Enda pane zvauri kuda

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Mwari Anovenga Kusaruramisira

Dzidza kubva pane zvakaitika kuna Ahabhi, Jezebheri, Nabhoti uye Eriya. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!