BENA Kidishitu ba mu siekele a kumpala abadi betatshishe ngofu bwa kulungula “mukandu wibuwa wa Bufumu” kwi bantu bebungi muyiile ngobesha yabo. (Mateo 24:14) Bamo ba kwabadi abayile mpa na mu maumbo a kwabene. Bu kileshesho, Mpoolo mutumibwa bayiile mu kipindji kya nsenga mwatupete eumbo dya Turquie lelo uno, aye nkulungula mukandu wibuwa na katshintshi mu nyendo yaye ya bu misionere. * Kunyima kwa bipwa 2000 , mu kipwa kya 2014, abadi bakite dingi kampanye ka kulungula mukandu wibuwa ke pa bwako mu Turquie. Bwakinyi babadi balumbuule kano kampanye? Mbantu kinyi abadi bekakite?

“NKINYI KIBAKITSHIKA?”

Mu Turquie mwi balungudi bikile pa 2 800, aku namu mu dino eumbo mwi bantu midiyo 79. Bino abilesha’shi mulungudi umune e na kya kulungula bantu 28 000. Nka bu byodi mulombene kwibipwandikisha, balungudi abadi na mushindo wa kwimonena na penda bantu bapeela ba mu dino eumbo. Kepatshila ka kano kampanye ka bulungudi ke pa bwako nka kulungula bantu bebungi munda mwa mafuku apeela. Bakwetu balume na bakashi 550 ba mu angi maumbo abauku kwakula ludimi lwa mu Turquie, abayiile mu Turquie bwa kulungula mukandu wibuwa pamune na bakwetu bashale mu dino eumbo. Mmyanda kinyi ibuwa yatudi bapete?

Kulungula mukandu wibuwa kwi bantu bebungi. Bangi bena kakongye ka mu Istanbul abafundile’shi: “Pababadi abetumono kwi bantu, abadi abeyipusha’shi: ‘Pano pabatwele kikongeno ki pa bwakyo su? Atumono ba Temwe ba Yehowa mu ma mbalo ooso!’” Bena kakongye ka mu Izmir namu abafundile’shi: “Ungi muntu atambushaa motoka wa kutwala bantu befubwidile pepi na mukulu a mu kakongye ka mu kibundji kyabo amwipusha’shi, ‘A nkinyi kibakitshika? Nubafiimisha katshintshi ka mu mudimo wenu?’” Eyendo kano kampanye mbekamone kwi bantu bebungi.

Steffen

Balungudi abafikile mu angi maumbo abadi basankile mudimo wa bulungudi ngofu. Steffen, bafikile mu Danemark, bambile’shi: “Efuku dyoso, nadi na mushindo wa kulungula bantu bashiibaadi babande kupusha kwabakula pabitale Yehowa. Napushishe’shi nkwete kuukisha bantu eshina dy’Efile Mukulu binyibinyi.” Jean-David badi mufikye mu France bafundile’shi: “Tubadi balungule mukandu wibuwa mu museese umune munda mwa nsaa ibungi. Bibadi buwa bukile! Bantu bebungi tababadi abauku ba Temwe ba Yehowa nya. Ku kibelo kyoso, tubadi na mushindo wa kubanga kwisamba na muntu, kumulesha ma video, na kumulekyela mikanda.”

Jean-David (pankatshi)

 Bantu 550 abakitshine kano kampanye abapeele bantu mikanda ifikye ku 60 000 penda munda mwa mbingo ibidi! Kano kampanye kabadi kakwashe binyibinyi bwa kupalakasha mukandu wibuwa kwi bantu bebungi.

Katshintshi bwa mudimo wa bulungudi. Uno mudimo wi pa bwao ubadi na bukitshishi bwibuwa kwi bakwetu ba mu dino eumbo. Bebungi ababangile kwela binangu bya kwata mudimo wa bu mbala-mashinda. Mu myeshi 12 ibalondele kunyima kwa kampanye, bungi bwa ba mbala-mashinda mu Turquie bubakaamine; bantu 24 pa lukama abafikile ba mbala-mashinda.

