Enda pane zvauri kuda

Unyanzvi Hunobatsira Muupenyu

Inzwa nezveunyanzvi uye unhu hwaunofanira kuva nahwo kuti uzova munhu mukuru ane ruremekedzo.

Controlling Emotions

Ndingaita Sei Kuti Ndidzore Manzwiro Andinoita?

Manzwiro evari kuyaruka anochinja chinja. Izvi zvinoita kuti vanetseke. Zvinofadza kuti unogona kuziva zvinoita kuti unzwe saizvozvo wokwanisa kudzora manzwiro ako.

Zvaungaita Kuti Udzore Manzwiro Aunoita

Pepa rino richakubatsira kuti ujairane nekuchinja chinja kunoita upenyu.

Zvaungaita Kuti Usaramba Wakangosuruvara

Zvii zvaungaita kuti usaramba wakangosuruvara?

Ndingaitei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Kuti Pane Zvakaipa Zvichaitika?

Kutevedzera mazano ari munyaya iyi kunogona kukubatsira kuti usaramba uchingofunga zvakaipa.

Ndingadzora Sei Hasha Dzangu?

Mavhesi 5 anogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.

Zvaungaita Kuti Udzore Hasha Dzako

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.

Ndingaita Sei Kuti Ndisazvidya Mwoyo?

Mazano 5 anogona kukubatsira kuti ukurire kuzvidya mwoyo.

Ndingatsungirira Sei Marwadzo Ekufirwa?

Zvinotora nguva kuti marwadzo ekufirwa aderere. Inzwa mazano ari munyaya ino woona kuti ndeapi anganyatsokubatsira.

Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?

Vechiduku vanotaura zvakavabatsira kutsungirira matambudziko.

Ndingakunda Sei Miedzo?

Inzwa zvinhu zvitatu zvinogona kukubatsira kukunda miedzo.

Time and Money

Ndingashandisa Sei Nguva Yangu Zvakanaka?

Mazano mashanu anogona kukubatsira kuti ushandise nguva yako zvakanaka.

Ndingaita Sei Kuti Ndisarukutika?

Chii chinozvikonzera? Zvinogona kuitika kwauri here? Kana zvakadaro chii chaunogona kuita?

Ungaita Sei Kuti Usaverengera Kuita Zvinhu?

Ona mazano anokubatsira kuti uone kuti ungaita sei kuti usaverengera kuita zvinhu!

Zvinotaurwa Nevechiduku Nezvekuverengera

Inzwa kuti vechiduku vanoti kudii nezvezvakaipira kuverengera uye zvakanakira kunyatsoshandisa nguva yako nokuchenjera.

Vechiduku Vanotaura Nezvokushandisa Mari

Inzwa mazano nezvokushandisa mari zvakanaka, kuisevha, uye kusanyanya kuida.

Ndingaita Sei Kuti Ndishandise Mari Yangu Zvakanaka?

Wakambopinda mushopu kuti ungoona kuti munei asi wobva wazobuda watotenga chinhu chinodhura here? Kana wakambozviita, nyaya ino ichakubatsira.

Kushandisa Mari Zvakanaka

Shandisa pepa rino kuti uone kuti zvinhu zvipi zvaunoda uye kuti zvinhu zvipi zvaunogona kurarama usina, uye chiona kuti ndezvipi zvaunganyora pabhajeti.

Ungaita Sei Kuti Ushandise Mari Zvakanaka?

Pota uchichengeta imwe mari kuitira kuti ugozoishandisa kana pakazomuka zvimwe zvinhu!

Personal Development

Ndingaita Sei Kana Pane Zvandakanganisa?

Munhu wose anokanganisa, asi havasi vose vanodzidza kubva pakukanganisa kwavo.

Zvaungaita Kana Pane Zvawakanganisa

Pepa iri rinogona kukubatsira zvaungaita kana wakanganisa.

Ndingaita Sei Pandinoudzwa Zvandinofanira Kugadzirisa?

Vamwe vanhu vakaita semagirazi ekunwira mvura. Vakangotsiurwa zvishoma vanobva vaita sevatoputsika. Ndizvo zvauri here?

