Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

BHAIBHERI RINODZIDZISEI?

Rudzikinuro rwaKristu—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari (Chikamu 1)

Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 5 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Verenga unzwe kuti nei rudzikinuro rwaidiwa uye kuti runobatsira sei vanhu vakatendeka.

 

Dzimwe Nyaya Pachikamu Chino

Rambai Muri Murudo rwaMwari (Chikamu 2)

Pashure pekunge waziva chokwadi nezvaMwari, chii chichakubatsira kuti uwedzere kuswedera pedyo naye uye urambe uchimuda?

Kubhabhatidzwa Uye Ushamwari Hwako naMwari (Chikamu 3)

MuKristu akazvitsaurira kuna Mwari anofanira kurarama sei? Nei vaKristu vanoda Mwari vaine chivimbo chekuti vanokwanisa kuzoita zvinoenderana nekuzvitsaurira kwavakaita?

Ramba Uri Murudo rwaMwari (Chikamu 1)

Ungaita sei kuti urambe uine ushamwari hwakasimba naJehovha? Pepa rino richakubatsira kuti uongorore zvaunotenda uye uzvitsanangurire vamwe.