Enda pane zvauri kuda

VECHIDIKI VANOBVUNZA KUTI

Ndingaita Sei Kuti Ndinzwe Zviri Nani Kana Ndarambana Nemumwe Munhu?

Ndingaita Sei Kuti Ndinzwe Zviri Nani Kana Ndarambana Nemumwe Munhu?

 Steven anoti, “Pandakarambana nemusikana wangu, ndakarwadziwa zvekurwadziwa zviya. Ndakanga ndisati ndamborwadziwa zvakadaro muupenyu hwangu.”

 Zvinhu zvakadaro zvakamboitika kwauri here? Kana zvakadaro, nyaya ino ichakubatsira.

 Manzwiro aunoita

 Kurambana kuchatoita kuti mese muri vaviri murwadziwe.

  •  Kana uri iwe wakaramba mumwe, unogona kunzwa sezvakaita Jasmine uyo akati, “Kuziva kuti ndainge ndarwadzisa munhu wandaida kwaiita kuti hana yangu inetseke zvekuti handitarisiri kuti zvichaitika futi.”

  •   Kana usiriwe wakaramba mumwe, unogona kunzwisisa kuti nei vakawanda vachiti unosara uchinzwa semunhu afirwa. Mumwe musikana anonzi Janet akati, “Pandakarambwa ndakarwadziwa, ndakatanga nekusazvibvuma, ndikatsamwa, ndikambomunyengerera kuti tidzokerane, ndikaora mwoyo uye ndakazozvigamuchira gore rava kutokwana.”

 Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Kurambana kunogona kukusiya wakasurukirwa uye wakaora mwoyo. Sezvakataurwa nemumwe munyori weBhaibheri: “Kushushikana kunoomesa mapfupa [kana kuti kunopedza simba].”​—Zvirevo 17:22.

 Zvaungaita

  •  Taura nemunhu mukuru waunovimba naye. Bhaibheri rinoti: “Shamwari yechokwadi ine rudo nguva dzose, uye ihama inoberekerwa kubatsira pakunenge kuine kutambudzika.” (Zvirevo 17:17) Kutaura zviri mumwoyo mako kumubereki wako kana kuti kumumwe munhu akura waunovimba naye kunogona kukubatsira kuti uone zvinhu sezvazviri.

     “Kwemwedzi yakawanda ndaizviita zindoga uye hapana kana wandakamboudza manzwiro andaiita. Asi shamwari dzine zvadzinogona kuita kuti dzikubatsire kuti unzwe zviri nani. Ndakatozotanga kunzwa zviri nani pashure pekunge ndaudza shamwari dzangu zvaiva mumwoyo mangu.”​—Janet.

  •  Dzidza kubva pane zvakaitika. Chimwe chirevo cheBhaibheri chinoti: “Wana uchenjeri, wana kunzwisisa.” (Zvirevo 4:5) Zvinhu zvisingafadzi zvinoitika muupenyu zvinogona kuita kuti tidzidze zvakawanda nezvedu uye zvatinoita kana tichinge tagumburwa.

     “Patakarambana, shamwari yangu yakandibvunza kuti, ‘Wakadzidzei kubva pakudanana kwamakaita, uye ungazvishandisa sei pauchazodanana nemumwe munhu?’”​—Steven.

  •  Nyengetera. Bhaibheri rinoti: “Kanda mutoro wako pana Jehovha, Iye achakutsigira.” (Pisarema 55:22) Kunyengetera kunogona kukubatsira kuti utsungirire marwadzo aunenge uinawo uye kuti udzidze chimwe chinhu kubva pakurambana kwamakaita.

     “Ramba uchinyengetera. Jehovha anonzwisisa kurwadziwa kwaunenge uchiita uye anonyatsoziva mamiriro acho ezvinhu kupfuura zvaunoita.”​—Marcia.

  •  Batsirawo vamwe. Bhaibheri rinoti: “Musingarambi muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi muchiva nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.” (VaFiripi 2:4) Kana ukatsvaga mikana yakawanda yekubatsira vamwe, zvichaitawo kuti ukurumidze kuona kuti chii chakanyatsoita kuti murambane.

     “Kurambana nemumwe munhu kunoita kuti unzwe sekuti nyika yaguma, uye zvinorwadza kutopfuura kurohwa kana kuti kukuvara. Asi ndakaona kuti zvinozoita nani. Ndaingofanira kuzvipa kanguva kekuti ndipore.”​—Evelyn.