1 MA IS BAABTIISAA?

“Bal eeg, waa biyo. Maxaa iga celinaya in lay baabtiiso?”—Falimaha Rasuullada 8:36

Sababtee iyo habkee bay tahay in lagu baabtiiso?

Baabtiiskaaga wuxuu muujinayaa inaad noloshaadii hore ka tagtay oo ad nolol cusub doonista Ilaahay u bilaabtay.

 • Matayos 28:19, 20

  Sidaad Yehowah ugu adeegtid waa in lagu baabtiiso.

 • Sabuurradii 40:8

  Baabtiiskaaga dadka wuxuu tusaa inaad adeegidda Ilaahay dooratay.

 • Matayos 3:16

  Sidii Ciise oo kale waa inaa gebi ahaan biyaha lagu dhex geliyo.

2 YEHOWAH MARNABA KAA MA RABO WAX ADAN AWOODI KARIN

“Waa kan jacaylka Ilaah, kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno; oo qaynuunnadiisuna ma cusla.”—1 Yooxanaa 5:3

Maxaynan u fiicnayn inaad ka baqdid inaad Yehowah noloshaada siisid?

 • Sabuurradii 103:14; Ishacyaah 41:10

  Sidaad Yehowah noloshaada u siisid ma ahan inaad noqotid qof dhammaystiran. Yehowah wuu kugu caawin doonaa inaad waxa wanaagsan sameysid.

 • Kolosay 1:10

  Haddii ad ka baqaysid inaad caloolxumeysid Yehowah jacaylka ad isaga u qabtid baad kaga adkaan kartaa cabsidaas.

3 TALLAABOOYINKA BAABTIISKA LAGU GAARO

“Ilaahayow, waxaan jeclahay inaan sameeyo doonistaada, Haah, oo sharcigaagu wuxuu ku dhex jiraa qalbigayga.”—Sabuurradii 40:8

Maxaad u baahan tahay inaad sameysid sidaad Yehowah naftaada u siisid?

 • Yooxanaa 17:3

  ERAYGA ILAAHAY DHIGO

  Baro Yehowah iyo Ciise Masiix. Iyaga markaad wax ka sii baratid jacaylka ad u qabtid wuu sii weynaan doonaa.

 • Cibraaniyada 11:6

  IIMAANKAAGA DHIS

  Si run ah u aammin ballamaha Ilaahay iyo siday madaxfurashada Ciise inooga badbaadin karto dembi iyo dhimasho.

 • Falimaha Rasuullada 3:19

  TOOBADKEEN

  Tan waxaa laga wadaa inaad aad uga xumaatid qaladyada ad sameysay.

  IS BEDDEL

  Tan waxay ka dhigan tahay inaad xumaanta joojisid oo ad wanaagga ku dhaqantid.

 • 1 Butros 4:2

  NAFTAADA ILAAHAY SII

  Yehowah noloshaada waxaad siin kartaa markaad salaad ugu ballanqaaddid inaad isaga caabudaysid oo doonistiisa noloshaada ka hormarisid.