Enda pane zvauri kuda

Nguva Yekumbozorora

Kuzvivaraidza kunogona kukuzorodza kana kukunetesa! Inzwa zvaungaita kuti ushandise nguva yako yekuzorora neuchenjeri uye kuti unyatsobatsirwa nayo.

Zvine Basa Here Kuti Ndinoteerera Nziyo Dzakaita Sei?

Sezvo nziyo dziine simba, inzwa zvaungaita kuti usarudze nziyo dzako nekungwarira.

Kukurukura Nezvenziyo

Vabereki vako vanoona sei nziyo dzaunofarira? Ko iwe unoonawo sei dzavanofarira? Shandisai mapepa ezvawakaronga kuita kuti mukurukure zvamanyora.

Zvii Zvandinofanira Kuziva nezvemaVideo Game?

Ane zvaakanakira uyewo zvaakaipira zvaunogona kunge usina kumbofunga nezvazvo.

Mavideo Game Andinofarira

Pepa iri richakubatsira kuongorora wosarudza mavideo game ako kuti usare neakanaka.

Mavideo Game: Ichokwadi Kuti Uri Kuhwinha Here?

Mavideo game anonakidza asi anoda kungwarirwa. Zvii zvaungaita kuti asakukanganisa?

Zvaunofanira Kuziva Nezvemitambo

Mitambo inogona kukubatsira pazvinhu zvakadai sekushanda nevamwe uye kukurukurirana. Asi unofanira kubva wanyanya kuikoshesa here?

Zvii Zvandinofanira Kuziva Panyaya Dzemitambo?

Ongorora mutambo waunotamba, matambiro aunouita, uye kuti unoutamba kwenguva yakawanda sei.

Kunakidzwa Nekuita Zvinhu Zvinotyisa Kwakaipa Here?

Vechidiki vakawanda vanonakidzwa nekuita zvinhu zvavasati vamboita, dzimwe nguva vachiita zvinhu zvinotyisa. Unonzwawo uchida kuzviita here?

Kuziva Nguva Yekumbozvivaraidza Neyemabasa Aunofanira Kuita

Wakaita semunhu anotanga kuisa matombo here kana kuti anotanga kuisa jecha?

Ndingashandisa Sei Nguva Yangu Zvakanaka?

Mazano mashanu anogona kukubatsira kuti ushandise nguva yako zvakanaka.

Ndodii Kana Ndakabhowekana?

Kuenda paIndaneti ndiko kuzvigona here? Maonero aunoita anogona kubatsira here?

Pane Chakaipa Here Nekuvaraidzwa Nezvinhu Zvemidzimu?

Vakawanda vanofarira zvinhu zvakadai semadhimoni, mavampire, zvipoko uye zveuroyi. Pane here zvaunofanira kungwarira?

Sei Vabereki Vangu Vasingadi Kuti Ndimbofarawo?

Ona kuti nei dzimwe nguva vabereki vako vachikurambidza zvimwe zvinhu zvaunenge wakumbira, uye kuti ungaitei kuti vakubvumidze zvimwe zvinhu.