Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 NSHALELO A MUNTU

Ne mupete myabi ibungi p’ami kutambuka pamune na basha binangu

Ne mupete myabi ibungi p’ami kutambuka pamune na basha binangu

NATENTEKYESHA dingi efuku ku namashika pabatudi mu kibundji kya Brookings, kya mu Dakota du Sud, mu États-Unis. Naadi napusha mashika nka bu milemba ikwete kumponena pa mbidi. Tubaadi na kasaka ka bangi bantu mu kasoo mwi mashika, na boso bwetu tubaadi atusuusu. Tubaadi bemane mu bwipi mwa ki ngungulu kikata ki na mema e mashika! Nakyebe kubanda kwakula ndambo ipeela pabitale nshalelo ande bwa’shi opushe bwakinyi tubaadi pa ino mbalo.

KIFUKO KYANDE

Masaba a William Samuelson na nshaye

Ne mutandjikwe mu 7/3/1936. Mwetu twi batandjikwe bana bananka, ami ngi ka mukala. Tubadi bashale mu ka musoko ka kutunduka nguba ka mu Dakota du Sud. Mu kifuko kyetu tubadi atudimi ngofu, anka kudima takubaadi pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu nya. Baledi bande abadi babatshishibwe bu ba Temwe ba Yehowa mu kipwa kya 1934. Abaadi balambule muwa wabo kwi Yehowa, ngi bwakinyi kukita kikyebe ky’eshimba dyaye nyi mwanda ubaadi pa mbalo ya kumpala mu muwa wabo. Nshami, Clarence, na masaba ande Alfred, abafubile bu mukwashi a kisaka (binobino abebwitanyina bu mukunkushi a kasaka ka bakulu) mu kakongye ketu kapeela ka mu Conde, ka mu Dakota du Sud.

Mu kifuko kyetu tubadi atwende mu bulungudi bwa ku nshibo na nshibo lubingo loso bwa kulungula bangi bantu pabitale myanda ibuwa yatukulupila mu mafuku aafiki. Kileshesho kibuwa kya baledi betu na myanda ibabadi abetulongyesha, mbitukwashe bwatudya kufula Yehowa. Ami na mukwetu mukashi Dorothy, tubafikile balungudi ba Bufumu pabatudi na bipwa bisamombo. Mu kipwa kya 1943, nadi mwifundjishe mu Kalasa ka mudimo wa Teokrasi, pabakadi kakii ku mbangilo.

Nkwete kufuba bu mbala-mashinda mu 1952

Bikongeno bya mafuku asatu na bya kifunda bibadi na muulo ukata mu muwa wetu. Natentekyesha kikongeno kya mafuku asatu kibatutwelele mu kipwa kya 1949 mu kibundji kya Sioux Falls mu Dakota  du Sud. Mukwetu Grant Suiter bafikile bu sha mwisambo mwenyi, na bakitshine mwisambo awamba’shi: “Mafuku abapu kwenda ngofu kukila byokwete kupwandjikisha!” Baadi mushimikye kasele’shi abitungu bena Kidishitu boso bapwe kubatshishibwa bekale bepaane ngofu mu kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu. Kunyima kwa paapa, nadi mulambule muwa wande kwi Yehowa. Nadi mubatshishibwe ku kikongeno kya kifunda kibalondele, kibadi kikitshikye mu kibundji kya Brookings, mu 12/11/1949. Nyi bwakinyi nadi mwimane pa kasoo pe mashika pandi mutemune kununundu. Boso bwetu bunanka tubadi atutengyela kubatshishibwa mu uno ngungulu mukata abadi bakite na malata mubabadi beele mema.

Kunyima n’atshile kitshibilo kya kwata mudimo wa bu mbala-mashinda. Nabangile wanka mu 1/1/1952, panadi na bipwa 15. Bible amba’shi: “Atambuka mu mulongo wa baasha-binangu eekala sha-binangu.” Mu kifuko kyetu mubadi bantu bebungi basha binangu abadi bankwatshishene ku kitshibilo kya kwata mudimo wa bu mala-mashinda. (Nkindji 13:20) Nadi nende mu bulungudi na masaba ande Julius tadi na bipwa 60. Sunga mbibadi na bipwa ibungi ngofu kunkila, tubaadi na muloo wa kufuba pamune mu bulungudi. Nadi mulongyele myanda ibungi kwadi, na myanda ibungi yadi mupwe kumona mu muwa waye. Na Dorothy namu badi mufikye mbala-mashinda.

