1 SIDA LAGU GARTO CAABUDAADDA RUNTA AH

“Iriddu waa cidhiidhsan tahay, jidkuna waa yar yahay kan xagga nolosha u kaca, kuwa helaana waa yar yihiin.”—Matayos 7:14

Sidee baan ku ognahay inuusan Ilaahay caabudaad kasta aqbalin?

 • Matayos 7:21-23

  Ilaahay diin walba ma aqbalo. Diimaha oo dhan doonista Ilaahay ma sameeyaan.

 • Matayos 7:13, 14

  Cibaadada runta ah waa waddada nolosha weligeed ah. Diinta beenta ah waxay inoo kaxeysaa halligaad weligeed ah.

 • Matayos 7:16, 17

  Cibaadada runta ah shuqulladeeda baad ku garan kartaa. Qasab ma ahan inaad diimaha oo dhan baratid. Kitaabka Quduuska ah keliya dhigo.

2 SIDA SAXAN OO ILAAHAY LOO CAABUDO

 • 1 Tesaloniika 2:13; 2 Timoteyos 3:16, 17

  Bar oo rumayso Kitaabka Quduuska ah waxa ku qoran keliya.

 • Matayos 4:10; Yooxanaa 17:6

  Yehowah caabud oo magaciisa isticmaal.

 • Yooxanaa 13:35

  Jacayl run ah isku muujiya.

 • Yooxanaa 3:36; Falimaha Rasuullada 4:12

  Ciise addeec. Ilaahay Ciise buu isticmaa layaa siduu inoo badbaadiyo.

 • Yooxanaa 18:36; Falimaha Rasuullada 5:29

  Siyaasadda ha ka qaybqaadanin.

 • Matayos 24:14; 6:10

  Dadka bar in Boqortooyada Ilaahay keliya xallin karto dhibaatooyinkeenna.

3 RUMAYSADKAAGA WAA INAAD KU DHAQANTID

Haddii ad rabtid inuu Ilaahay caabudaaddaada aqbalo maxaad u baahan tahay inaad sameysid?

 • Yacquub 2:19

  Ilaahay inaad rumaysatid keliya kugu ma filna. Kitaabka wuxuu kuu sheego waa inaad sameysid.

 • Ishacyaah 52:11; Muujintii 17:5

  “Baabuloonta weyn” oo matasho diinta beenta ah dadka waxay bartaa inay Ilaahay u caabudaan si uusan doonayn. Tacliinta diimaha beenta ah waxaa ka tirsan rumaysadka Ilaahay inuu saddex yahay, dhimasho laʼaanta nafta iyo tacliinta naarta.

 • Muujintii 18:4, 8

  Yehowah mar dhow wuu baabbiʼin doonaa diimaha beenta ah oo dhan. Waa inaad diiddid wax kasta oo ku saabsan caabudaadda beenta ah.

 • Markos 10:28-30

  Dadka way kaa hor iman karaan haddaba Yehowah innaba ku dayrin maayo.