Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 17 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? Dzidza zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pekuti tinofanira kunyengetera sei uye kana zvadii.