Pepa ringakubatsira kuti usaita kuti mumwe afunge kuti uri kumuda asi iwe usiri kumuda.