Pepa rezvandakaronga kuita rinokubatsira kuti utange ushamwari nevamwewo vanhu vausina kujaira.