Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 18 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Kubhabhatidzwa semuKristu kunorevei? Bhaibheri rinoti ndezvipi zvinofanira kuitwa nemuKristu anenge azvitsaurira kuna Mwari?