Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 4 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Ona zvinotaurwa neBhaibheri zvinoratidza kuti Jesu haana kuenzana naMwari.