Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 24

Bawlos Kiniisadihii Warqado Buu u Qoray

Bawlos Kiniisadihii Warqado Buu u Qoray

Warqadihii Bawlos way xoojiyeen ururka Kirishtaankii hore

KINIISADDII Kirishtaanka ahayd oo waagaas aasaasmatay oofinta ulajeeddada Yehowah waxay ku lahayd qayb weyn. Laakiin durbaba waa la weeraray Kirishtaankii hore. Silic bay Kiniisadda bannaankeeda kala kulmeen gudahooduna halis qarsoon baa ka dhalatay. Haddaba Ilaahay daacad may u ahaan doonaan? Waanada iyo guubaabinta ay u baahnaayeen waxaa bixiyay 21 warqadood oo ka tirsan Qaybta Giriigga ah ee Kitaabka.

Rasuulkii Bawlos wuxuu qoray 14 ka mid ah warqadahaas oo ah Rooma ilaa Cibraaniyada. Warqadahan waxa lagu magacaabay kuwii loo qoray haddii ay ahaayeen hal qof ama kiniisad dhan. Bal eeg waxyaalaha uu Bawlos warqadihiisa kaga hadlay.

Waanada shuqullada iyo damiirka. Dhillayaasha, kuwa sinaysta ama kuwa falo dembiyada kale oo waaweyn “ma dhaxli doonaan boqortooyadii Ilaah.” (1 Korintos 6:9-11; Galatiya 5:19-21) Caabudayaasha Ilaahay waa inay mid ahaadaan jinsigay yihiinba. (Rooma 2:11; Efesos 4:1-6) Waa inay iyagoo faraxsan naftooda wax ka bixiyaan siday u kaalmeeyaan rumaystayaasha kale oo baahan. (2 Korintos 9:7) Bawlos wuxuu yiri: ‘Joogsilaʼaan tukada.’ Waxaaba kuwa Ilaahay caabudo lagu guubaabiyay inay qalbiyadooda oo dhan Ilaahay ku baryaan. (1 Tesaloniika 5:17; 2 Tesaloniika 3:1; Filiboy 4:6, 7) Ilaahay waa in rumaysad lagu baryo siduu u maqlo baryooyinka.—Cibraaniyada 11:6.

Reeraha inay barwaaqoobaan maxaa ku caawin kara? Nimanka waxaa ku waajib ah inay naagtooda u jeclaadaan sida jidhkooda oo kale. Naagahana nimankooda waa inay si dhab ah u maamuusaan. Carruurta waa inay waalidkooda addeecaan waayo taas Ilaahay way ka farxisaa. Waalidka waxay u baahan yihiin inay carruurtooda si kalgacayl leh u tababbaraan oona u tilmaamaan iyagoo isticmaalayo tacliinta Erayga Ilaahay.—Efesos 5:22–6:4; Kolosay 3:18-21.

Ulajeeddadii Ilaahay baa dadka la fahamsiiyay. Waxyaalo badan oo ku jiray Sharciga Muuse waxaa loola jeeday inay reer binu Israaʼiil dhawraan oona tilmaamaan ilaa uu Masiixa ka yimaaddo. (Galatiya 3:24) Laakiinse Kirishtaanka uma baahna inay raacaan Sharcigaas si ay Ilaahay u caabudaan. Tani waxaan ka arki karnaa warqadda uu Bawlos u qoray Kirishtaankii Yuhuudda ahaa oo kiniisadda Cibraaniga ah ku jiray. Warqaddaas micnaha Sharciga buu ku fahamsiiyay iyo siduu Masiixa u fuliyay ulajeeddada Ilaahay. Bawlos wuxuu sharxay inay qaybo ka mid ah Sharciga mustaqbalka wax ka sii sheegaan. Tusaalo ahaan xayawaanka allabbariga  loo bixiyo waxay sii mataleen nolosha uu Ciise bixiyay. Dhimashadii Ciisena dembidhaafid run ah bay keeni doontaa. (Cibraaniyada 10:1-4) Sidaa darteed Ilaahay wuu baajin karay axdigii Sharciga waayo dib dambe loo ma baahnayn.—Kolosay 2:13-17; Cibraaniyada 8:13.

Tilmaanta abaabulka saxan ee kiniisadda. Nimanka diyaar u ah inay qaadaan xilka kiniisadda waa inay nolol nadiif ah noolaadaan oo shardiyada Kitaabiga ah oofiyaan. (1 Timoteyos 3:1-10, 12, 13; Tiitos 1:5-9) Siday caabudayaasha Yehowah Ilaah isu dhiirrigeliyaan waa inay si joogta ah iskula kulmaan. (Cibraaniyada 10:24, 25) Kulammada caabudaadda waa inay dhisaan oona tilmaan siiyaan kuwa yimaaddo.—1 Korintos 14:26, 31.

Markuu rasuulkii Bawlos warqaddiisii labaad oo u dambeysay Timoteyos u qoray Rooma buu mar kale joogay. Xabsi buu ku jiray oo in maxkamaddu xukunto buu sugayay. Dhowr geesiyiin ah baa naftooda halis geliyay siday u soo arkaan. Bawlos wuu ogaa inuu waqtigu ku yar yahay. Wuxuu yiri: “Dagaalkii wanaagsanaa waan dagaallamay, oo tartankii waan dhammeeyey, iimaankiina waan dhawray.” (2 Timoteyos 4:7) Waxaa laga yaabaa in waqti aan dheerayn kaddib loo dilay rumaysadkiisa awgiis. Haddaba warqadaha rasuulkan ilaa maanta bay caabudayaasha runta ah ee Ilaahay tilmaan siiyaan.

—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Rooma; 1 Korintos; 2 Korintos; Galatiya; Efesos; Filiboy; Kolosay; 1 Tesaloniika; 2 Tesaloniika; 1 Timoteyos; 2 Timoteyos; Tiitos; Filemon; Cibraaniyada.