Unofanira kuudza sei mumwe wako kana mava kuda kurambana? Kutanga, sarudza kuti ndepapi pazvinoita kuti mukurukurirane. Pangava papi?

Uri iwe uri kurambwa waizoda kuti zviitwe sei? (Mateu 7:12) Waizoda kuti zvitaurwe pamberi pevamwe vanhu here? Hawaizoda kuti zvidaro.

Kunze kwokunge zvisingaiti, zvaizova zvakanaka kuti musagumisa kufambidzana kwenyu muchishandisa muchina wokudavira foni, kutumira meseji pafoni kana kuti pakombiyuta. Sarudza nguva nenzvimbo zvichaita kuti mukwanise kukurukura nyaya iyi inokosha.

Unofanira kutaura kuti kudii kana nguva yokuti utaure yasvika? Muapostora Pauro akakurudzira vaKristu kuti ‘vataurirane chokwadi.’VaEfeso 4:25.

Saka nzira yakanakisisa ndeyokuti uve akangwarira asi usingatsuduguki. Taura zvakajeka nei uchifunga kuti kufambidzana kwenyu hapana kwakunokusvitsai.

Haufaniri hako kutaura ndandanda yezvikanganiso kana kuti kuramba uchingotsoropodza mumwe wako. Chokwadi, pane kuti utaure kuti, “Hauite izvi” kana kuti “Haumbofi wakaita izvo,” zvingava nani kuti utaure mashoko ane chokuita nemanzwiro ako—“Ndinoda munhu aka- . . .” kana kuti “Ndinofunga kuti kufambidzana uku kunofanira kuguma nokuti . . .”

Ino haisi nguva yokuti pamunhondo pamusasa kana kuti yokuchinjwa mafungiro ako nomumwe munhu. Yeuka kuti wasarudza kumuramba pamusana pechikonzero chakanaka. Saka ngwarira kana mumwe wako akaedza kuchinja mafungiro ako achikunyengetedza nemanomano. Mumwe musikana anonzi Lori anoti, “Pashure pokunge ndaramba mukomana wangu, akatanga kugara akasuruvara nguva dzose. Ndinofunga kuti aiita izvozvo kuitira kuti ndimunzwire tsitsi. Ndaimunzwira tsitsi asi handina kumbobvumira zvaaiita kuti zvichinje chisarudzo changu.” Kufanana naLori, ziva zvaunoda. Omerera pane zvaunenge wasarudza. Aiwa wako ngaave aiwa.—Jakobho 5:12.

Migumisiro Yokurambana.

Usashamisike kana ukambosuruvara kwekanguva pashure pokunge marambana. Ungatonzwa sezvakaita munyori wepisarema akati: “Ndavhiringidzika, ndakotama zvakanyanya; zuva rose ndinofamba-famba ndakasuruvara.”Pisarema 38:6.

Dzimwe shamwari dzinenge dziine chinangwa chakanaka dzingaedza kubatsira dzichikukurudzira kuti mudzokererane. Ngwarira! Uchatofanira kurarama nemigumisiro yezvaunenge wasarudza—kwete neshamwari dzako. Saka usazeza kuramba wakaomerera pachisarudzo chako—kunyange uchirwadziwa nezvinenge zvaitika.

Iva nechokwadi chokuti pakupedzisira, kurwadziwa kwaunoita kuchapera. Panguva ino, wadii kutora matanho anobatsira, seanotevera, kuti ukurire mamiriro acho ezvinhu?