Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndingaita Sei Kuti Vabereki Vangu Vandivimbe?

Ndingaita Sei Kuti Vabereki Vangu Vandivimbe?

Zvaunogona kuita

Funga nezveizvi: Pane zvose zvaunoita, pane zvaunoita here zvingaita kuti vabereki vako vasakuvimba?

Somuenzaniso, muapostora Pauro akanyora kuti: “Tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose.” (VaHebheru 13:18) Zvibvunze kuti, ‘Kana pava panyaya yokutaura kwandanga ndiri uye zvandanga ndichiita, vabereki vangu vanondiziva somunhu anobuda pachena here?’

Lori

Ndainyorerana mae-mail nemumwe mukomana wandaida asi vabereki vangu vakanga vasingazvizivi. Pavakazozviziva, vakandirambidza kutumirana naye mameseji. Ndakaita sendazvinzwa, asi takaramba tichitumirana mameseji. Izvi takazviita kwegore rose. Ndaitumirana nemukomana uyu mameseji, vabereki vangu pavaindibata ndaibva ndakumbira ruregerero ndovaudza kuti handichazvipamhi asi nerweseri totangazve kutumirana mameseji. Ndakazosvika pokuti vabereki vangu vakanga vasingachavimbi neni!

Unofunga kuti nei vabereki vaLori vakanga vasingachavimbi naye?

Kudai waiva mubereki waLori, waizodai wakaita sei, uye nei waizodaro?

Zvii zvine musoro zvingadai zvakaitwa naLori pashure pekunge ataura nevabereki vake nezvenyaya iyi?

Beverly

Vabereki vangu vakanga vasingandivimbi panyaya dzevakomana, asi iye zvino ndava kuzvinzwisisa kuti sei vaidaro. Ndaipedza nguva yakawanda ndine vakomana avo vaiva vakuru kwandiri nemakore maviri. Ndaipedza nguva yakawanda ndiri pafoni ndichitaura navo, uye pataiita mapati vakomana ivavo ndivo vandaiita tsika nditsike. Vabereki vangu vakanditorera foni kwemwedzi, uye vaisandibvumira kuenda kunzvimbo dzaienda vakomana ivavo.

Kudai waiva mubereki waBeverly, waizodai wakaita sei, uye nei waizodaro?

Unofungidzira kuti zvakaitwa nevabereki vaBeverly zvakanga zvakanaka here? Nei uchidaro?

Zvii zvingadai zvakaitwa naBeverly kuti vabereki vake vatangezve kumuvimba?

Zvaungaita Kuti Vabereki Vako Vakuvimbe

Zvaunogona kuita

Kubva pahuhwana kuenda pakuva munhu mukuru anovimbwa naye kwakafanana nekukwira masitepisi

Chokutanga, ona kuti chii chawakaita chakaita kuti vabereki vako vasakuvimba.

 • Kusvika pamba nenguva dzandinotarisirwa kuti ndinge ndavapo

 • Kuita zvandinenge ndati ndichaita

 • Kuita zvinhu nenguva

 • Kugona kushandisa mari

 • Kupedza mabasa epamba

 • Kumuka panguva yandinenge ndanzi ndimuke

 • Kugara mumba mangu makachena

 • Kutaura chokwadi

 • Kushandisa foni kana kuti kombiyuta zvine mwero

 • Kubvuma mhosva uye kukumbira ruregerero

 • Zvimwe

Chechipiri, tsidza mumwoyo mako kuita zvawataura pamusoro apa kuti uratidze kuti wakavimbika. Ita zvinotaurwa neBhaibheri pano: ‘Bvisa unhu hwekare hunoenderana nowaimbova mufambiro wako.’ (VaEfeso 4:22) Nekufamba kwenguva, munhu wose, kusanganisira vabereki vako, vachaona zvakanaka zvauri kuita.—1 Timoti 4:15.

Chechitatu, taura nevabereki vako pamusoro pezvawatsidza kuita. Panzvimbo pokuti ugunun’une uchiti vabereki vako havasi kuvimba newe, vabvunze neruremekedzo kuti ndezvipi zvaunofanira kuita kuti vakuvimbe.

Nyevero: Usatarisira kuti vabereki vako vabve vangobvuma ipapo ipapo zvauri kuda nokuti vanoda kuva nechokwadi chokuti uchaita zvaunenge wataura kuti uchaita. Shandisa mukana uyu kuti uratidze kuti unoita zvaunenge wataura. Nekufamba kwenguva, vabereki vako vachawedzera kukuvimba uye kukupa rusununguko. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Beverly, ambotaurwa nezvake. Anoti: “Hazvisi nyore kuti uite zvinhu zvinoita kuti vabereki vakuvimbe pashure pokunge wamboita misikanzwa. Iye zvino vabereki vangu vava kuvimba neni, uye ndinonzwa kufara!”

Chinhu chinokosha: Ukagara uchiita zvinhu zvakatwasuka zvichaita kuti vanhu vawedzere kukuvimba.