Ka bood oo aad shayga

Ma Ilaahay Baa Ibliiska Abuuray?

Jawaabta Kitaabka

Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo sheegaa inuusan Ilaahay Ibliiska abuurin, laakiin inuu abuuray shakhsiga oo Ibliiska noqday. Marka Ilaahay laga hadlayo Kitaabka wuxuu dhahaa: ‘shuqulkiisu waa kaamil, waayo, jidadkiisa oo dhammu waa caddaalad, isagu waa Ilaah aamin ah, oo aan xumaan lahayn, isagu waa xaq, waana caaddil.’ (Sharciga Kunoqoshadiisa 32:3-5) Jumladdan waxay ina tustaa inuu jiray waqti uu Shayddaanka Ibliiska ah malag xaq ah oo kaamil ah ahaan jiray.

Aayadda Yexesqeel 28:15 markay ka hadlaysay malagga Ilaahay oo Shayddaanka noqday waxay tiri: “Maalintii lagu abuuray iyo ilaa markii xaqdarro lagaa helay jidadkaagaad kaamil ku ahayd.” Aayaddan waxay caddeynaysaa inuu jiray waqti uu Shayddaanka ahaa runlow iyo dembi la’aan.

Haddaba sida dadka iyo malaaʼigaha oo kale, malagga Shayddaanka noqday wuxuu lahaa xorriyadda uu ku doorto wanaagga iyo xumaanta. Markuu doortay inuu Ilaahay ka soo hor jeedsado oona xaaskii ugu horreeyay ku dhaqaajiyay inay isaga dabaraacaan wuxuu doortay inuu noqdo Shayddaan, oo ah “mid Ilaahay ka soo hor jeestay”—Bilowgii 3:1-5; Muujintii 12:9.