Dzidza kubva pane zvakaitwa naJonatani naDhavhidhi. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri, uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!