Enda pane zvauri kuda

Kufara Muupenyu

Vechidiki vakawanda vanonzwa kusurukirwa, vanozvidya mwoyo, vanoshungurudzika mumwoyo uye vanogara vakarukutika. Inzwa zvaungaita kuti utsungirire zvinhu izvi.

Negative Emotions

Ndingaita Sei Kuti Ndidzore Manzwiro Andinoita?

Manzwiro evari kuyaruka anochinja chinja. Izvi zvinoita kuti vanetseke. Zvinofadza kuti unogona kuziva zvinoita kuti unzwe saizvozvo wokwanisa kudzora manzwiro ako.

Zvaungaita Kuti Udzore Manzwiro Aunoita

Pepa rino richakubatsira kuti ujairane nekuchinja chinja kunoita upenyu.

Ndingaitei Kuti Ndisaramba Ndichingofunga Kuti Pane Zvakaipa Zvichaitika?

Kutevedzera mazano ari munyaya iyi kunogona kukubatsira kuti usaramba uchingofunga zvakaipa.

Ndingaita Sei Kana Ndiine Depression?

Zviri munyaya ino zvinogona kukubatsira kuti unzwe zviri nani.

Zvaungaita Kuti Usasuruvara

Chii chingakubatsira kuti utange kunzwa zviri nani paunenge wakasuruvara?

Zvaungaita Kuti Usaramba Wakangosuruvara

Zvii zvaungaita kuti usaramba wakangosuruvara?

Ndingaita Sei Kuti Ndisazvidya Mwoyo?

Mazano 5 anogona kukubatsira kuti ukurire kuzvidya mwoyo.

Ndingadzora Sei Hasha Dzangu?

Mavhesi 5 anogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.

Zvaungaita Kuti Udzore Hasha Dzako

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.

Ndinozviona Semunhu Asingakanganisi Here?

Ungaziva sei musiyano uripo pakati pekuita zvese zvaunokwanisa uye kuedza kuita zvinhu zvausingakwanisi?

Kusiya Kwaungaita Pfungwa Dzekuzviita Munhu Asingatombokanganisi

Pepa rino richakubatsira kuti uve munhu anonzwisisa pane zvaunotarisira kuita uye zvaunotarisira kuti vamwe vaite

Challenges

Zvaungaita Upenyu Pahunochinja

Upenyu hunochinja. Verenga unzwe kuti vamwe vakaita sei kunyange zvinhu pazvakachinja.

Ndingatsungirira Sei Marwadzo Ekufirwa?

Zvinotora nguva kuti marwadzo ekufirwa aderere. Inzwa mazano ari munyaya ino woona kuti ndeapi anganyatsokubatsira.

Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?

Vechiduku vanotaura zvakavabatsira kutsungirira matambudziko.

Paunofirwa Nemubereki

Kufirwa nemubereki kunorwadza chaizvo. Mazano api angabatsira vana pavanenge vachishungurudzika?

Ko Kana Ndisingachadi Zvekurarama?

Mazano 4 anogona kukubatsira kuti usaona sekuti kufa kuri nani.

Ungaitei Kana Uchishungurudzwa?

Vakawanda vanoshungurudzwa vanoona sokuti hapana chavangaita kuti vapedze dambudziko iri. Nyaya ino inotsanangura zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri.

Ndingaita Sei Kana Ndichishungurudzwa?

Ungasakwanisa kuchinja zvinoitwa nemunhu anokushungurudza, asi unogona kuchinja zvauchaita kana washungurudzwa.

Zvaungaita Kuti Vamwe Vasakudherera Asi Usingavarovi

Ona kuti chii chingaita kuti udhererwe uye zvaungaita kuti usadhererwa.

Ndoita Sei Kana Ndichishungurudzwa Nevamwe Paindaneti?

Zvaunofanira kuziva, uye zvaunogona kuita kuti uzvidzivirire.

Zvaungaita Kuti Usashungurudzwa Paindaneti

Pepa rino richakubatsira kuziva zvakanakira uye zvakaipira nzira dzaunogona kushandisa kuti usashungurudzwa paindaneti.

Kushandisa Social Media Kuri Kundikanganisa Here?

Social media inopinda muropa. Mazano aya anogona kukubatsira.

Ndingaita Sei Kana Ndikaona Kuti Ndava Kutanga Kuyaruka?

Verenga nyaya ino unzwe zvinogona kuitika paunenge wava pazera rekuyaruka uye kuti ungaitei paunoona zvimwe zvinhu zvava kutanga kuchinja pauri.

Sei Ndichizvicheka-cheka?

Vechiduku vakawanda vane dambudziko rokuzvikuvadza. Kana uchiita zvinhu izvi ungawanepi rubatsiro?

Ndingaita Sei Kuti Ndisarukutika?

Chii chinozvikonzera? Zvinogona kuitika kwauri here? Kana zvakadaro chii chaunogona kuita?

Zvandingaita Kuti Ndipore Kana Ndarambana Nemumwe Munhu

Zviri mupepa rino zvinokubatsira kuti uenderere mberi neupenyu.