Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

14. Reerkaaga Farxad Bay Heli Karaan

14. Reerkaaga Farxad Bay Heli Karaan

1 YEHOWAH BAA REERKA ABUURAY

‘Sababtaas daraaddeed waxaan ugu jilba joogsadaa Aabbaha hortiisa, kaas oo magiciisa lagu magacaabay reeraha oo dhan.’​—Efesos 3:14, 15

Sidee bay reerkaagu farxad u heli karaan?

 • Bilowgii 1:26-28

  Yehowah baa reerkii ugu horreeyay abuuray.

 • Efesos 5:1, 2

  Furaha farxadda reerku waa ku dayashada Yehowah iyo Ciise.

2 SIDA LOO NOQDO NIN IYO NAAG FIICAN

“Idinka midkiin waluba afadiisa ha . . . jeclaado . . . afaduna ninkeeda ha maamuusto.”—Efesos 5:33

Nin iyo naagtiisa sidee bay tahay inay isula dhaqmaan?

 • Efesos 5:22-29

  Ninkaa reerka masʼuul ka ah. Wuu inuu naagtiisa jeclaado iyaduna waa inay goʼaammadiisa ka dambeyso.

 • Kolosay 3:19; 1 Butros 3:4

  Waa inay isku roonaadaan oo iska fekeraan.

 • 1 Butros 3:1, 2, 7

  Nin iyo naagtiisa waa inay is qaddariyaan oo is ixtiraamaan.

 • 1 Timoteyos 5:8; Tiitos 2:4, 5

  Nin wuu inuu reerkiisa dhaqaaleeyo. Naagna waa inay reerkeeda iyo gurigeedaba daryeesho.

3 WAALID WANAAGSAN SIDA LOO NOQDO

“Carruurtiinna ha ka cadhaysiinina, laakiinse waxaad ku korisaan edbinta iyo waanada Rabbiga.”—Efesos 6:4

Xilkee baa waalidka saaran?

 • Sharciga Kunoqoshadiisa 6:4-9; Maahmaahyadii 22:6

  Waa inaad waqti qaadatid sidaad carruurtaada Yehowah u bartid. Siday Yehowah saaxiib ula noq daan yaraantooda ku bilow inaad midkood walba si dulqaadasho leh u caawisid.

 • 1 Butros 5:8

  Bar carruurtaada inay iska ilaaliyaan faraxumaynta iyo waxyaalaha kale oo khatarta ah.

 • Yeremyaah 30:11; Cibraaniyada 12:9-11

  Waa waajib inaad carruurtaada edbisid laakiin weligaa ha ku edbin cadho iyo naxariisdarro.

4 MUXUU ILAAHAY CARRUURTA KA RABAA?

“Carruurtay, waalidkiinna . . . addeeca.”—Efesos 6:1

Carruuray maxay waajib u tahay inaad waalidkiinna dhegeysatiin?

 • Maahmaahyadii 23:22-25; Kolosay 3:20

  Baarrinnimadaada Yehowah iyo waalidkaagaba way ka farxin doontaa.

 • 1 Korintos 15:33

  Raadi saaxiibbo Yehowah jecel. Markaas way kuu fududaan doontaa inaad waxa wanaagsan sameysid.