Zvaungaita Kana Watsiurwa

Ungabatsirwa sei nokutsiurwa zvinorwadza?

Nei Ndichifanira Kuva Munhu Akatendeseka?

Vanhu vasina kutendeseka havasi ivo vanowanzobudirira here?

Uri Munhu Akatendeseka Zvakadini?

Zviongorore uchishandisa zvikamu 3 izvi.

Zvaungaita Upenyu Pahunochinja

Upenyu hunochinja. Verenga unzwe kuti vamwe vakaita sei kunyange zvinhu pazvakachinja.

Ndiri Munhu Anovimbwa Naye Here?

Vamwe vana vanopiwa rusununguko rwakakura kudarika vamwe. Sei zvichisiyana?

Ndingaita Sei Kuti Pfungwa Dzangu Dzirambe Dziri Pachinhu Chimwe Chete?

Ndepapi paunogona kutadziswa kuisa pfungwa dzako pachinhu chimwe chete nezvinhu zvakadai semafoni uye zvii zvaungaita kuti usavhiringidzwa.

Kudzidza Mumwe Mutauro Kwakanakirei?

Kuri nyore here? Asi kwakanakirei?

Mazano Pakudzidza Mumwe Mutauro

Kudzidza mumwe mutauro kunoda nguva, simba uye kuzvipira. Pepa iri richakubatsira kuti ungazviita sei.

Ndava Kukwanisa Kugara Ndega Here?

Zvii zvaunofanira kutanga wafunga usati wasarudza kunogara wega?

Paunenge Wava Kufanira Kudzoka Kumba

Wakambobva here pamba uchiedza kuzviraramira asi ndokuzoomerwa neupenyu? Shandisa mazano aya kuti ukwanise kuzviriritira zvakare.

Social Life

Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichinyara?

Usarasikirwa nemukana wekuwana shamwari uye kunakidzwa neupenyu.

Ko Kana Ndisiri Kukwana Pane Vamwe?

Chinokosha kupfuura chimwe ndechipi? Kukwana-kwana pavanhu vane tsika dzisina kunaka, kana kuti kuramba ndiri zvandiri?

Ndingaita Sei Kuti Ndigone Kutaura Nevanhu?

Zvinhu 3 zvinogona kukubatsira kuti ugone kutanga kutaura nyaya nevanhu.

Kuva Munhu Ane Tsika Kune Basa Here?

Tsika ndedzechinyakare here kana kuti dzinokosha?

Nei Ndichingogara Ndichirasika Pakutaura?

Ndezvipi zvinogona kukubatsira kuti utange wafunga, wozotaura?

Nei Ndichifanira Kukumbira Ruregerero?

Ona zvikonzero 3 nei uchifanira kuti ‘ndine urombo’ kunyange kana uchiona sekuti hausiri iwe wakakanganisa.

Nei Ndichifanira Kubatsira Vamwe?

Kubatsira vamwe kwakanakira zvinhu zvinenge zviviri. Ndezvipi?

Zvandiri Kuronga Kuita Kuti Ndibatsire Vamwe

Vanhu vari kuda rubatsiro rwako havasi kure. Pepa rino rine zvinhu zvitatu zvinogona kukubatsira kuti ungazviita sei.

Ndodii Kana Vanhu Vachindinyeya?

Ungaitei kana guhwa racho richisvibisa zita rako?

Ndingaita Sei Kana Shamwari Yangu Ikandirwadzisa?

Unofanira kuziva kuti hapana ushamwari husina zvinetso. Asi ungaita sei kana shamwari yako ikataura kana kuita zvinhu zvinokurwadza?

Ungaitei Kana Uchishungurudzwa?

Vakawanda vanoshungurudzwa vanoona sokuti hapana chavangaita kuti vapedze dambudziko iri. Nyaya ino inotsanangura zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri.

Ndingaita Sei Kana Ndichishungurudzwa?

Ungasakwanisa kuchinja zvinoitwa nemunhu anokushungurudza, asi unogona kuchinja zvauchaita kana washungurudzwa.

Zvaungaita Kuti Vamwe Vasakudherera Asi Usingavarovi

Ona kuti chii chingaita kuti udhererwe uye zvaungaita kuti usadhererwa.