BAKUNKUSHI BA BIFUNDA ABAADI BANKWASHE

Panadi nki mwana mukinga, baledi bande abadi abayitanyina bakunkushi ba kifunda na bakashi baabo bwa kushala neetu. Kifuko kya mukwetu Jesse na Lynn Cantwell kibankwashishe ngofu. Babadi bankwashe na kukankamika ngofu. Nsaa ibabadi abakwasha kakongye ke pepi neetu, abadi abangitanyina bwa kutuka nabo pamune mu mudimo wa bulungudi. Nadi na muloo nsaa ibungi inadi nakisha nabo! Nadi nakumina kwipaana mu mudimo wa Yehowa bu bibabadi na muloo wa kwikala bu ba mbala-mashinda.

Ungi mukunkushi eetu a kifunda baadi Bud Miller. Nsaa ibabafikile na mukashi aye Joan mu kukunka kakongye keetu, naadi na bipwa 18. Mu aa mafuku abangitanyine ku kisaka kyabetanyina bu conseil de révision, kisaka kya, beena mbulamatadi kibadi akitala bantu balombene kutwela mu mudimo wa busalayi. Abadi abantakula bwa kukita midimo inadi napusha’shi ngikutwene na mwiya wa Yesu wa kupela kutwelakana mu myanda ya politike. Anka ami nadi na lukalo lwa kwenda mu kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu. (Yowano 15:19) Ngi bwakinyi nebatekyele’shi bandekyele nshale mulungudi a mukandu wibuwa.

 Napushishe muloo wibungi pabandungwile mukwetu Miller’shi anshindjikila bwa’shi tukemonene na kino kisaka. Tabadi na bufu nya, na tabaadi atshinyi bantu nya. Na dingi badi auku Bifundwe kalolo. Eshimba dyande dibadi dinyingye ngofu pabatuyiile naye! Pa mwanda wa kino kisangilo kibatutwelele, bena mbulamatadi abakuminyine kuntadila bu mulungudi a mukandu wibuwa mu mafuku a mpeshi a kipwa kya 1954. Ngi bwakinyi napetele bulungantu bwa kufubila Yehowa ngofu.

Pankii mwina Betele mupya ne na mootoka wa ku ferme

Mafuku apela kunyima kwa paapa, abangitanyine mu kufuba ku Betele, ku ferme kubabadi abetanyina bu ferme de la Watchtower, mu kibundji kya Staten Island, mu New York. Nafubile mu ino mbalo munda mwa bipwa bisatu. Nadi mufumankane na myanda ibuwa ibungi mwanda naadi mwimonene na bakwetu balume na bakashi basha binangu bebungi atwe nkufuba pamune.

MUDIMO WA KU BETELE

Twi ku kisaashi kya WBBR na mukwetu Franz

Ku ferme a ku Staten Island nyi kubadi kisaashi kya WBBR. Ba Temwe ba Yehowa mbafube na kino kisaashi kubanga mu kipwa kya 1924 na mu kipwa kya 1957. Penda bena Betele 15 sunga 20 nyi babaadi abafubu ku ferme. Bebungi ba kwabadi abaadi ba nsongwa na bashi’abandile kumona myanda ibungi. Anka tubadi atufubu na ungi mukwetu mwedibwe mwimu abetanyina bu Eldon Woodworth. Baadi nka bu nshetu, na baadi etulongyesha myanda ibungi. Ingi nsaa pabatudi atutupakana munkatshi mwetu, mukwetu Woodworth baadi akula’shi, “Mwanana mmukite myanda ya kukaanya p’aye kukumina kufuba na byadi nabyo.”

