Dzidza kubva panyaya yaPauro naSirasi. Dhaunirodhanyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!