Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbelambule abo banabeene

Mbelambule abo banabeene

MUNKATSHI mwa ba Temwe ba Yehowa abalungula mukandu wibuwa na katshintshi mu maumbo mwi lukalo lukata lwa balungudi ba Bufumu, twi na bakwetu bakashi be bukupi bebungi. Bamo ba kwabadi mbende mu kufuba mu maumbo abeene munda mwa bipwa bibungi. Nkinyi kibaadi kibakwashe bwabadya kwilumbuula bipwa bibungi kumpala bwa kumona bya kwenda mu maumbo abeene? Mmyanda kinyi yabadi balongye pabaabadi abafubu mu angi ma mbalo? Nshaleelo abo e naminyi? Twi bepushe bangi bakwetu bakashi bamone myanda ibungi mu mudimo wabo. Su we mukwetu mukashi e bukupi na e na lukalo lukata lwa kutamisha mudimo oobe wa bulungudi na kupeta miloo ibungi, atukulupila’shi myanda yabadi bakule ayikukankamika ngofu. Kushii mpaka, bafubi ba Yehowa booso mbalombeene kupeta myanda ibungi mu kubadika kwa bileshesho bya bano bakwetu.

MUSHINDO WATUDI BAKAMBILE KWIYALASHEENA

Anita

Su we mukwetu mukashi mbala-mashinda e bukupi, okwete kunangusheena bwa kuuka su we mulombashe bintu byooso abitungu bwa koobesha nkafuba mu dingi eumbo su? Anita, taadi na bipwa bikile pa 70, baadi na mpaka sunga kwialasheena mwishimba na baadi amono bu’ye shii bya koobesha. Baadi mukudile mu Angleterre, mubabangile kufuba bu mbala–mashinda pabalombeeshe bipwa 18. Akula’shi: “Naadi nakumiina kulambukisha bantu pabitale Yehowa, anka ntshinadi napwandjikisha’shi ne mulombeene kwenda mu kulungula mukandu wibuwa mu eumbo dyabeene nya. Na dingi ntshinadi mubande kulonga ludimi lwenyi na tshinaadi mushinguule’shi ne mulombeene kulonga lungi ludimi nya. Byabya nsaa inapetele lwitanyino lwa kutwela mu kalasa ka Gileade, naadi mukalakashwe. Naadi neyipusha’shi muntu shii kapu nka byandi bino mulombeene kupeta luno lwitamino? Anka naadi mwele binangu’shi, ‘Su Yehowa ammono’shi ne mulombeene kukita uno mudimo, natompo.’ Bibaadi bikitshikye takudi bipwa 50 lelo uno. Kubanga nka paapa, nabangile kufuba bu misionere mu Japon.” Anita akula dingi’shi: “Ingi nsaa, nalungulaa bakwetu ba nsongwakashi na muloo ooso’shi: ‘Atayi bibuta byenu nundonde mu mudimo wi na muulo ukata mu bipungo byooso!’ Ne na muloo wa kwakula’shi bebungi mbandonde.”

KWIKALA NA MASHIMBA ANYINGYE

Bakwetu bakashi bebungi bafube mu maumbo abeene, abaadi na mpaka mwishimba kumpala kwa kwenda. Mbakambile ino miyalasheno na kunyingisha mashimba naminyi?

