Enda pane zvauri kuda

Zvinotaurwa Nevezera Rako

Uhwu Ndihwo Upenyu

Uhwu Ndihwo Upenyu

Wakarongei noupenyu hwako? Ona kufara kwakaita mumwe musikana paakakwanisa kuita zvaanga akaronga muupenyu hwake.