Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 17 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Mwari anopindura minyengetero yedu here? Kana achipindura, anoipindura sei?