Maureen

Wendy

Maureen taadi na bipwa bikile pa 60 akula’shi: “Panaadi nakulu, naadi na lukalo lwa kwikala na nshalelo ebuwa, nshalelo a kukwasha bangi.” Pabalombeeshe bipwa 20, bakatukile enda mu kibundji kya Quebec, mwiumbo dya Canada, mwanda mu kino kibundji mubaadi lukalo lukata lwa ba mbala-mashinda. Akula dingi’shi: “Kunyima kwa mafuku abaadi bangitanyine ku kalasa ka Gileade, anka napushishe moo wa kwenda munkatshi mwa bantu bashanguuku kushii ba loole bande. Naadi  nenyongola dingi bwa kuleka mama bupenka mwanda baadi alama papa e na malaadi. Naadi mukite mafuku ebungi na kwelanga nteko bufuku na mpolo ku meeso kwi Yehowa bwa ino myanda. Nsaa inaadi mwisambe na baledi bande pabitale myanda inaadi nayo, abaadi bankankamikye bwandya kukumiina lwitanyino. Naadi mumone dingi kipaso kibaadi tukongye twa mu kino kibundji atukwasha baledi bande. Bu binaadi mumone bukwashi bwa Yehowa, bibaadi binkwashe bwa kwikala na lukulupilo’shi akankwasha naami. Pa mwanda wa byabya nakuminyine kwenda!” Kubanga mu kipwa kya 1979, pabaadi Maureen mupwe kufuba munda mwa bipwa 30 bu misiionere mu maumbo a mu Afrique a kupona nguba. Lelo uno, bu byakwete kulama nyin’aye mu Canada, Maureen kwete nka kufuba bu mbala-mashinda a nsaa yooso. Nsaa yatala bipwa byadi mufube mu dingi eumbo akula’shi: “Nsaa yooso Yehowa baadi ampa kyooso kinaadi nakyo lukalo pa nsaa ibuwa.”

Wendy, taadi na bipwa bikile pa 60, babangile kufuba bu mbala-mashinda mu Australie pabaadi mu bipwa ekumi na bungi. Atentekyesha’shi: “Ntshinaadi nakula bibungi nya, na naadi napusha buufu bwa kwisamba na bantu banshanguuku. Anka mudimo wa bu mbala-mashinda ngundongyeshe bya kwisamba na bantu ba bipaso byooso, na nafikile mu kukatusha buufu. Kunyima kwa mafuku, namwene’shi buufu booso bubapu kukatuka. Mudimo wa bu mbala-mashinda ubandongyeshe dingi bya kukulupila mwi Yehowa, ami nkubanga kupusha buwa bwa kwenda mu kukwasha mu dingi eumbo. Na dingi, ungi mukwetu mukashi e bukupi baadi mufube bu misionere mu Japon munda mwa bipwa bikile pa 30 bangitanyine bwatudya kwenda mu kulungula mukandu wibuwa mu Japon munda mwa myeshi isatu. Kufuba naaye pamune kubaadi kutamishe lukalo lwande lwa kwenda mu kufuba mu ingi mbalo.” Munkatshi mwa kipwa kya 1980, Wendy bakatukile enda mu kibundji kya Vanuatu, ka kisangi ke bukata bwa bilometre 1770 ke kutunduka nguba kwa Australie.

Wendy ki nka mu Vanuatu, binobino kwete kufuba ku biro bya kwaluula mikanda. Akula’shi: “Kumona bikwete kufiima bungi bwa bisaka na tukongye mu ma mbalo e kula akumpa muloo wibungi. Kukwatshisheena mudimo wa Yehowa mu bino bisangi nyi nkineemo kikata kikile myanda yooso.”

Kumiko (pankatshi)

Kumiko, e na bipwa bikile pa 60, baadi afubu bu mbala-mashinda a myeshi yooso mu Japon nsaa ibamulungwile ungi mbala-mashinda naaye bwabadya kwenda mu Nepal. Kumiko akula’shi: “Baadi nka andungula uno mwanda misusa na misusa, anka ami naadi napele. Naadi napusha bukopo bwa kulonga lungi ludimi na kushintuula myanda bwa kwiubidisheena na nshalelo mupya. Kubaadi dingi lukalakashi lwa kupeta makuta a kufuta eshinda bwa kwenda mwiumbo dyabeene. Nsaa inaadi nakimbi bya kwata kitshibilo pabitale ino myanda, napetele masaku ku moto, ami nkutwela mu lupitalo. Panaadi mu lupitalo, neelele binangu’shi: ‘Nnanyi auku kibadya kunfikila kunyima kwa ano masaku? Ne mulombeene kukumba mukumbo wibukopo na kushimisha mwabi wande wa kufuba bu mbala-mashinda mu dingi  eumbo. Ntshi mulombeene kwenda mu kufuba mu dingi eumbo su mbwa kipwa kimune?’ Natekyele Yehowa ngofu bwa’shi ankwashe bwandya kwenda kumpala.” Kunyima kwa’ye kutuuka mu lupitalo, Komiko bayiile mu kutemba mu Nepal, na kunyima kwa mafuku aye na mbala-mashinda naaye abayiile mwanka.

