Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 14 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Chii chinokosha pakuita kuti vakaroorana vafare? Zvinotaurwa neBhaibheri zvingabatsira sei murume nemudzimai?