Şirin

Bakwetu abafikile mu angi maumbo abadi bakule bukitshishi bwibuwa bubadi na kano kampanye mu mudimo wabo wa bulungudi mpa na kunyima kw’abo kwaluka mu maumbo aabo. Şirin, mukwetu mukashi a mu Allemagne, bafundile’shi: “Bakwetu ba mu Turquie be na ngobesha ya kulungula mukandu wibuwa mu mpukapuka kushi lukalakashi. Nekalaa na bufu bwa kulungula mukandu wibuwa mu mpukapuka. Anka ne na lutumbu lwibungi bwa kano kampanye ke pa bwako, kileshesho kya bakwetu ba mu dino eumbo, na ku bukwashi bwa nteko ibungi, binobino ne na ngobesha ya kukita myanda yanshamonanga bya kukita kumpala. Nadi mpa na mulungule mukandu wibuwa na kupa bantu mikanda mu mashuwa a ndjandja! Binobino ntshi na bufu bunadi nabo kumpala nya.”

Johannes

Johannes a mu Allemagne bambile’shi: “Nadi mulongye myanda ibungi pabitale mudimo wande wa bulungudi. Bakwetu ba mu Turquie be na lukalo lwa kulungula mukandu wibuwa kwi bantu bebungi. Abalungula mukandu wibuwa nsaa yoso yabadi na mushindo. Panadi mwalukye mu Allemagne, natshile kitshibilo kya kwibambula. Binobino, nkwete kulungula mukandu wibuwa kwi bantu bebungi kukila byandungulanga kumpala.”

Zeynep

Zeynep a mu France badi mwakule’shi: “Kano kampanye nkankwashe bwandya kulumbuula mudimo wande wa bulungudi. Nkankwashe bwandya kwikala n’eshimba dinyingye na kukulupila mwi Yehowa.”

Kunyingisha kipwano kya balungudi. Kifulo na buumune bubadi munkatshi mwa bakwetu bafikye mu maumbo elekeene mbikale na bukitshishi munda mwa mafuku ebungi. Jean-David atudi bateemune kunundu bambile’shi, “Twi bapushe bi kalolo ka bakwetu.” Balombeshe dingi’shi: “Abadi betutambule nka bu bakuuku babo na bakwabo ba mu kifuko. Abadi betufungwile biibi bya mashibo aabo. Nadi nauku’shi twi mu kifuko kya bana na bana kya mu nsenga ishima,  nadi mubadikye bino mu mikanda yetu misango ibungi. Anka, uno ngi mususa wa kumpala wandi mwibimone na meso ande. Nadi mupushe mpa na nfyeedi ya kwikala munkatshi mwa mwilo wa Yehowa, na namutumbula ngofu p’aye kumpa mwabi wa kwikala munkatshi mwabo.”

Claire (pankatshi)

Claire a mu France bambile’shi: “Atwe boso bafikye mu Danemark, mu France, mu Allemagne, sunga ba mu Turquie, atwikalanga bu bena kifuko kimune. Bibadi nka bu’shi Efile Mukulu bashimi mikalo ya maumbo na gomme mukata.”

Stéphanie (pankatshi)

Stéphanie a mu France bakwile’shi: “Kampanye ke pa bwako nkandongyeshe’shi, kitwikashe mu buumune ta mbipikwa sunga ludimi nya, anka nyi nkifulo kyetu bwa Yehowa.”

MBAPETE BUKWASHI ABWISHA MAFUKU EBUNGI

Bakwetu bebungi ba mu angi maumbo abafikile mu kano kampanye ababangile kwela binangu bya kwenda mu kushala mu Turquie bwabadya kukwatshishena uno mudimo ukata aukitshika mu dino eumbo. Bamo ba kwabadi mbapwe kwenda mu kwimushala. Atukanyisha bano bakwetu abende mu kukwasha mu ma mbalo mwi lukalo lwa balungudi.

Bu kileshesho, mu ingi mbalo mwi kasaka ka balungudi 25 ke mbalo i kula. Munda mwa bipwa bibungi, mu kano kasaka mubadi nka penda mukulu umune. Banda kunangushena muloo wabadi bapushe kwi bano balungudi nsaa ibafikile bakwetu basamombo ba mu Allemagne na ba mu Pays-Bas mu kukwasha mu ino mbalo i na lukalo lwa balungudi!