Patala bipwa ekumi bibaashala byadi mufube mu Nepal, Komiko amba’shi: “Myanda inaadi natshinyi ibatshibikile kumpala kwande nka bu Kalunga kamonga. Ne na muloo wibungi bu byandi mwende mu kufuba mu mbalo mwi lukalo lwa balungudi. Misango ibungi, panaadi nalungula mukandu wibuwa wa mu Bible ku nshibo imune, ba nkungishaanyi bataano sunga basamombo, abaadi abafiki mu kunteemesha. Mpa na bana abaadi abantekye ma trakte aesambila myanda ya mu Bible na bukalanga booso.”

TUBAADI BAPETE NKALAKASHI

Kushii mpaka, bakwetu bakashi be bukupi be na mashimba anyingye batudi bepushe mbapete nkalakashi. Mbakambile ino nkalakashi naminyi?

Diane

Diane a mu Canada taadi na bipwa bifikye ku 60, mmufube bu misionere mu Côte d’Ivoire munda mwa bipwa 20. Akula’shi: “Kya kumpala, naadi napusha bukopo bwa kushala kula na kifuko kyande. Natekyele Yehowa bwadya kunkwasha bwa’shi nfule bantu be mu teritware ande. Ungi mulongyeshi eetu a ku kalasa ka Gileade, mukwetu Jack Redford, baadi mwitupatulwile’shi kumbangilo twi balombeene kukalakashwa, mpa na kwinyongola bwa nshalelo atukapete mu mbalo yabetutumu, bikishekishe nsaa ayitukwata bulanda bwibukopo. Anka bambile’shi: ‘Tanutalanga meeso ku bulanda. Talayi bantu, ku mapala aabo na mu meeso mwabo. Talayi byabakitshi nsaa yabapusha bya binyibinyi bya mu Bible.’ Nakitshine nka bino bibakwile, na nemupete myabi ibungi! Panaadi nalungula mukandu wa Bufumu aunyingisha bantu ku mashimba, naadi namono mapala aabo e na muloo!” Nkinyi dingi kibaadi kikwashe Diane bwadya kwiubidisheena na nshalelo a mwiumbo dyabeene? Akula’shi: “Naadi mwifubwile peepi na balongi bande ba Bible, ami nkupusha muloo wibungi pa kwibamona abafiki balangwidi ba Yehowa basha lulamato. Nabangile kumona eumbo dinaadi nafubu bu dyetu. Napetele ba nyinami na ba nshami, bakwetu balume na bakwetu bakashi ba mu kikudi, nka bibalayile Yesu.”​—Maako 10:29, 30.

Anne, e na bipwa bikile pa 40, kwete kufuba mu Asie mwiumbo dyabadi bakandikye mifubo yeetu. Amba’shi: “Munda mwa bipwa bibungi mu mafuku andi mufube mu ma mbalo elekeene a mwiumbo dyabeene, ne mushaale na bakwetu bakudile mu ma mbalo elekeene na be na ngikashi ilekeene ngofu na Yande. Ingi nsaa kubaadi akutuuku tu bilumbu pankatshi peetu. Nsaa ayituuku tu bilumbu, naadi nefubwila kwi bakwetu banaadi mushale nabo mu nshibo, bwabadya kumpatulwila kalolo bi bipikwa byabo. Naadi nekitshisha bwandya kwikala naleesha bakwetu kifulo kibungi na kwikala na nkatshinkatshi kwabadi. Ne na muloo wa kumona’shi kuno kwitatshisha  kwande nkutuushe bipeta bibuwa na nemupete baloole bebungi bankwashe bwandya kunyingiila mu mudimo wande.”