Harry Peterson baadi na katshintshi mu mudimo wa bulungudi

Mukwetu Frederick Franz n’aye namu baadi netu, na baadi etukwasha boso bwetu. Baadi na binangu na badi auku Bible kalolo. Na dingi baadi apasukila muntu ooso a kwatudi. Muntu baadi etuteekyela nyi Harry Peterson. Tubadi babofushe kumwitanyina mu dino eshina dyaye dya bukalanga pamutwe pa kumwitanyina mwishina dyaye dya munda dya bu Papargyropoulos. N’aye namu baadi mwedibwe mwimu, na badi mukumine kulungula mukandu wibuwa ngofu. Mukwetu Peterson baadi akitshi mudimo waye wa ku Betele kalolo, anka tabadi mulenguule mudimo wa bulungudi nya. Baadi apa bantu ma jurnale eetu nkama na nkama ku mweshi. N’aye namu baadi auku Bible kalolo na baadi alula nkonko yetu ibungi.

NADI MULONGYE BIBUNGI KWI BAKWETU BAKASHI BASHA BINANGU

Pabatudi ku ferme, tubadi atukuula bikuba na kwibyela mu makopo. Ku kipwa kyoso tubadi atutuusha makopo a bikuba 45 000 bwa kwiatumina bena  Betele. Naadi nafubu pamune na mukwetu mukashi Etta Huth, baadi na binangu bibungi. Baadi alumbuula makopo abatudi atwele bikuba. Bakwetu bakashi ba mu kino kibundji abafikile mu kufuba netu, na mukwetu Etta nyi badi akunkusha uno mudimo. Sunga mbibadi mukwetu Etta auku mudimo wa kwela bintu mu makopo kalolo, baadi nka anemeka bakwetu balume abadi abakunkusha mudimo wa ku ferme. Badi mwitulekyele kileshesho kibuwa.

William na Angela Samuelson be na Etta Huth

Angela Romano baadi umune a ku ba nsongwakashi abafikile mu kukwasha ku mudimo wa ku ferme. Etta bamukwashishe mafuku abaadi alongo bya binyibinyi. Ami na Angela tubadi beyibakishene mu mweshi wa Kananka mu kipwa kya 1958, na tubadi bafubile Yehowa na muloo ooso munda mwa bipwa 58. Munda mwa bipwa bibungi, lulamato lwa Angela kwi Yehowa ndunyingishe eyibakishi dyetu. E na binangu, na nekalaa mumukulupile ngofu, sunga twekala na nkalakashi i naminyi.

MUDIMO WA BU MISIONERE NA WA BU MUKUNKUSHI A KIFUNDA

Nsaa ibabadi baudishe kisashi kya WBBR kya mu Staten Island mu kipwa kya 1957, nadi mufube ku Betele a ku Brooklyn munda mwa mafuku apeela. Kunyima kwa kwiyibakishena na Angela, nakatukile ku Betele. Tubafubile mudimo wa bu mbala-mashinda munda mwa bipwa bisatu mu Staten Island. Nafubile mafuku apeela ku kisashi kya muntu kyabetanyina bu WPOW.

Ami na Angela twi balame nshalelo eetu mupelepele bwa’shi tumone bya kupeta bulungantu bwa kwenda mu kufuba mu mbalo yooso i na lukalo. Ngi bwakinyi, mu kipwa kya 1961 tubakuminyine lwitanyino lwa kwenda mu kufuba bu ba mbala-mashinda ba nsaa yooso mu kibundji kya Falls City, mu Nebraska. Anka, mafuku apeela kunyima kwa’twe kufika mu kino kibundji, abetwitanyine bwa kwenda ku South Lansing, mwiumbo dya New York, munda mwa mweshi umune bwa kutwela mu Kalasa ka mudimo wa Bufumu. Tubadi basangale ngofu bwa malongyesha abatudi bapete, na tubadi atunangushena’shi kunyima kwa kalasa atwaluka mu Nebraska. Anka tubadi bakeme ngofu pa kumona abetutumu ingi mbalo. Abetutumine bu ba misionere mu Cambodge! Mu dino eumbo dibuwa di pankatshi pa kutunduka nguba na kuushi kwa Asie, tubadi bamone, bapushe, na kutompa bintu bipya kwatudi. Tubadi na lukalo lwa kulungula bantu mukandu wibuwa wa Bufumu.

Kunyima, myanda ya politike ya mu Cambodge ibashintulukile, abo nkwitutuma kuushi kw’eumbo dya Viêt Nam. Kunyima kwa bipwa bibidi nakumbile mukumbo wibukopo, abo nkwitwalusha mu États-Unis. Nadi mupete bukome kunyima kwa mafuku ebungi. Panapandjile, tubabangile dingi mudimo wa bu mbala-mashinda.

