Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah Kirishtaan Ma Yihiin?

Haa. Kirishtaan baan nahay. Maxaa yeelay:

  • Si fiican baan ugu dadaalnaa inaan raacno tacliimaha iyo asluubta Ciise Masiix.—1 Butros 2:21.

  • Waxaan rumaysan nahay inuu Ciise yahay waddada badbaadada. “Ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno.”—Falimaha Rasuullada 4:12.

  • Dadka markay noqdaan Markhaatiyaasha Yehowah waxaa lagu baabtiisa magaca Ciise.—Matayos 28:18, 19.

  • Salaadaheenna magaca Ciise baan Ilaahay ugu gudbinaa.—Yooxanaa 15:16.

  • Waxaan aamminsan nahay inuu Ilaahay Ciise siiyay awood siduu u noqdo Madaxa nin kasta.—1 Korintos 11:3.

Haddaba annagu aad baan uga duwan nahay ururrada kale oo Kirishtaanka lagu sheego. Matalan waxaan aamminsan nahay inuu Ilaahay Ciise soo diray siduu Kitaabka inoo baro. Ma aamminsanin saddex midnimada Ilaahay iyo inuu Ciise Ilaahay yahay. (Markos 12:29) Ma rumaysanno inay nafta sii noolaato markay dhimaato. Tacliinta in Ilaahay dadka naar ku cadaabana Kitaabka kuma salaysna. Kitaabkana ma faro in kuwa diinta hoggaamiyo loogu yeero magacyo darajo leh oo dadka kale ka sarraysiiyo.—Wacdiyahii 9:5; Yexesqeel 18:4; Matayos 23:8-10.