Nyaya ino inobva muchitsauko 3 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Verenga uone musiyano uripo pakati pezviri kuitika munyika nezvaidiwa naMwari kuti nyika inge iri.