Ka bood oo aad shayga

Dunida yaa Gacanta ku Haya?

Dunida yaa Gacanta ku Haya?

Miyaad u maleysaa inuu yahay . . .

  • Ilaahay?

  • binuʼaadmiga?

  • wax kale?

 KITAABKA QUDUUSKA AH WUXUU YIRI

‘Dunida oo dhan waxay ku jirtaa gacanta kan sharka leh.’—1 Yooxanaa 5:19.

Ciise wuxuu u yimid “inuu baabbiʼiyo shuqullada Ibliiska.”—1 Yooxanaa 3:8, Kitaabka Quduuska ah.

AAYADAHAAS DARAADDEED WAXAAD HELI KARTAA

Fahmidda sababaha dhibaatooyinka dunida.—Muujintii 12:12.

Rajo inuu adduunkeennu roonaan doono.—1 Yooxanaa 2:17.

 MIYAAN RUMAYSAN KARNAA KITAABKA QUDUUSKA AH?

Haa waayo:

  • Maammulka Shayddaanku meel xun buu ku dambeyn doonaa. Yehowah wuxuu goʼaan gaaray inuu joojiyo maammulka uu Shayddaanku binuʼaadmiga ku hayo. Wuxuuna ballanqaaday inuu “baabbiʼiyo . . . Ibliiska” oona hagaajiyo xumaantuu sababay.—Cibraaniyada 2:14.

  • Ilaahay wuxuu doortay inuu Ciise Masiix maammulo adduunka. Ciise aad buu uga duwan yahay adduunkan maammulihiisa xaasidka ah oo naxariista daran. Markuu Ciise boqor noqdo Ilaahay wuxuu ballanqaaday inuu Ciise ‘u nixi doono miskiinka iyo kan baahan . . . Naftooduu ka furan doonaa khiyaano iyo dulmi.’—Sabuurradii 72:13, 14.

  • Ilaahay been ma sheegi karo. Kitaabka Quduuska ah wuxuu si cad u yiri inaynan: “Suurtoobin inuu Ilaah been . . . sheego.” (Cibraaniyada 6:18) Hadduu Ilaahay ballanqaado waxay la mid tahay wax dhacay oo kale. (Ishacyaah 55:10, 11) Shayddaanka “kan madaxda dunida ah dibaddaa lagu tuuri doonaa.”—Yooxanaa 12:31.

 BAL KA FEKER

Sidee buu adduunku noqon doonaa marka laga saaro kan maammula?

Jawaabta waxaa laga helaa buugga SABUURRADII 37:10, 11 iyo MUUJINTII 21:3, 4.