Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvaungaita Kuti Uwane Magwaro muBhaibheri Rako

Zvaungaita Kuti Uwane Magwaro muBhaibheri Rako

Mabhuku eBhaibheri *

Zita reBhuku

Mu(va)nyori

Nguva Yakapedzwa

Genesisi

Mosesi

1513 B.C.E.

Eksodho

Mosesi

1512 B.C.E.

Revhitiko

Mosesi

1512 B.C.E.

Numeri

Mosesi

1473 B.C.E.

Dheuteronomio

Mosesi

1473 B.C.E.

Joshua

Joshua

c. 1450 B.C.E.

Vatongi

Samueri

c. 1100 B.C.E.

Rute

Samueri

c. 1090 B.C.E.

1 Samueri

Samueri; Gadhi; Natani

c. 1078 B.C.E.

2 Samueri

Gadhi; Natani

c. 1040 B.C.E.

1 Madzimambo

Jeremiya

580 B.C.E.

2 Madzimambo

Jeremiya

580 B.C.E.

1 Makoronike

Ezra

c. 460 B.C.E.

2 Makoronike

Ezra

c. 460 B.C.E.

Ezra

Ezra

c. 460 B.C.E.

Nehemiya

Nehemiya

a. 443 B.C.E.

Esteri

Modhekai

c. 475 B.C.E.

Jobho

Mosesi

c. 1473 B.C.E.

Mapisarema

Dhavhidhi nevamwe

c. 460 B.C.E.

Zvirevo

Soromoni; Aguri; Remueri

c. 717 B.C.E.

Muparidzi

Soromoni

b. 1000 B.C.E.

Rwiyo rwaSoromoni

Soromoni

c. 1020 B.C.E.

Isaya

Isaya

a. 732 B.C.E.

Jeremiya

Jeremiya

580 B.C.E.

Mariro

Jeremiya

607 B.C.E.

Ezekieri

Ezekieri

c. 591 B.C.E.

Dhanieri

Dhanieri

c. 536 B.C.E.

Hosiya

Hosiya

a. 745 B.C.E.

Joeri

Joeri

c. 820 B.C.E. (?)

Amosi

Amosi

c. 804 B.C.E.

Obhadhiya

Obhadhiya

c. 607 B.C.E.

Jona

Jona

c. 844 B.C.E.

Mika

Mika

b. 717 B.C.E.

Nahumi

Nahumi

b. 632 B.C.E.

Habhakuki

Habhakuki

c. 628 B.C.E. (?)

Zefaniya

Zefaniya

b. 648 B.C.E.

Hagai

Hagai

520 B.C.E.

Zekariya

Zekariya

518 B.C.E.

Maraki

Maraki

a. 443 B.C.E.

Mateu

Mateu

c. 41 C.E.

Mako

Mako

c. 60-65 C.E.

Ruka

Ruka

c. 56-58 C.E.

Johani

Muapostora Johani

c. 98 C.E.

Mabasa

Ruka

c. 61 C.E.

VaRoma

Pauro

c. 56 C.E.

1 VaKorinde

Pauro

c. 55 C.E.

2 VaKorinde

Pauro

c. 55 C.E.

VaGaratiya

Pauro

c. 50-52 C.E.

VaEfeso

Pauro

c. 60-61 C.E.

VaFiripi

Pauro

c. 60-61 C.E.

VaKorose

Pauro

c. 60-61 C.E.

1 VaTesaronika

Pauro

c. 50 C.E.

2 VaTesaronika

Pauro

c. 51 C.E.

1 Timoti

Pauro

c. 61-64 C.E.

2 Timoti

Pauro

c. 65 C.E.

Tito

Pauro

c. 61-64 C.E.

Firimoni

Pauro

c. 60-61 C.E.

VaHebheru

Pauro

c. 61 C.E.

Jakobho

Jakobho (Munin’ina waJesu)

b. 62 C.E.

1 Petro

Petro

c. 62-64 C.E.

2 Petro

Petro

c. 64 C.E.

1 Johani

Muapostora Johani

c. 98 C.E.

2 Johani

Muapostora Johani

c. 98 C.E.

3 Johani

Muapostora Johani

c. 98 C.E.

Judha

Judha (Munin’ina waJesu)

c. 65 C.E.

Zvakazarurwa

Muapostora Johani

c. 96 C.E.

Ona kuti: Mazita evanyori vemamwe mabhuku nemisi yaakapera kunyorwa, hazvinyatsozivikanwi. Misi yakawanda haisi chaiyoiyo, chiratidzo a. chinoreva kuti “pashure pa-,” b. chinoreva kuti “asati asvika” uye c. chinoreva “munenge muna,” kana kuti “panenge pana.”

^ ndima 2 Aya ndiwo marongerwo akaitwa mabhuku 66 eBhaibheri mushanduro dzakawanda dzemaBhaibheri. Marongerwo aya akatanga kushandiswa kuma300 C.E.