Enda pane zvauri kuda

Kudanana

Kwese kwaunenge uri, unoona vanhu vanenge vachidanana. Wagadzirira kudanana nemumwe munhu here? Kana zvakadaro, ungaitei kuti usaita zvinhu zvisizvo uye uite zvisarudzo zvakanaka zvichakubatsira kuti ufare muwanano?

Before Dating

Ndagadzirira Kudanana Nemumwe Munhu Here?

Zvinhu zvishanu zvinogona kukubatsira kuona kana wagadzirira kudanana nemumwe munhu uye kupinda muwanano.

Kutamba Nemwoyo Wemunhu Kwakaipa Here?

Kutamba nemwoyo wemunhu kuita sei chaizvoizvo? Nei vamwe vachizviita? Kune zvakwakaipira here?

Huchingori Ushamwari Here?

Mumwe munhu angaona mamwe mashoko seanoratidza ushamwari chete asi mumwe achiaona seanoratidza kuti pane rudo. Ungaita sei kuti zvisadaro?

Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 1: Zvandiri kuona ndizvo here?

Wana mazano anogona kukubatsira kuziva kuti munhu ari kukuda here kana kuti ari kungoda kuvawo hake shamwari.

Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 2: Zvandiri Kuita Zvinoita Kuti Afungei?

Shamwari yako ingaona sekuti uri kuda zvinodarika kungova shamwari chete here? Chimbonzwa mazano aya.

Ongorora Kuti Paita Zverudo Here

Hauna chokwadi kuti paita zverudo here kana kuti mungori shamwari? Pindura mibvunzo iyi ine chekuita newe nemunhu wacho.

Kuziva Pekugumira

Tumira mameseji akakodzera kushamwari yako yechikomana kana uri musikana uye yechisikana kana uri mukomana.

While Dating

Zvii Zvandinofanira Kuziva Kana Ndiri Kudanana Nemumwe Munhu?

Zvinhu zvitatu zvekufunga nezvazvo rudo rwenyu zvarunowedzera kusimba.

Rudo Rwechokwadi Here Kana Kuti Harusi?

Inzwa kuti rudo rwechokwadi rwakaita sei uye kuti rudo rwusiri rwechokwadi rwakaita sei.

Bhaibheri Rinotii Nezvekugara Pamwe Chete Musina Kuchata?

Mitemo yaMwari inotiudza zvatingaita kuti tive nemhuri dzinofara uye zvaanotaura zvagara zvichibatsira vaya vanoteerera.

Zvapupu zvaJehovha Zvine Mitemo Here Panyaya Dzekupfimbana?

Nyaya dzekupfimbana chinhu chokungotambawo nacho here?

Chii Chinonzi Rudo Rwechokwadi?

Bhaibheri rinogona kubatsira vaKristu kusarudza wokuroorana naye akakodzera uye kuti vangaratidza sei rudo rwechokwadi kana varoorana.

Breakups

Kudanana—Chikamu 3: Torambana Here?

Unofanira kuramba uchidanana nemunhu wausisina chokwadi naye here? Nyaya ino ichakubatsira kuti ukwanise kusarudza zvekuita.

Kana Mukomana Nemusikana Vakarambana

Ungaita sei kuti uenderere mberi noupenyu kana warambana nemunhu wawanga uchidanana naye?

Ndingaita Sei Kuti Ndinzwe Zviri Nani Kana Ndarambana Nemumwe Munhu?

Inzwa zvaungaita kuti usaramba uchirwadziwa zvakanyanya.

Zvandingaita Kuti Ndipore Kana Ndarambana Nemumwe Munhu

Zviri mupepa rino zvinokubatsira kuti uenderere mberi neupenyu.