Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 15 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Kungotenda kuti Mwari ariko kwakatokwana here? Kana kuti pane zvimwe zvaanoda kuti vanomunamata vaite here?