kyolwa kya Yesu

Yesu apa batumiibwa baye malongyesha e na muulo nsaa yabakwete kudya kidiibwa kya kyolwa kya nfudilo pamune.

Abakwata Yesu

Yuudase Iskaryote akunkusha kisaka kikata kya basalayi be na myele ya ngoshi na myengye ya kaalo mwifuba dya Getesemane bwa shi bakwate Yesu.

Mpyeele atunu Yesu

Nkinyi kibaadi kikitshikye mwibalasa dya nshibo ya Kayifase? Na nkinyi kibadi kikitshikiile Yesu mu nshibo?

Lufu lwa Yesu ku Gologota

Bwakinyi Pilato baadi mutaadiile bwa shi Yesu ayipayibwe?

Yesu basanguka

Mmwanda kinyi wa kukanya ubaadi ukitshikye kunyima kwa Yesu kwipayibwa?

Yesu bamwenekyela balobi

Yesu bakitshiine kinyi bwa kukaka binangu byabo?

Yesu balukiila mwiyilu

Kumpala kwa kwenda mwiyilu, baadi mupe balondji baaye angi malango e na muulo ukata.

Balondji abapete kikudi kiselele

Kikudi kiselele kibapeele balondji bukome kinyi bwa kukaanya?

Takubaadi kintu ki kwibemika nya

Bakata ba bipwilo babaadi bayipee Yesu abakimbile dingi bwa shi balondji baumiine kushii kulungula. Anka tababaadi bya koobesha nya.

Yesu basangula Solo

Solo baadi mwishikwanyi mukata a beena Kidishitu, kadi bafikile kushintuluka.

Korneye bapete kikudi kiselele

Bwakinyi Efile Mukulu batumine Mpyeele ku nshibo ya uno muntu shibaadi mwina Yuuda?

Bwina Kidishitu bubapalakana mu bisamba bibungi

Mutumbiibwa Mpoolo na bakwabo ba misionere ababanga mudimo wa bulungudi mu maumbo e kula.

Mulami a lukano balongo bya binyibinyi

Mu kipaso kinyi mwikale demo, kutshinka kwa nsenga na lupete bitale mwanda umune?

Mpoolo na Timotee

Bano bantu babidi abaadi bafube pamune bu ba kuuku na bu beena mufubo munda mwa mafuku ebungi.

Abatumu Mpoolo ku Looma

E mu lwendo lwi na masaku ebungi, kadi takubaadi nkalakashi ilombeene kubofusha uno mutumiibwa nya.

Kibafumbwilwe kya Yowano

Yesu baadi muleshe Yowano bimonwa pabitale myanda ayikafiki.

“Bufumu bwobe bufikye”

Kibafumbwilwe kya Yowano akilesha kipaso akikashintuula Bufumu bw’Efile Mukulu nshalelo pa nsenga.