Enda pane zvauri kuda

Nyaya dzomuBhaibheri Dzokudzidza

Ngwarira Kuti Usava Nezvido Zvakaipa

Dzidza kubva munyaya yaDhavhidhi naBhati-shebha. Dhaunirodha nyaya iyi, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!