Enda pane zvauri kuda

Ndoita Sei Kana Ndisingachakwanisi Kurega Kuona Zvinonyadzisira?

Ndoita Sei Kana Ndisingachakwanisi Kurega Kuona Zvinonyadzisira?

Zvaunogona kuita

 Ziva kuti kuona zvinonyadzisira kunorevei. Kuona zvinonyadzisira kunoita kuti uzvidze chinhu chakanzi naMwari chinoremekedzwa. Ukanzwisisa izvozvo zvichakubatsira kuti ‘uvenge zvakaipa.’—Pisarema 97:10.

 Funga zvakaipira kuona zvinonyadzisira. Kuona zvinonyadzisira kunoderedza chiremerera chevanhu vacho vari kubudiswa newe wacho uri kuona. Ndokusaka Bhaibheri richiti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda.”—Zvirevo 22:3.

 Tsidza kusaona zvinonyadzisira. “Ndakatsidza mumwoyo mangu kuti handimbofi ndakatarira musikana ndichimuchiva,” akadaro murume aiva akavimbika ainzi Jobho. (Jobho 31:1, Today’s English Version) Zvimwe zvitsidzo zvaunogona kuita ndeizvi:

  •  Handishandisi Indaneti pandinenge ndiri ndoga.

  •  Ndikangoona peji riri kuratidza zvinhu zvakarerekera kune zvinhu zvinonyadzisira ndinokurumidza kuridzima.

  •  Kana ndikaona ndichitadza kuzvidzora kurega tsika iyi ndichataura nemumwe munhu mukuru wandinovimba naye.

Kuramba uchiona zvinonyadzisira kunoita kuti zviwedzere kukuomera kusiya tsika yacho

 Nyengetera nezvenyaya yacho. Munyori wepisarema akateterera kuna Jehovha Mwari achiti: “Itai kuti maziso angu arege kutarira zvinhu zvisina zvazvinobatsira.” (Pisarema 119:37) Mwari anoda kuti ukunde dambudziko iri uye kana ukanyengetera kwaari anogona kukupa simba rokuti uite zvakarurama!—VaFiripi 4:13.

 Udza mumwe munhu. Kazhinji kuva nomumwe munhu waunovimba naye waunoudza kunogona kukubatsira kuti usiye tsika iyi yakaipa.—Zvirevo 17:17.

 Yeuka kuti: Pose paunorega kuona zvinonyadzisira unenge wakunda zvine mutsindo pahondo iyi. Udza Jehovha Mwari nezvekukunda kwawaita uye mutende nesimba raakupa. Kana ukarega kuona zvinhu zvinonyadzisira uchaita kuti mwoyo wake ufare chaizvo!—Zvirevo 27:11.