TWI BAFUBE KU MULONGO WA KUMPALA

Bakwetu abakwashaa mu ma mbalo mwi lukalo lwa balungudi abapu kukita mafuku mu Turquie, abakula naminyi pabitale nshalelo aabo? Kushi mpaka, ta mbibofule nya, anka nshalelo a bakwetu abakwasha mu ma mbalo e na lukalo lwa balungudi ebapetesha myabi ibungi. Tubande kutala byabadi bakule kwi bangi ba kwabadi:

Federico

Federico, mulume mwibakile tadi mu bipwa 40 bakatukile mu Espagne akula’shi: “Kukutwa kwikala na bintu bya ku mbidi bibungi nkunkwashe bwandya kwikala mu bulungantu, na akumpa mushindo wandya kwikala mwipaane ku bintu bi na muulo ngofu.” Mulombene kukaanyisha uno mudimo su? Akula’shi: “Oolo! Nsaa ywende mwiumbo dyabene na kepatshila ka kukwasha bantu bwabadya kuuka Yehowa, wetuulu mu masa mwaye binyibinyi. Opusha binyibinyi’shi Yehowa akupasukila kukila byakupasukilanga kumpala.”

Rudy

 Rudy, mukwetu mulume mwibakile e na bipwa bikile pa 50 a mu Pays-Bas, akula’shi: “Kufuba ku mulongo wa kumpala akwitupa muloo wibungi wa kwakula, na kulungula bya binyibinyi kwi bantu bebungi bashi’abandile kwibipusha dingi. Kumona mushindo ausangala bantu nsaa yabakumina bya binyibinyi akwitupa muloo wibungi.”

Sascha

Sascha, mukwetu mulume mukatukye mu Allemagne, e na bipwa 40 akula’shi: “Nsaa yoso yantuuku mu bulungudi, nafumankana na bantu bashi’abandile kupusha dingi mukandu wibuwa. Kukwasha bano bantu bwabadya kuuka Yehowa nyi mwanda aumpa muloo wibungi.”

Atsuko

Atsuko, ungi mukwetu mukashi mukatukye mu Japon e na bipwa 35, akula’shi: “Mu mafuku ashale nadi nakumina’shi Armagedone afikye binobino. Anka, kunyima kwa’mi kufika mu Turquie, natumbula Yehowa bu byadi muleshe lwishinko mpa na lelo uno. Nsaa yammono mushindo wabakwete kukunkusha myanda kwi Yehowa, nanyiisha kwikala na lukalo lwa kwifubwila pepi naye.”

Alisa, mukwetu mukashi e na bipwa 30 a mu Russie, akula bino na muloo ooso: “Kufubila Yehowa mu uno mudimo kubankwasha bwandya kutompa bi buwa bwaye booso.” (Misambo 34:8) Akula dingi’shi: “Yehowa ta mwikale nka penda Nshami nya, anka mwikale dingi Kuuku’ande, andi muukye kalolo mu nshalelo ilekenelekene. Mu nshalelo ande, ne mufumankane na myanda ya muloo, na ne mupete myabi ibungi!”

“BUSHAYI MESO ENU NUMONE MU MAFUBA”

Ku bukwashi bwa kano kampanye ka bulungudi ke pa bwako kakitshikye mu Turquie, bantu bebungi mbapushe mukandu wibuwa. Anka, kukii ma mbalo ebungi ashi’abandile kulungulwa mukandu wibuwa. Efuku dyoso, bakwetu bende mu ma mbalo mwi lukalo lwa balungudi mu Turquie bakwete kufumanka na bantu bashi’abadile kupusha mukandu wibuwa efuku su ndimune. Okumina kwenda mu kukwasha mu ino mbalo su? Su okumina, atukukankamika’shi: ‘Buula meeso omone, bintu bya kuwumbula bibaapu kukoma mu mafuba.’ (Yowano 4:35) We mulombene kukwasha mu mbalo mwi “bya kuwumbula bibaapu kukoma” su? Su mbyabya, banga kwilumbuula binobino bodya kulombasha kino kitshibilo. Mwanda wa binyibinyi wi’shi: Kukwatshishena mudimo wa kupalakasha mukandu wibuwa “mpa na kufudile nsenga” akukakupetesha myabi ibungi ishii bya kupwandikisha na kingi kintu!​—Bikitshino 1:8.

^ par. 2 Tala broshire a ‘Voyez le bon pays’ esk. 32-33.