Dzidza kubva pane zvakaitika kuna Dhavhidhi, Absaromu naJoabhi kuti uone zvakaipira kuda chinzvimbo. Dhaunirodha nyaya yacho, verenga nyaya yacho yomuBhaibheri uye mupfungwa dzako nyaya yacho ngaiite sokunge iri kutoitika!