Pepa rinokubatsira kuti utsanangurire mumwe munhu nyaya iyi yakaoma.