Ute

Mu kipwa kya 1993, abatumine Ute a mu Allemagne, bu misonere mu Madagascar, binobino taadi na bipwa bifikye ku 50. Akula’shi: “Kya kumpala naadi mwitatshishe bwa kulonga ludimi, kwiubidisheena na mashika, na kukumba maladi a twishi twa mu mase, amibe, na ingi misanda. Naadi mupete bukwashi bwibungi. Bakwetu bakashi ba mu dino eumbo, bana baabo, na balongi bande ba Bible abaadi bankwashe na kalolo kooso bwandya kulonga ludimi. Mukwetu misionere nami baadi ankwasha na kifulo kyooso nsaa inaadi nakumbu maladi. Anka mwanda wi na muulo ngofu, Yehowa baadi ankwasha. Naadi namusumbwila twinyongoshi twande mu luteko. Akupu naadi natengyela na lwishinko looso—ingi misango naadi natengyela munda mwa mafuku, ingi namu naadi natengyela munda mwa myeshi—bwa’shi Yehowa aluule luteko lwande. Yehowa baadi apudisha myanda yande yooso.” Ute bapu kufuba mu Madagascar munda mwa bipwa 23.

NSHALELO MUULE MBAA NA MYABI

Nka bu bantu booso bende mu kukwasha mu ma mbalo mwi lukalo lwibungi, bakwetu bakashi be bukupi bashaale mu maumbo abeene abaleesha’shi, kwenda mu kufuba mu angi maumbo nkwibapeteshe myabi ibungi mu muwa wabo. Mmyabi kinyi yabadi bapete?

Heidi

Heidi, a mu Allemagne, taadi na bipwa bifikye ku 70, baadi mufube bu misionere mu Côte d’Ivoire kubanga mu kipwa kya 1968. Akula’shi: “Muloo ukata wandi mupete ngwa kumona bana bande ba mu kikudi ‘abende kumpala mu bya binyibinyi.’ Bamo bantu bandi mulongye nabo Bible tabadi ba mbala-mashinda na bakulu mu kakongye. Bebungi ba kwabadi abangitanyinaa bu mama sunga bu ngyin’abo kulu. Umune a ku bano bakulu mu kakongye na mukash’aye na bana abamonaa bu’mi a mu kifuko kyabo. Byabya ne kwamba’shi Yehowa mmumpe mwana mulume, mukashi’amwana, na bekulu basatu.”​—3 Yowano 4.

Karen (pankatshi)

Karen a mu Canada, tadi binobino na bipwa bifikye ku 70, baadi mufube mu maumbo a mu Afrique a kupona nguba munda mwa bipwa 20. Akula’shi: “Nshalelo a bu misionere mmundongyeshe bwandya kukumiina kwilambula, kwikala na kifulo, na lwishinko. Na dingi, kufuba pamune na bakwetu ba mu maumbo ebungi nkutamishe mweneno ande ebuwa. Nkundongyeshe’shi kwi mishindo ibungi ilekeene ya kukita myanda. Ne na mwabi ukata wa kwikala na baloole ba mu nsenga ishima! Sunga byekala’shi nshalelo na mifubo yetu mbishintulukye, kipwano kyetu nkishale nka kwanka.”

Margaret, a mu Angleterre, taadi na bipwa bikile pa 70, baadi mufube bu misionere mu Laos. Amba’shi: “Kufuba mu dingi eumbo nkunkwashe bwa kumona kipaso akiyitanyina Yehowa bantu ba malangi ooso na ba maumbo ooso mu ndumbulwilo aaye. Uno mwanda ngunyingishe lukumiino lwande ngofu. Aunshinkamiisha’shi Yehowa kwete kuludika ndumbulwilo aaye, na’shi milayilo yaaye ayikalombana.”

Eyendo, bakwetu bakashi bebukupi abafubu mu maumbo abeene, mbakite mufubo ukata mu mudimo wa beena Kidishitu, mbalombeene lutumbu lukata. (Bansushi 11:40) Na dingi, bungi bwabo bukwete kwenda na kufiima. (Misambo 68:11) We mulombeene kutaluula nshalelo oobe na kulonda mu matabula a bano bakwetu baasha katshintshi babatwisambila mu uno mwisambo su? Su bokitshi byabya, kushii mpaka ‘otompo Yehowa, wemwene byadi buwa.’​—Misambo 34:8.