Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 7 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Verenga uone kuti pane chakaipa here kuti munhu arwadziwe kana afirwa, uye kuti Mwari achabvisa sei kurwadziwa kwacho.