Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

ZVIDZIDZO ZVIRI MUMAVHIDHIYO

Kusuma Mabhuku eBhaibheri

Mavhidhiyo aya mapfupi ane mashoko anokubatsira kunzwisisa mabhuku eBhaibheri. Shandisa mavhidhiyo aya kuti uvandudze kudzidza kwaunoita Bhaibheri.

Kusuma Bhuku raEzra

Jehovha akaita sezvaakanga avimbisa kuti aizosunungura vanhu vake kubva muutapwa kuBhabhironi, oita kuti muJerusarema muvezve nekunamata kwakachena.

Kusuma Bhuku raNehemiya

Bhuku raNehemiya rine zvidzidzo zvinokosha kuvanamati vechokwadi mazuva ano.

Kusuma Bhuku raEsteri

Zvakaitika panguva yakararama Esteri zvichasimbisa kutenda kwako muna Jehovha Mwari kuti anogona kuponesa vanhu vake mumiedzo mazuva ano.

Kusuma Bhuku raJobho

Vose vanoda Jehovha vachasangana nemiedzo. Nyaya yaJobho inoratidza kuti tinogona kuramba takatendeka kuna Jehovha tichitsigira uchangamire hwake.

Kusuma Bhuku raMapisarema

Bhuku raMapisarema rinoratidza kuti Jehovha ndiChangamire, rinobatsira uye rinonyaradza vose vanomuda, uye rinoratidza kuti Mwari achabvisa sei matambudziko panyika achishandisa Umambo hwake.

Kusuma Bhuku raZvirevo

Inzwa mazano anobva kuna Mwari anogona kukubatsira pazvinhu zvese muupenyu, zvingava zvebhizinesi kana kuti nyaya dzemhuri.

Kusuma Bhuku raMuparidzi

Mambo Soromoni rinoratidza kuti zvinonzi nevanhu ndizvo zvinoita kuti munhu afare zvakasiyana nezvinotaurwa naMwari

Kusuma Rwiyo rwaSoromoni

Nei rudo rwuri pakati pemusikana muShuramiti nemukomana mufudzi rwuchinzi “murazvo waJah”?

Kusuma Bhuku raIsaya

Bhuku raIsaya rine uprofita hunosimbisa kutenda kwako muna Jehovha saMwari anozadzisa zvaanovimbisa uye anokwanisa kutinunura.

Kusuma Bhuku raJeremiya

Jeremiya akatsungirira pabasa rake kunyange zvazvo zvaiva zvisiri nyore. Zvaakaita zvingabatsirawo sei vaKristu mazuva ano?

Kusuma Bhuku raMariro

Bhuku raMariro rakanyorwa nemuprofita Jeremiya, uye rinotaura nezvekuchema kuparadzwa kweJerusarema uye kuti kupfidza kunoita kuti Mwari anzwe ngoni.

Kusuma Bhuku raEzekieri

Ezekieri akaita basa raakapiwa naMwari achizvininipisa uye neushingi pasinei nekuti zvakanga zvakaoma. Zvaakaita zvinotidzidzisawo chimwe chinhu.

Kusuma Bhuku raDhanieri

Dhanieri neshamwari dzake vakaramba vakavimbika kuna Jehovha pasinei nezvavakasangana nazvo. Zvavakaita uye kuzadzika kwakaita uprofita zvinogona kutibatsira mumazuva ano ekupedzisira.

Kusuma Bhuku raMateu

Nakidzwa nekuona zvinotaurwa mubhuku raMateu, bhuku rokutanga pamabhuku 4 eEvhangeri.

Kusuma Bhuku raMako

Bhuku raMako ndiro pfupi kudarika mamwe ose eEvhangeri uye rinotaura zvimwe zvezvinhu zvichaitwa naJesu saMambo weUmambo hwaMwari.

Kusuma Bhuku raRuka

Zvii zvisimo mune mamwe mabhuku eEvhangeri zvinongowanikwa mubhuku raRuka?

Inzwa zvimwe

MABHUKU UYE MABHUROCHA

Bhaibheri—Rinombotaura Nezvei?

Chii chinonyanya kutaurwa nezvacho muBhaibheri?