Enda pane zvauri kuda

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Zvatingaita Kuti Tikunde Miedzo

Dzidza kubva pane zvakaitwa naJosefa nomudzimai waPotifari. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!