Ami na Angela mu kipwa kya 1975, abetwele nkonko ku kisaashi

Mu mweshi wa Kasatu mu kipwa kya 1965, tubabangile mudimo wa bu mukunkushi a kifunda. Ami na Angela, twi bapete muloo wa kufuba bu mukunkushi a kifunda na bu mukunkushi a distrike munda mwa bipwa 33, twi bakwashe dingi mu kulumbuula kwa bikongeeno. Nadi na muloo wibungi wa kukita uno mudimo, mwanda nsaa yooso yatudi na kikongeno, nekalaa na muloo wibungi. Bingi bipwa, tubayiile mu kutala tukongye twi mu bwipi na twi mu kibundji kya New York, na bikongeno bibungi tubadi atwibikitshina mu Yankee Stadium.

TUBALUKIILE DINGI KU BETELE NA KWENDA KU TULASA TWA TEOKRASI

Mu bipwa bibalondele, ami na Angela tubapetele ingi midimo ibukopo. Mu kipwa kya 1995, abantumine bu mulongyeshi ku École de formation ministérielle. Kunyima kwa bipwa bisatu, abetwitanyine ku  Betele. Kunyima kwa bipwa 40, naadi na muloo wa kwalukila ku Betele, mu mbalo inabangile mudimo wa nsaa yooso wi pabwao. Kunyima kwa mafuku apeela, nabangile kufuba mu kibambalo kya mudimo. Akupu nafubile bu mulongyeshi mu tulasa twibungi. Mu kipwa kya 2007, Kasaka ka Bakunkushi Bakulu kabakitshine Kibambalo kya tulasa twa Teokrasi bwakidya kutala tulasa tooso atukitshika ku Betele, abo nkuntuula bu mukunkushi a kino kibambalo munda mwa bipwa bibungi.

Mu bipwa bishale, myanda ibungi ngishintulukye pabitale tulasa atukitshika ku Betele. Kalasa ka bakulu ba tukongye nkabangye mu kipwa kya 2008. Mu bipwa bibidi bibalondele, bakulu bakile pa 12000 abatwelele mu kano kalasa ku Betele a ku Patterson na a ku Brooklyn. Kano kalasa kakwete kutungunuka na kukitshika mu angi ma mbalo. Mu kipwa kya 2010 eshina dya kalasa ka École de formation ministérielle mbedishintuule bu Kalasa ka Bible bwa balume bashi bayibakile, na abadi balumbuule kangi kalasa kabetanyina bu Kalasa ka Bible bwa beena Kidishitu beyibakishene.

Kubanga mu mweshi wa Kitema 2015, tuno tulasa mbetusangye kumune bwa kukita Kalasa ka balungudi ba Bufumu. Mu kano kalasa mmulombeene kutwela bantu beyibakishene, bakwetu balume be bukupi, sunga bakwetu bakashi be bukupi. Bantu bebungi mu nsenga ishima mbapushe muloo wibungi pa kupusha’shi kano kalasa nkalombene kukitshika mu maumbo aabo. Twi na muloo wa kumona abipete bantu bebungi mushindo wa kutwela mu tuno tulasa. Na dingi ne na lutumbu lwibungi lwa kufumankana na bantu bashintuule myanda mu nshalelo aabo bwabadya kupeta ngobesha ya kutwela mu tuno tulasa.

Nsaa yanangusheena bibadi nshalelo ande kumpala kwa kubatshishibwa, mu kano kasoo ke mashika na binobino, natumbula Yehowa ngofu bwa bantu be na binangu bandi mufumankane nabo. Mbankwashe bwandya kumuuka na kumufubila kalolo. Bamo ba kwabadi babaadi bashadile kwandi ku bipwa, na bangi namu abadi bakulu bande. Bebungi ba kwabadi abadi abakatuukila mu ma mbalo mwi bipikwa bilekeene na byande, anka mu bikitshino na mu mwikelo wabo abadi baleshe’shi mbafule Yehowa ngofu. Ne na lutumbu lwibungi p’ami kupeta bakuuku basha binangu munkatshi mwa mwilo wa Yehowa na be bya kundongyesha myanda ibungi.

Ne na muloo wibungi wa kwimonena na balongi abatukila mu maumbo elekene